Stenger populært turområde i 3 måneder for å fjerne ammunisjon

Kristiansands mest populære turområde Jegersberg skal renskes for mulige granater, ammunisjon og miljøfarlige tungmetaller. I tre måneder vil turstien bli avsperret. I verste fall kan granater gå av.

Kart over Gimlemoen

Over et område på 50.000 kvadratmeter skal 13.000 kubikkmeter med forurenset masse graves opp på Gimlemoen i Kristiansand. Kartet viser de tre områdene der det befinner seg tungmetallrester fra skytevåpen.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune

Gimlemoen i Kristiansand ble på midten av 1800-tallet etablert som et militært område.

Helt frem til 2003 var det skyteaktivitet på området nord for leiren. Langvarig bruk av håndvåpen har ført til forurensing av tungmetaller. Nå iverksettes tiltak for å fjerne tungmetallene som kan være en miljøtrussel.

50.000 kvadratmeter

Skifte Eiendom, som er en del av Forsvarsbygg, er i full gang med å fjerne restene. Arbeidet starter i slutten av april og vil pågå frem til midten av juli.

Det er snakk om cirka 13.000 kubikkmeter med forurenset masse over et område på 50.000 kvadratmeter.

Det populære turområdet, Jegersberg i Kristiansand som består av flere turløyper, er ett av områdene som blir mest berørt.

På leirduebanen mellom Kroktjønn og øvre Jegersbergvann (se kart øverst i artikkelen) har det blitt avfyrt rundt 2 millioner skudd med blyhagl de siste 50 årene. Banen var i drift frem til 2008 og man kan fremdeles se store mengder hagl i terrenget i en inngjerdet håndgranatbane.

Bombekastergranater

Men det ble også benyttet tyngre ammunisjon enn vanlig håndvåpen på dette området.

Ifølge Pål Skovli Henriksen, som er prosjektleder i Skifte Eiendom, befinner det seg bombekastere og muligens håndgranater i dette området som de nå vil fjerne.

– Vi er mest bekymret for bombekastergranatene som ligger nedgravd i dette området. Disse områdene ble klarert av Forsvaret i 2011 og har hele tiden vært ansett som et trygt område å ferdes i. Likevel ønsker vi å fjerne disse massene, forteller Henriksen.

Under gravearbeidet, som anslås å vare i tre måneder, vil det ikke være mulig for turgåere og andre å oppholde seg i store deler av Jegersberg..

– Selv om området er trygt å ferdes i i dag vil det være en risiko når selve gravingen starter. Derfor sperres hele Jegersberg av i månedene gravearbeidet pågår, forteller Henriksen.

De to andre områdene som skal ryddes for tungmetaller vil ikke bli sperret av. Det gjelder den gamle skytebanen vest for Kyrtjønn og pistolbanen sørvest for Kyrtjønn på Gimlemoen.

I disse områdene er det kun snakk om oppgraving av tungmetaller, hovedsakelig bly, etter ammunisjon av håndvåpen.

– I verste fall kan en granat gå av

Det er altså knyttet størst risiko ved gravearbeidet i Jegersberg, forteller Henriksen.

– I verste fall kan en granat gå av. Det er snakk om svært gammel ammunisjon som er rustet og som mest sannsynlig er ødelagt. Vi tror derfor at det skal veldig mye til for at dette skjer. Vi gjennomførte en lignende graving i fjor og da var det ingen granater som gikk av. Vi håper og tror at dette går greit, sier han.

Forsvarsbygg startet med dette opprydningsarbeidet allerede i 2008, men fikk ikke gravd opp alle tungmetallene. Hvor stor trussel tungmetallene utgjør for naturen er usikkert.

Kan være skadelig

Henriksen utelukker ikke at det i dag kan være skadelig for mennesker som oppholder seg i disse områdene.

– Det er ikke bra for mennesker å oppholde seg for lenge i disse områdene. I verste fall kan man bli blyforgiftet. Det har forekommet. Men i dette tilfellet er det svært lite sannsynlig at dette skjer. Da må man, satt på spissen, sitte og spise jorda på Gimlemoen. Men for å være på den sikre siden vil vi sanere området og fjerne tungmetallene, sier Henriksen.

Henriksen forteller at det er lite sannsynlig at tungmetallene som har ligget i jorda alle disse årene har ført til miljøskader.

– Slik det ser ut nå har ikke dette fått store konsekvenser. Likevel har man i Norge en meget restriktiv tankegang når det gjelder forurensing. Derfor ønsker vi å ta ansvar med å få ryddet opp slik at vi er helt sikre på at dette ikke får noen konsekvenser.

Jobber med å finne løsninger

Det er kun Jergesberg som vil bli avsperret under gravingen. I verste fall vil det populære turområdet bli totalt avsperret i tre måneder.

– Vi jobber intensivt med å finne løsninger slik at det skal være mulig å holde turstiende åpne i perioden arbeidet pågår. Men folk må forberede seg på at det ikke vil være mulig å ferdes der man normalt går, sier Henriksen.

Disse tre områdene på Gimlemoen vil bli berørt (se kart):

  • Skytebanen vest for Kyrtjønn.
  • Pistolbane sørvest for Kyrtjønn.
  • Leirduebanen mellom Kroktjønn og øvre Jegersbergvann, i nærheten av Sødalsmyra.
Hagl Jegersberg

Eksempel på giftig blyhagl som nå skal fjernes.

Foto: Bilde fra rapport