NRK Meny
Normal

Statsbudsjettet: Disse prosjektene i Vest-Agder får penger

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2016. Dette er de viktigste konkrete budsjettforslagene for Vest-Agder.

Statsbudsjett Vest-Agder
Foto: NRK

E18 Varoddbrua i Kristiansand:

Regjeringen foreslår å sette av 130 millioner kroner neste år til prosjektet som omfatter riving av eksisterende hengebru og etablering av ny bru mellom dagens bruer.

Lengden på den nye brua blir 643 meter.

Arbeid med ekstern kvalitetssikring er under oppstart og Samferdselsdepartementet vil senere komme tilbake til styringsramme og kostnadsramme.

Mulig anleggsstart for prosjektet er august 2016 og prosjektet ventes å åpne for trafikk i 2019.

E39:

I budsjettet er det foreslått statlig midler til restfinansiering av tre tunneler på E39 i Vest-Agder.

Tunnelene ved Austad, Drangeid og Loga ble ferdigstilt våren 2015.

Det foreslås også å sette av statlige midler til å videreføre utbedring av E39 Kirkeheitunnelen i Vest-Agder.

Sørlandsbanen:

Det er satt av 355 millioner kroner til fornying på Sørlandsbanen og Jærbanen.

Fornying av kontaktledningsanlegget videreføres i 2016.

Det skal også prioriteres utskifting av skinner, sporveksler, ballastrensing og fornying av underbygging av bruer.

Jernbaneverket planlegger også å bygge nytt kontaktledningsanlegg på Sørlandsbanen på strekningen Sira-Krossen.

Det nye kontaktledningsanlegget gir høyere overføringskapasitet og legger til rette for økt togtrafikk og mer energikrevende tog.

Planleggingen starter i 2016, med sikte på byggestart i 2018 og sluttføring i 2021.

Foreløpig anslått prosjektkostnad er 230–240 millioner kroner.


Belønningsordningen for bedre kollektivtransport:

I 2016 har staten fireårige belønningsavtaler med ni storbyområder.

Staten har inngått avtale med Kristiansandsregionen (Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune) for perioden 2013–2016 med en økonomisk ramme på 320 millioner kroner.

I tråd med den fireårige avtalen med staten for perioden er det satt av 80 millioner kroner fra belønningsordningen til Kristiansandsregionen i 2016.

Utbetalingen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det enkelte år.

Universitetet i Agder:

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med:

  • 7,4 millioner kroner til 19 nye rekrutteringsstillinger i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske (MNT) fag.
  • 4,9 millioner kroner for å videreføre de nye studieplassene som ble opprettet i revidert nasjonalbudsjett 2015.
  • 15,1 millioner kroner for å videreføre de nye rekrutteringsstillingene som kom i 2015-budsjettet.
    UiA

    Campus på Universitetet i Kristiansand.

Stiftelsen Arkivet:

Stiftelsen Arkivet i Kristiansand holder til i lokaler med begrenset kapasitet og mangler et egnet ankomst- og publikumsområde.

Stiftelsen har stipulert totalkostnadene ved renovering og utbygging av eksisterende bygg til 30 millioner kroner.

Stiftelsen har fått tilsagn om totalt 15 millioner kroner fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Regjeringen foreslår å bevilge de resterende 15 millioner kronene til renovering og utbygging av Stiftelsen Arkivets lokaler i Kristiansand.


Folkehøyskole og forskning:

Regjeringen foreslår å bevilge 3,4 millioner kroner til godkjenning av ny folkehøyskole i Mandal. "SKAP kreativ folkehøgskole" står for samfunn, kommunikasjon, arkitektur & design og prosess.

Regjeringen foreslår også å styrke bevilgningen til Regionalt forskningsfond Agder med 6 millioner kroner i 2016.

Styrkingen er ettårig og skal bidra til omstilling i nærings- og arbeidslivet.

Tiltakspakke for økt sysselsetting:

Regjeringen foreslår et ettårig tilskudd til helseforetakene.

Den ekstra innsatsen rettes mot helseforetak i områder på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet, det vil si områder der arbeidsledigheten har økt mest.

Regjeringen foreslår at 50 millioner kroner fordeles til Helse Sør-Øst for å treffe Agder-fylkene.

Sørlandet sykehus Kristiansand

Sykehusbygg på Sørlandet skal oppgraderes for å få folk i arbeid.

Foto: Per-Kåre Sandbakk

Konfliktråd:

Regjeringen foreslår å styrke bemanningen ved konfliktrådet i Agder med én ungdomskoordinator til oppfølging av ungdommer i alderen 15–18 år som er ilagt eller dømt til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging.

Sørnorsk filmsenter og Hestmanden:

Til Sørnorsk filmsenter foreslås en økning på 800.000 kroner slik at det samlede tilskuddet blir på 4,9 millioner kroner i 2016.

Sørnorsk filmsenter dekker fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.
Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslås det å bevilge 15 millioner kroner til Vest-Agder-museet til oppgradering og sjødyktiggjøring av skipet D/S Hestmanden.

Hestmanden

Hestmanden får 15 millioner kroner for å bli sjødyktig. Dermed trenger den ikke lenger å slepes rundt.

Foto: Odd Rømteland / NRK


Investeringer Kjevik:

Regjeringen planlegger å bruke om lag 5 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i eiendom, bygg og anlegg på Kjevik i 2016.

Marka skytefelt:

Marka skytefelt er lagt ned og planlegges miljøsanert i 2016. Det er planlagt å bruke 15 millioner kroner på tiltaket i 2016.

Pilotprosjekt:

Det settes av 1 million kroner til et pilotprosjekt om sertifisering av virksomheter som møter en likestillings- og mangfoldsstandard, etter initiativ fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

Tiltaket administreres av Vest-Agder fylkeskommune.

Vedlikehold Justisbygget:

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til vedlikehold av Justisbygget i Kristiansand som et ledd i regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Regional utvikling:

Vest-Agder fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 26 millioner kroner til regional utvikling. Inkludert er en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Vest-Agder deltar.