Normal

Statsbudsjettet for Aust-Agder: Penger til fengsler og veier

Regjeringen foreslår å bevilge tilsammen 732 millioner kroner i 2018 til byggeprosjektet med nye fengsler i Agder.

Blakstdaheia fengsel i Froland

Aust-Agder får som lovet penger til det nye fengselet på Blakstadheia i Froland.

Foto: Axis.as/Kuvaas

Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til planlagt utvidelse av Arendal fengsel, avdeling Evje. Det betyr en utvidelse fra 20 til 40 plaser.

Bjørn Ropstad

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad har vært stressa på om det kom penger til å doble antallet soningsplasser på Evje.

Foto: Svein Sundsdal

Ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad (KrF) er svært letta:

– Dette er utrolig viktig, og noe vi har venta lenge på. Alt er klart for å sette igang bygging. Jeg har vært bekymra når dette drøyde ut. Arbeidsplassene blir utrolig viktige.

Veier i Aust-Agder

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Aust-Agder innebærer dette:

  • E18 Tvedestrand–Arendal: I veiutbyggingsavtalen med Samferdselsdepartementet er det avtalt et samlet vederlag på 6 037 millioner 2017-kroner. Bompengefinansieringen utgjør 2 126 millioner kroner. Anlegget planlegges åpnet høsten 2019.
  • E18 Grimstad-Kristiansand: For 2018 utgjør det kontraktsfestede vederlaget 354 millioner kroner, som forutsettes finansiert med 114 millioner kroner i statlige midler og 240 millioner kroner i bompenger.
  • E18 Grimstadporten: Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre Grimstadporten.
  • Rv 9 Bjørnerå-Optestøyl, Bykle: Videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak. Det legges opp til anleggsstart for utbyggingen av delstrekninga Bjørnarå – Optestøyl i 2018.
  • Rv 9 Skomedal i Setesdal, Bygland: Statlige midler til restfinansiering av utbyggingen av rv 9 ved Skomedal i Setesdal. Prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2017.

Setesdølene har vært bekymret for om vegbyggingen ville stoppe opp. Ifølge forslaget til statsbudsjett vil den altså fortsette.

UiA får mer penger

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Agder (UiA) med 1,7 millioner kroner til 40 studieplasser i IKT.

I tillegg foreslår regjeringen å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 260 sjøfolk i Aust-Agder omfattet av tilskuddsordningen.

Her kan du lese hele forslaget til statsbudsjett for Aust-Agder.