Samarbeidssvikt kan ha rammet barnevernsbarn

Barnevernet i Setesdal har hatt et så dårlig samarbeid med andre etater at det kan ha gått ut over barna, konkluderer Fylkesmannen.

Barnevernet i Nord-Salten

Kommunene i Setesdal jobber nå internt for å rette opp og styrke tilliten mellom barnevernstjenesten og øvrige instanser i kommunene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

De tre kommunene Valle, Bygland og Bykle har ett felles interkommunalt barnevern, der Valle er vertskommune.

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen mener dårlig kommunikasjon og samarbeid kan ha ført til alvorlige følger for barn.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Ifølge en tilsynsrapport NRK har fått tilgang til, har det over flere år bygd seg opp en konflikt mellom barnevernet i Setesdal og skoler, barnehager, PP-tjenesten og Nav.

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen sier saken er alvorlig.

– Vi fikk en samlet bekymringsmelding fra flere samarbeidspartnere. Det syntes vi i seg selv var et tegn på at det kunne foreligge manglende tillit, sier Syvertsen.

Ba om tilsyn

Ti konkrete saker var bakgrunnen for at blant annet barnehager og PP-tjeneste i kommunene ba Fylkesmannen om et tilsyn.

Ansatte i etater, som har med barn å gjøre, følte at barnevernet var lukket og fraværende.

– De hadde en opplevelse av å bli avvist. De visste ikke om sakene de hadde meldt inn var tatt tak i, og savnet tilbakemelding, råd og veiledning, sier Syvertsen.

Tilsynsrapporter viser at Bygland ga uttrykk for at kommunen var fornøyd med samarbeidet, mens Bykle og Valle signaliserte svekket tillit til barnevernet.

– Alvorlige følger for barn

Fylkeslegen slår fast at barnevernet ikke hadde rutiner for oppfølging, og at samarbeidet med andre etater var svært dårlig. Det er alvorlig for barna som skulle hatt hjelp, sier Syvertsen.

– Den største faren ligger i at samarbeidsinstanser kanskje lar være å melde inn bekymring for omsorgssvikt fordi de ikke vet hva som skjer, eller om det skjer noe. I ytterste konsekvens kan dette få alvorlige følger for barnet det gjelder.

Lover bedring

Det er rådmennene i kommunene som har ansvar for at samarbeidet med barnevernet fungerer. Rådmann Eivind Berg i vertskommunen Valle erkjenner problemene.

Eivind Berg

Rådmann Eivind Berg i Valle sier barnevernet skal bli mer åpent og håper tilliten kan bygges opp igjen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Kommunikasjonen kunne vært bedre. Det prøver vi å gjøre noe med nå. Vi skal gjøre så godt vi kan, slik at vi preges mer av åpenhet enn tidligere, sier Berg.

Etter tilsynsrapporten har det vært arrangert møter mellom barnevernet og skoler, barnehager, PP-tjenesten, Nav og politiet.

Konklusjonen er at kommunene arbeider videre med arbeidsmiljø, system og rutiner.

Berg håper tilliten til Setesdal barnevern kan bygges opp igjen.

– Det tror jeg vi skal klare å bygge opp igjen over tid, men det trengs nok noe tid for å vise at vi er proaktive og jobber med større åpenhet enn tidligere.

– Interkommunalt samarbeid har sine utfordringer og styrker. Det krever styring og ledelse, sier fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen.

Fylkesmannen har avsluttet tilsynet etter at kommunene har lagt fram planer for å rette opp i forholdene.