NRK Meny
Normal

Fylkesmannen reiser innsigelse mot vindpark

Fylkesmannen mener en vindpark på Stuttjørnheii i Åseral kommune vil ha betydelig negativ påvirkning for villrein og landskapet.

Vindmølle

Fylkesmannen er kritisk til utbygging av vindkraftanlegg i Åseral.

Foto: Pressebilde / Siemens

Skveneheii Vindpark AS har søkt om å få bygge to vindkraftanlegg med til sammen 39 turbiner i områdene Skveneheii og Stuttjørnhei.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt søknaden ut på høring, og fylkesmannen i Vest-Agder retter innsigelse mot Stuttjørnheii, som er det nordligste av de to områdene.

Det er selskapet HybridTech som står bak Skveneheii Vindpark AS. Det er inngått avtale med grunneierne om leie av området. Konsesjonssøknad ble levert høsten 2013, og er nå under behandling hos NVE.

Villrein

Utbygger skriver i sin konsesjonssøknad at det ikke er villrein i området i dag, og dersom den skulle komme tilbake regnes de negative konsekvensene som små.

Fylkesmannen er ikke enig i dette og mener verdien av villreinbiotoper må ses i et langsiktig perspektiv. Fylkesmannen mener det er misvisende å angi at delområdet Stuttjørnheii er lite interessant som bruksområde for rein, både i et historisk og et framtidsrettet perspektiv.

Fylkesmannen påpeker også at villreinen er ansvarsart for Norge.

Hubro

Fylkesmannen etterlyser også nærmere undersøkelser av hubrobestanden. Ifølge utbygger er det registrert Hubro i nærheten, men at konkrete hekkelokaliteter ikke er påvist.

Fylkesmannen mener utbyggers grunnlag er alt for svakt på dette punktet. Fylkesmannen viser til en rapport fra 2012 som viser til at det er gode muligheter at hubro hekker vest for planområdet, men at dette ikke ble nærmere undersøkt.

Fylkesmannen melder også om at brukere av området har meldt inn at de regelmessig hører hubro i området.

Hubro er på den nasjonale rødlista og betegnes som svært truet.

Landskap

Fylkesmannen mener også at en vindpark vil medføre en kraftig forringelse av landskapets karakter både innenfor planområdet og for landskapsvernområdet Setesdal-Ryfylkeheiene, som ligger like øst for området.

Fylkesmannen skriver blant annet at selv om ikke vindkraftverket direkte berører det nevnte landskapsvernområdet vil «uten tvil det massive inntrykket av inntil 39 vindturbiner like utenfor grensen til landskapsvernområdet influere på opplevelsen av landskapet som vakkert og urørt».

Fylkesmannen anser det som en vesentlig mangel at ved fagrapporten at dette ikke er behandlet i den.