Store skoleforskjeller i Agder

I Agderfylkene ligger rundt én av tre barneskoler under det nasjonale snittet, målt etter hvor mye de bidrar til det elevene lærer fra 1. til 4. klasse.

Jente gjør regnestykke på tavlen

BAKGRUNN AVGJØR: Det er store forskjeller i hvor mye elever lærer på skolen.

Foto: Scanpix / SCANPIX

– Hvor du bor og hvilken skole du går på, har mye å si for hvor mye du lærer på skolen. Slik bør det ikke være, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

For første gang er norske barneskoler rangert etter hvem som er best til å få elevene til å lære – uavhengig av hvor flinke elevene er fra før. Den viser til dels store forskjeller mellom skolene.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestilt rapporten fra SSB, og et av hovedfunnene er at det er elevsammensetningen – ikke skolen – som avgjør hvordan elevene gjør det i kartleggingsprøver.

De skolene som bidrar mest til elevenes læring, gir elevene over ett skoleår mer læring enn de som bidrar minst.

– Undersøkelsen viser at rundt én av tre skoler i Agderfylkene bidrar mindre til elevenes læring de første skoleårene enn landssnittet. Dette er noe skoler, kommuner og politikere i fylket bør ta tak i, sier kunnskapsministeren.

Svakt på småskolen, bedre på ungdomstrinnet

Resultatene for hver skole presenteres på en skala fra én til seks, og det nasjonale snittet er på 3,4 poeng.

  • I Aust-Agder ligger 37 prosent av skolene under det nasjonale snittet for 1. til 4. klasse.
  • I Vest-Agder gjelder dette 27 prosent av skolene.

På ungdomstrinnet har derimot begge Agderfylkene færre skoler enn landsgjennomsnittet i gruppen av skoler som bidrar minst til elevenes læring.

– Skoleledere og lokalpolitikere i Agderfylkene bør bruke resultatene til å utvikle sine skoler. For eksempel kan det være grunnlag for en mer målrettet innsats mot skoler og kommuner med svake resultater, understreker Røe Isaksen.

Gode ungdomsskoler i Kristiansand

SSB har sammenlignet skolekvaliteten i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Kristiansand og Drammen. Skolene i Oslo skiller seg klart ut når det gjelder hvor mye de bidrar til det elevene lærer på barneskolen.

På barneskolen ligger Kristiansand under det nasjonale snittet for hvor mye skolene bidrar til elevenes læring. Her plasserer Kristiansand seg nest nederst blant storbyene. På ungdomstrinnet ligger Kristiansand over det nasjonale gjennomsnittet.

På ungdomstrinnet var det blant annet Lindebøskauen skole i Kristiansand sammen med Davik oppvekst i Bremanger, Grong skole i Grong og Høle barne- og ungdomsskole i Sandnes som løftet elvene mest.

Vest-Agder

Klassetrinn

Skoler under snittet

Skoler på snittet (3,4)

Skoler over snittet

1. - 4. trinn

27 %

56 %

16 %

5.- 7. trinn

25 %

70 %

5 %

8. - 10. trinn

9 %

76 %

15 %

Aust-Agder

Klassetrinn

Skoler under snittet

Skoler på snittet (3,4)

Skoler over snittet

1. - 4. trinn

37 %

54 %

10 %

5.- 7. trinn

20 %

63 %

17 %

8. - 10. trinn

12 %

77 %

12 %

Familiebakgrunn viktig

Familiebakgrunn, som foreldrenes utdanningsnivå, har betydning for hvor godt elevene gjør det på skolen. Rapporten fra SSB tar hensyn til dette, og gir dermed svar på hvor mye av forskjellene i resultater mellom skoler som ikke skyldes elevenes bakgrunn.

– Våren 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Her blir forskjeller i skolekvalitet et viktige tema, varsler Røe Isaksen.

Undersøkelsen fra SSB viser at de skolene som skårer høyt, klarer å løfte alle elever.

– Tidlig innsats er en av regjeringens viktigste satsinger i skolen fremover. Vi kan ikke akseptere at enkelte skoler gir elevene over ett skoleår mindre læring enn andre. Målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på, understreker kunnskapsministeren.