Satser på skolen

Skolen blir hovedsatsingsområde i Arendal de kommende fire årene. Skolene skal renoveres og det skal bli flere lærere.

Undervisning

Politikerne i Arendal vil satse på skolen de neste fire årene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har flertall i Arendal bystyre og er i ettermiddag blitt enige om en felles programerklæring for hvordan Arendal skal styres de neste årene.

Det legges vekt på å skape vekst i Arendal og sikre at det ikke blir brukt for mye penger.

Kommunen har stor gjeld, og det må styres stramt for å holde orden på økonomien.

Flertallskonstellasjonen har så langt ikke kommet til enighet om alkoholpolitikken.

Men det er bestemt at det straks skal settes ned et politisk utvalget som skal fremme et forslag om når servingsstedene må stenge om natta.

Ordfører Torhill Rolstad Larsen sier hun håper at Arendal kan bli enige med nabobyene Grimstad og Tvedestrand om felles serveringsregler.

Her er avtalen:

 • I denne perioden vil flertallskonstellasjonen arbeide for å skape vekst i Arendal kommune og sikre budsjetter i balanse. Hovedsatsingsområde er skole.
 • Miljø skal ha stort fokus i hele kommunens virksomhet, og Arendal skal jobbe mot å bli en klimanøytral by.
 • Arendal skal være en internasjonal FN-by.
 • E18 mellom Arendal og Tvedestrand skal bygges ut så fort som mulig. Kommunen skal være en pådriver i dette arbeidet.
 • Kommunen skal være en pådriver og tilrettelegger for et konstruktivt og godt samarbeid i regionen. Dette samarbeidet må ha politisk forankring.
 • Arendal skal være en åpen og inkluderende by.
 • Det skal utformes en plan for rekruttering og kompetanseutvikling, slik at kommunen i årene som kommer sikrer seg kompetent arbeidskraft.

 Oppvekst og undervisning

 • Skolestrukturen opprettholdes.
 • Videreføre renovering av skolebygg.
 • Svømmehallene i kommunen bør opprettholdes og opprustes.
 • Arbeide videre for å opprettholde full barnehagedekning med hjelp av kommunale og private barnehager.
 • Ha gode offentlige skoler som lar alle elevene få utvikle sine evner og muligheter, og gi rom for økt kreativitet.
 • Videreutvikle Arendal internasjonale skole.
 • Bedre helsesøstertilbudet gjennom å samordne tjenesten på videregående skole med Helsestasjon for ungdom.
 • Arendal skal få et bredere tilbud på alkoholfrie utesteder for ungdom, spesielt for de mellom 16-20 år.
 • Videreføre Arendalsmodellen i oppvekstområdene.
 • Øke støtte til Ungdommens Bystyre.
 • Øke antall pedagoger og andre fagfolk i skolen for å ytterligere øke kvaliteten.
 • Styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspråklige.
 • Prioritere skoleveger og ha flere gang- og sykkelveger av god standard og høy sikkerhet.
 • Styrke samarbeidet mellom grunnskolen og de videregående skolene.
 • Videre utvikle Sørlandets kunnskapshavn Arendal.
 • Styrke samarbeidet med UiA og FN-universitetet.
 • Arendal skal fortsatt være en av landets ledende IKT-kommuner, med særlig vekt på IKT i skolen.

Helse og omsorg

 • Omorgsplanen styrkes og videreføres.
 • Videreføre tiltakene innen planen for psykisk helsevern.
 • Styrke nåværende og etablere nye frivillighetssentraler i kommunen.
 • Utarbeide en plan for kommunal rusmiddelforebygging og tiltak for rusavhengige.
 • Følge opp den vedtatte plan for universell utforming, slik at funksjonshemmede får bedre kår.
 • Samarbeide tett med NAV, herunder ta initiativ til et prosjekt for å skape arbeidsplasser for nye landsmenn.
 • Utvikle samarbeidet mellom kommunen og sykehuset. Bruke Østre Agder 2015 som en arena for å finne fram til felles interesser knyttet til helse- og sosialspørsmål i regionen.
 • Øke omsorgslønnen til et anstendig nivå, slik at det blir et reelt alternativ.
 • Beholde sykehuset i Arendal som et fullverdig sykehus.
 • Større fleksibilitet / valgfrihet til brukerne.
 • Opprette et døgntilbud for bostedsløse.
 • Styrke eldreomsorgen, blant annet ved å øke antallet langtids institusjonsplasser i takt med behovene i befolkningen.
 • Sikre og videreutvikle tilbudet for multifunksjonshemma og deres familier.
 • Arbeide for at Arendal kommune og politiet samarbeider aktivt med å forebygge kriminalitet og rusmisbruk.

Bolig og arbeid

 • Det skal være sterk fokus på boligbygging med sosial profil.
 • Nye boligfelt skal ha en stor andel av selvbygger-tomter og et variert tilbud med boliger/leiligheter til unge og eldre.
 • Kommunen skal bidra til å øke lærlingeplasser og være en pådriver for å få folk i arbeid.
 • Arbeide for å opprette sysselsettings-og arbeidstreningstiltak for ungdom i samarbeid med NAV og fylkeskommunen.
 • Styrke samarbeidet med næringslivet og satse på utvikling av marine næringer bygd på langsiktig forvaltning av det biologiske mangfoldet i sjøen.
 • Arbeide for beredskapsbase for oljevern for Sørlandet, lokalisert på Eydehavn.

Kultur

 • Det frivillige arbeid som skjer i lag, foreninger og ulike kulturaktiviteter er basis for vår kulturutfoldelse og må derfor sikres gode rammevilkår.
 • Skolene og andre offentlige bygg må fortsatt være møteplass for sine nærmiljøer.
 • Legge til rette for et samarbeid mellom kommunen og organisasjoner og lag for å skape et kulturtilbud til beboere på alders- og sykehjem gjennom den kulturelle spaserstokk.
 • Kilden internasjonale kulturkontor videreutvikles som møteplass på tvers av nasjonaliteter.
 • Videreføre prinsippet om at kommunale lokaler stilles gratis til disposisjon for kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Oppruste lekeplasser i kommunen .
 • Driftstøtte til oppvekstforumene og sørge for at fritidsmedarbeider funksjonen blir ivaretatt.
 • Drift støtte til kulturhuset & støtte til lag og foreninger som bruker kulturhuset.
 • Videreføre Den kulturelle skolesekken og styrke kulturskolen
 • Støtte festivalene og det kreative kulturlivet.
 • Utvikle nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og andre idrettsanlegg i samarbeid med idrettslaga og Arendal idrettsråd.
 • Fritidsklubb/åpen møteplass i hvert oppvekstområde.

Arealforvaltning

 • Sterkt fokus på allmennhetens interesser for fri ferdsel i strandsone/utmark.
 • Etablere og ta vare på badeplasser i kommunen.
 • Etablere kyststi.
 • Ta vare på kulturlandskapet og landbrukseiendommene i kommunen, ved å sikre gode rammebetingelser for det aktive landbruket.
 • Arbeide for å få mer tungtrafikk bort fra vei og over på jernbane og båt.
 • Arbeide for at vegen fra Myrene til Stoa blir bygd så snart som mulig.

Miljø

 • Arbeide for å få en klimanøytral by.
 • Gjennomføre enøk-tiltak og fokusere på alternative energikilder.
 • Legge til grunn et langsiktig perspektiv for arealbruk, ta vare på kulturlandskapet.
 • Funksjonelle miljøvennlige kommunale biler.
 • Ta vare på og skape flere grønne lunger i kommunens tettbygde strøk.
 • Videreutvikle Hove-området for rekreasjon, kultur, idrett og friluftsliv samtidig som vi tar vare på de unike natur- og landskapsverdiene.
 • Etablere prøveprosjekt med fjordbuss.
 • Arbeide for ny hurtiggående kystjernbane Oslo-Kristiansand
 • At det skal være god tilgang til stasjoner for fylling av miljøvennlig drivstoff i Arendal kommune.

Annet

 • For å oppnå økonomisk styring, bør vi kun bevilge midler når budsjettet eller tertialrapporten behandles.
 • Beholde eier interessene i Agder Energi.
 • Etablere byggekomiteer med politisk representasjon for store utbyggingsprosjekter.
 • Bedre forvaltning av offentlige bygg og anlegg. Bystyret skal ha årlige tilstandsrapporter på kommunale bygg.
 • Sikre at Arendal fortsatt har gode beredskapsplaner.
 • Bystyret setter ned et utvalg som skal: Vurdere å redusere skjenketiden og øke skjenkekontrollen i samarbeid med nabokommunene.