Slipper å rydde pistolbane – for vanskelig og farlig

Forsvarsbygg slipper å rydde en pistolbane i Jegersberg i Kristiansand, fordi det er for farlig og vanskelig.

Kart over Gimlemoen

Et område på rundt ett mål ved pistolbanen PB10 skal likevel ikke ryddes for blyrester i grunnen.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Oppryddingen i Jegersberg i Kristiansand er godt i gang.

Det skal undersøkes om det ligger gamle granater og annen ammunisjon som bør fjernes, men mest av alt gjelder dette miljøfarlige tungmetaller.

Jegersberg er et de største og mest populære turområdene i av Kristiansand. Områder og turstier er avsperret.

Farlig og vanskelig

Nå er det klart at Forsvarsbygg slipper å rydde et område ved en pistolskytebane.

Fritaket er gitt av Fylkesmannen, fordi området både er farlig og vanskelig å rydde. Det går fram av et brev til Forsvarsbygg.

I fritaket er det lagt vekt på:

  • Opprydding er vanskelig.
  • Innsatsen og risikoen er svært høy kontra miljøgevinsten arbeidet ville gitt.
  • Naturinngrepet vil bli større siden det må bygges flere anleggsveier for å komme opp til pistolbanen.
  • Risikoen for ulykker er høy ved å arbeide med maskiner på bart fjell i bratt terreng.

Området skulle ryddes fordi det er for høyt blyinnhold i bakken. Naturinngrepene vil bli store dersom dette skulle ha blitt fjernet helt.

Fyller fjellsprekker

Nå skal området heller delvis dekkes med jord og olivin i fjellsprekker. Dermed blir forurenset jord liggende igjen i fjellsprekker.

– Med tildekning av ren jord over, skal dette både sikre for utlekking og hindre eksponering for mennesker og dyr, heter det i vedtaket.

Dette blir vurdert som en mindre endring av opprinnelig foreslått arbeid.

Totalt er det et område på 50.000 kvadratmeter, der 13.000 kubikkmeter med forurenset masse graves opp på Gimlemoen i Kristiansand.

Gravemaskin i Jegersberg

Det er en omfattende jobbe å fjerne blyholdig jord. I de delene av området, der det er stor fare for å finne eksplosiver, skal det brukes fjernstyrte maskiner.

Foto: Daniel Jacobsen / NRK