Hopp til innhold

Dette får Vest-Agder i statsbudsjettet

Nye studieplasser, vei, midtrekkverk. Det er stikkord for hvordan statsbudsjettet slår ut i Vest-Agder.

Vogntog på E39 mellom Vigeland og Osestad

90 millioner kroner skal brukes på ny vei mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes neste år.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dette er hovedpunkter for Aust-Agder i regjeringens forslag til statsbudsjett:

Tilskuddet til Sørlandet Maritime Videregående Skole (Skoleskipet M/S Sjøkurs) foreslås økt med 1,5 millioner kroner til 14,3 millioner kroner. Regjeringen foreslår en bevilgning på 5,7 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet.

Regjeringen foreslår 365 millioner kroner i vekst i frie inntekter til kommunene i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune neste år.

Flere studieplasser

Regjeringen foreslår en økning på 5,9 millioner kroner til etablering av 80 nye studieplasser og opptrapping med nye kull for studieplasser tildelt i 2009 ved Universitetet i Agder.

Regjeringen foreslår å bevilge 11,2 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole og 13 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen.

Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater og Konserthus. Til de tre institusjonene Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør som 1. september 2011 flytter inn i det nye kulturhuset, foreslås tilskuddene samlet økt med 10,9 millioner kroner.

Penger til E39

Regjeringen foreslår å bevilge 90 millioner kroner til E39 mellom Vigeland og Osestad i Lindesnes. Anleggsarbeidene på strekningen Fardal, Udland og Osestad startet i november 2009. Arbeidene ventes fullført i november 2011. Det legges til grunn at det velges en enkel løsning for tilkopling mellom ny og gammel vei på Fardal. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til videre utbygging av strekningen Vigeland – Fardal.

Arbeidene med å etablere midtrekkverk og tosidig forbikjøringsfelt på en E39-strekning ved Søgne skal videreføres i 2011.

Arbeidene med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen i Songdalen kommune skal etter planen være ferdig i 2011. Dette bidrar til å øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal.

Mer kollektivpenger til Kristiansand

Kristiansandregionen vil, i tråd med en fireårig avtale med staten, motta 65 millioner kroner fra belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byene i 2011.

Helse Sør-Øst får økt basisbevilgningen med 399 millioner kroner tilsvarende om lag 1,4 prosent aktivitetsvekst og opptrappingsplan rus med 11 millioner kroner. I tillegg kommer tilskudd gjennom aktivitetsbaserte ordninger som ISF og poliklinikk.

Som del av oppfølgingen av rettshjelpsmeldingen vil Regjeringen videreføre pilotprosjektet for å prøve ut en ny juridisk førstelinjetjeneste i et interkommunalt tilbud i Lindesnesregionen.

Krypsiv skal bekjempes

Til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder er det satt av til sammen 3 millioner kroner.

Luftforsvarets grunnutdanning på Luftforsvarets skolesenter på Kjevik videreføres. Forsvaret vil i 2011 starte planleggingen av miljøtiltak ved skytebaneanleggene i området ved Evje/Svartmyr. Gimlemoen skytefelt er bestemt lagt ned. Feltet har vært miljøsanert og sikret i 2009 og 2010. Det gjenstår noen mindre tiltak før feltet kan avhendes i 2011.

Regjeringen foreslår at Farsund kommune får tilskudd på 2,95 millioner kroner til liggekai i Listahavna. Regjeringen foreslår at Lindesnes kommune får tilskudd på 1,232 millioner kroner til utdyping i Båly havn.