Risør får ruskritikk

Rusmisbrukere i Risør får ikke et helhetlig og koordinert tilbud fra kommunen. Det kommer frem i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet.

Risør kommunehus

Risør kommune skal nå diskutere hva de kan gjøre for å få til en bedre samordning av hjelpetiltakene til rusmisbrukerne.

Foto: NRK

Fylkesmannen i Aust-Agder har gjennomført tilsyn med kommunens tjenestetilbud til rusmisbrukere i perioden juli til oktober i år.

I tilsynet er det avdekket at kommunen ikke sikrer at rusmisbrukere får det tilbudet de har krav på etter loven.

I tilsynsrapporten går det frem at Nav mangler kartleggingsverktøy i arbeidet med utredning av rusmisbrukernes hjelpebehov.

Kommunen har heller ikke systematiske opplæringstiltak som sikrer at ansatte i Nav har oversikt over kommunens tjenestetilbud og tilstrekkelig kompetanse til å utrede og vurdere rusmiddelmisbrukeres behov for videre oppfølging.

Usikkerhet rundt ansvarsfordeling

Risør kommune blir også kritisert for at det er uklar ansvarsfordeling mellom Nav og kommunens avdeling for psykisk helse og rehabilitering.

De ansatte ved de to etatene er usikre på hvem som har ansvar for å følge opp rusmisbrukerne.

Kommunen mangler også rutiner for oppfølging av brukere, og oppfølgingen varierer fra saksbehandler til saksbehandler.

«Kontakt under innleggelse i spesialisthelsetjenesten er tilfeldig, deltakelse i ansvarsgruppemøter er varierende, og planlegging av utskrivelse avhenger i stor grad av initiativ fra spesialisthelsetjenesten», heter det i rapporten.

Helsetilsynet mener at det er flere ansatte i kommunen med god rusfaglig kompetanse. Ledelsen sikrer imidlertid ikke systematisk rusrelatert opplæring av nyansatte, som vil kunne medføre at rusmiddelmisbrukere med behov for tjenester ikke fanges opp eller får utredet sitt hjelpebehov.

Må bli bedre i samordningen

Kommunalsjef i Risør, Nils Martin Andersen, sier til NRK at Risør kommune må bli bedre på samordningen mellom enhetene i kommunen når det gjelder tilbudet til rusmisbrukere.

– Det ligger et klart forbedringspotensial i denne saken. Vi må se på disse tjenestene igjen og hvordan vi kan samordne tjenestene på en bedre måte, sier Andersen.

Han sier at koordinerende enhet i kommunen skal ha møte den 1. november hvor denne saken skal diskuteres nøye.

– Samordning mellom de ulike enhetene gir noen utfordringer som vi må løse på dette området, sier han.

Han poengterer at brukerne av tjenestene fikk det de skulle ha etter de behandlede vedtak, og at kommunen til og med ga flere tjenester enn det som var vedtatt i forhold til brukerne.

– Vi har ikke fått kritikk som går på at brukerne ikke får den hjelpen de skal ha, sier Andersen.