Kommunen droppet spebarnskontroller og nyfødtbesøk

En tilsynsrapport fra Helsetilsynet avdekker mangler ved helsestasjonstjenesten i Søgne kommune. Blant annet er antall spebarnskontroller redusert og nyfødt har ikke fått hjemmebesøk.

Rapport fra Helsetilsynet

I rapporten som foreligger, kommer det fram at Søgne kommune har kuttet i antall kontroller av små barn.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Vi ser at det er ting vi har gjort som vi vil rette opp i sier kommuneoverlege i Søgne, Vegard Nilsen.

Rapporten er utarbeidet etter en såkalt systemrevisjon i Søgne kommune. I rapporten blir to avvik påpekt hvor de nasjonale retningslinjene ikke er fulgt.

Det første avviket handler om at Søgne kommune ikke har sikret at alle barn i aldersgruppen 0–6 år har fått forsvarlige helsekontroller.

Kuttet spedbarnskontroll

I tilsynsrapporten kommer det blant annet fram at Søgne kommune har slått sammen helsekonsultasjoner for små barn, slik at det har blitt færre konsultasjoner på hvert enkelt barn.

Femmånederskonsultasjonen hos helsesøster har blitt slått sammen med seksmånederskonsultasjonen. Disse har blitt erstattet av en halvårskontroll.

Dermed har undersøkelsene som skulle vært gjort da barnet var fem måneder gammelt, blitt utsatt. Dette har ført til at den individuelle konsultasjonen har fått et opphold på tre måneder fordi firemånederskonsultasjonen er en gruppekonsultasjon.

Ifølge rapporten kan dette føre til at alvorlige forhold ikke oppdages i tide.

– Gjort av ressursmessige grunner

Kommuneoverlegen begrunner sammenslåingen av kontroller med manglende ressurser.

Vegard Nilsen

Kommuneoverlege Vegard Nilsen sier at kommunen nå vil rette opp i avvikene som har kommet fram i denne rapporten.

Foto: Skår, Kari Løberg / NRK

– Vi har valgt å bruke mer ressurser på barn som trenger ekstra oppfølging. Dette har gått på bekostning av de vanlige barna, sier han.

Rapporten slår fast at kommunen ikke kan slå sammen konsultasjoner av ressursmessige årsaker. Det tar kommuneoverlegen til etterretning. Nå vil han rydde opp.

– Vi vil øke helsesøster-bemanningen neste år og den vil økes ytterligere i 2016, sier Nilsen.

Søgne kommune skal også ha slått sammen sju- til åttemånederskonsultasjonen med timånederskonsultasjonen og gjort det til en nimåneders gruppekonsultasjon.

I tillegg til sammenslåingen av kontroller, får også kommunen kritikk for at barn som hadde behov for 17 til 18-månederskontroll, ikke har fått det. Det nevnes også at hjemmebesøk til nyfødte har uteblitt.

Fastlegen ble ikke informert

Tilsynet har også avdekket uklare ansvarsforhold og mangelfulle samarbeidsavtaler og rutiner mellom helsestasjonen og fastlegen.

Det innebærer blant annet tilfeller der barnets fastlege ikke har mottatt informasjon om henvisninger til spesialisthelsetjenesten. Helsestasjonen skal sende skriftlig henvisning til fastlegen når det er påvist sykdom eller risiko for sykdom under helseundersøkelsene.

Dårlig internkontroll

Det andre avviket går på at Søgne kommune ikke har sikret internkontrollen på helsestasjonen.

I rapporten blir dette begrunnet med at Søgne kommune i liten grad har kontrollert helsestasjonstjenesten.

De ansatte skal i liten grad ha benyttet kommunens elektroniske avvikssystem. I de tilfellene det har blitt sendt avvik, har det ikke blitt gitt tilbakemeldinger.

– Vi innførte et nytt avvikssystem i år. Det har tydeligvis ikke blitt godt nok kjent for ansatte i kommunen og ved helsestasjonen. Dette har vi jobbet med nå i ettertid og noe vi må fortsette å jobbe med, sier Nilsen.

Under tilsynet ble det også avdekket at kommuneoverlegen ikke hadde vært med på planleggingen av helsestasjonstjenesten. Kommuneoverlegen er medisinsk-faglig rådgiver for helsestasjonstjenesten og medisinskfaglig ansvarlig for legen på helsestasjonen.

Revisjonen har innbefattet gransking av dokumenter, intervjuer og andre undersøkelser. Revisjonen er utført av Fylkesmannen i Vest-Agder.