Opplæringsleder dømt for underslag

Lederen for et kontor knyttet til opplæring på Sørlandet er dømt til fengsel for underslag.

Agder lagmannsrett

Domfelte kom med en uforbeholden tilståelse i tingretten.

Foto: NRK

Mannen har ifølge dommen urettmessig belastet sin arbeidsgiver for ca. 80.000 kroner, for utgifter knyttet til egen virksomhet eller private utgifter.

Mannen gav en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i tingretten. Han er dømt til 60 dagers fengsel. Av dette er 30 dager gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Ikke tidligere straffedømt

Mannen er ikke tidligere straffedømt, og han har betalt tilbake det underslåtte beløpet. I tillegg har han tilbakebetalt tre måneders lønn og granskingskostnadene.

Siktedes vilje til å gjøre opp for seg har retten ansett som formildende omstendigheter i straffeutmålingen. Det gjelder også tilståelsen og at han gikk med på å avgjøre saken som en tilståelsesdom.

Belastet arbeidsgiver for reisekostnader og utstyr

I skjerpende retning trekker retten frem tidsaspektet. Underslaget har skjedd fra høsten 2012 til begynnelsen av 2016. Retten mener dette viser at det ikke dreier seg om et engangstilfelle, men at siktete har utvist en fast forbrytersk vilje.

Mannen har i denne perioden belastet sin arbeidsgiver for reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med oppdrag han fullt ut gjorde på eget firma. Videre belastet han ifølge dommen sin arbeidsgiver for innkjøp av utstyr som telefoner og datautstyr, som han brukte selv eller til eget firma.

Retten finner det skjerpende at disse utgiftene ble kamuflert slik at de fremstod som knyttet til hans stilling som leder ved kontoret.

NRK har vært i kontakt med domfelte, som ikke ønsker å kommentere saken.