Hopp til innhold

Kritiserer sykehuset for nedlegging av psykiatriske sengeplasser

Sørlandet sykehus legger ned 6 psykiatriske sengeplasser i Kristiansand fra nyttår og hevder dette er tilpasninger i tilbudet og virksomheten. Helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune er sterkt kritisk og mener færre plasser vil gå ut over de mest alvorlig syke pasientene i landsdelen.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sørlandet sykehus Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand legger nå ned totalt 6 lukkede døgnplasser for pasienter med psykoselidelser.

Hensikten er å tilpasse antallet plasser i Kristiansand i forhold til befolkningsgrunnlaget og i forhold til antallet plasser ved sykehuset i Arendal.

Helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune er sterkt kritisk til nedleggelse av lukkede døgnplasser innen psykiatrien.

Dette vil gå ut over de mest alvorlig syke pasientene

Virksomhetsleder Ellen Torgersen

Alvorlig syke blir berørt

Virksomhetsleder i helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune, Ellen Torgersen, mener kutt i sengeplasser vil gå ut over de mest alvorlig syke pasientene.

Hun har tatt saken opp med ledelsen ved Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.

Torgersen mener også at reduksjonen i sengekapasitet på psykosepostene er planlagt uten at det har vært kontakt eller blitt informert om saken på ledernivå mellom Sørlandet sykehus og kommunene.

«Endring i antall sengeplasser vil ut fra vårt synspunkt få konsekvenser for det kommunale tilbudet til denne pasientgruppen og vil være brudd på prosesskrav i delavtale 1», heter det i et brev fra Torgersen til den psykiatriske ledelsen ved sykehuset.

Hun mener nedleggelsen av de 6 sengeplassene ved sykehuset vil medføre et økt press på de kommunale tjenestene og botilbudet i kommunene for denne pasientgruppen.

«.., dette er pasienter som også har symptomer som kan innebære voldelig og utagerende adferd. Handlingsrom for å finne gode løsninger for denne pasientgruppen vil slik vi vurderer det bli ytterligere begrenset, samtidig som det vil innebære forskyvninger på hvilke pasienter som nå vil kunne få et tilbud ved sengeposten», skriver Torgersen.

Tilpasser etter behov

Avdelingsleder ved psykiatrisk sykehusavdeling ved Sørlandet sykehus, Vegard Øksendal Haaland, sier til NRK at det var en markant økning i antallet døgnplasser i 2012 og at man nå tilpasser antallet plasser etter behov og befolkningsgrunnlag.

Det er i dag 10 lukkede døgnplasser i Arendal og 26 døgnplasser i Kristiansand for pasienter med psykoselidelser.

Etter nyttår blir det 20 slike behandlingsplasser i Kristiansand.

– Dette er ledd i en endring av vår virksomhet som har pågått i noen år. Sommeren 2012 økte antallet lukkede døgnplasser i Kristiansand fra 16 til 26. Nå reduserer vi til 20, men det er fortsatt flere enn de 16 plassene vi hadde i 2012, sier Haaland.

Han frykter ikke så negative konsekvenser som helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune skisserer, selv om han innser at det vil merkes at 6 døgnplasser forsvinner.

– All endring vil kreve tilpasning og i en overgangsperiode vil vi internt merke at disse plassene er borte. Men disse tilpasningene tror jeg både vi og kommunene er i stand til å møte, sier han.

Bedre bemanning

Det er i dag en avdeling i Arendal og to avdelinger i Kristiansand med døgnplasser for pasienter med psykoselidelser.

Begge avdelinger i Kristiansand har til tider pasienter som har behov for skjerming på grunn av sin sykdom, men ingen av avdelingene har områder som egner seg godt til slik bruk, ifølge Haaland.

– Dette får vi nå gjort noe med når vi fjerner 6 sengeplasser. Disse områdene blir gjort om til skjermingsareal og vil styrke behandlingstilbudet for pasientene, sier han.

Også bemanningen vil bli bedre når 6 plasser forsvinner.

– Nå vil bemanningen bli bedre i forhold til de 20 døgnplassene i Kristiansand og likeverdig i forhold til bemanningen ved avdelingen i Arendal, sier Haaland.

Liker ikke nedlegging

Organisasjonen Mental Helse i Vest-Agder mener det ikke er noen grunn til å innskrenke ressursbruken innenfor psykiatrien hverken i Aust-Agder eller Vest-Agder.

Det sier leder Svein Simonsen til NRK.

– På generelt grunnlag vil jeg si at vi ikke er mot en omlegging av psykiatrien, men vi er mot at tilbud legges ned uten at det bygges opp tilsvarende tilbud i kommunene, sier han.

Han mener det er galt av sykehuset å legge ned eller innskrenke et tilbud uten at kommunene er forberedt.

– Den nye regjeringen har proklamert i sin regjeringserklæring at psykiatri skal styrkes, og da kan man ikke legge ned noe uten at det erstattes av noe annet, sier Simonsen.

Han lurer også på hva sykehuset sparer på å legge ned sengeplasser og hva de i så fall skal bruke disse pengene til.

– Hvis pengene brukes til noe annet enn psykiatri så blir det galt, sier han.