Utvalg i Agder bispedømme: – Ønsker å halvere antall kirkesokn

Et utvalg nedsatt av Agder og Telemark bispedømmeråd vil redusere antall kirkesokn fra dagens 135 til 79. Forslaget er nå ute på høring i menigheter, fellesråd og kommuner.

Jan Olav Olsen, bispedømmerådsleder, Agder og Telemark

Leder av Agder bispedømmeråd, Jan Olav Olsen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Bakgrunnen for forslaget er et ønske om mer robuste sokn, sier leder av Agder og Telemark bispedømmeråd, Jan Olav Olsen.

– Menighetene har fått mange nye oppgaver. Vi må utnytte ressursene bedre.

Olsen viser til at det er stor variasjon innen soknene.

– Vi har sokn som har mindre enn 100 medlemmer, og noen sokn har mer enn 10.000 medlemmer. Ca. 50 sogn har under 1000 medlemmer.

Utvalget anbefaler at 43 av soknene i bispedømmet opprettholdes som de er i dag. Ett sokn foreslås delt i to. Og 91 sokn blir slått sammen til 35 (se oversikt nederst i artikkelen).
I tillegg foreslås det en del grensereguleringer mellom sokn.

Kriterier for endring

Holt kirke

Mange sokn i Agder og Telemark bispedømme blir trolig slått sammen.

Foto: Guttorm Eskild Nilsen

Utvalget mener at de små soknene i Agder og Telemark bispedømme bør slåsammen slik at de følger kommunegrensene. En veiledende norm er minimum 1000 medlemmer og tilhørige pr. sokn. I store byer og kommuner bør antall medlemmer og tilhørige ikke være under 2000 og ikke over 15000 pr. sokn, heter det i utredningen.

Et sokn skal være stort nok til å ha ressurser til å holde en gudstjeneste hver søndag i rimelig avstand (30 minutter med bil). Videre skal soknet ha evne og styrke til å gjennomføre trosopplæringsplanen og andre vedtatte planer og strategier. Det skal kunne drive målrettet diakonalt arbeid og betjene alle som bor i soknet med kirkens tjenester og kirkelige handlinger. Og det skal kunne forvalte kirkebyggene i soknet.

Menighetsutvalg

– Der det blir sammenslåinger av sokn og dermed færre menighetsråd, kan det være nyttig med menighetsutvalg, heter det i rapporten fra utvalget.

– Mye av menighetsrådets arbeid og tid går til forvaltningsmessige og sentralkirkelige saker som f.eks utredninger og høringer. Det går på bekostning av det lokale menighetsbyggende arbeidet. Et menighetsutvalg kan gi folk mulighet for å engasjere seg i menighetens drift uten å måtte ta ansvar for alle de merkantile oppgavene som ligger til et menighetsråd, heter det i rapporten.

Positive tilbakemeldinger

Tormod Stene Hansen

Stiftsdirektør Tormod Stene Hansen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stiftsdirektør Tormod Stene Hansen på bispedømmekontoret sier han er overrasket over at den muntlige responsen han har mottatt så langt, er udelt positiv.

– Men jeg regner med at det kommer kritiske innspill når de skriftlige meldingene kommer.

– Hvor mye penger vil dere spare på strukturendringen?

– Økonomi er ikke noe hovedmotiv. Det handler om å se hvordan arbeidskraften kan brukes bedre. – Er det riktig at en sogneprest skal sitte i tre menighetsråd og behandle den samme høringen tre ganger?

– Men vil ikke sammenslåinger føre til større avstand mellom folk i menighetene og administrasjonen?

– Jeg tror ikke folk vil føle større avstand til de kirkelige tjenestene. Vi lever i en annen tid enn da sognene ble opprettet.

– Kan det bli snakk om tvangssammenslåinger?

– Jeg tror ikke bispedømmerådet vil vedta sammenslåing dersom det er stor lokal motstand, sier Stene Hansen.

Kristiansand domprosti:

I Kristiansand foreslås disse endringene:

 • Hånes og Tveit slås sammen. Menighetene har i dag felles menighetsblad og tradisjon for samarbeid.
 • Domkirken og Grim slås sammen. Dette vil gi mulighet for felles planer og arbeid for ungdom, konfimasjon og trosopplæring. Det bli mulig å få til en ulik profil på virksomhetene i de to kirkene.
 • Oddernes sokn foreslås delt ved at Justvik skilles ut som eget sokn. Årsaken er utbyggingsplanene i området.

Mandal prosti:

 • Grindheim og Konsmo slås sammen.
 • Spangereid, Valle og Vigmostad slås sammen.
 • Bjelland, Laudal og Øyslebø slås sammen. Alternativet er å slå sammen bare Laudal og Øyslebø.
 • Finsland og Greipstad slås sammen.

Lister prosti:

 • Farsund og Herad slås sammen.
 • Bakke, Flekkefjord, Hidra og Gyland slås sammen. Alternativet er å slå sammen Bakke og Gyland til ett sokn og Flekkefjord og Hidra til ett sokn.
 • Eiken og Hægebostad slås sammen. Alternativet er å opprettholde nåværende struktur fordi begge soknene er robuste på tross av at de er små.
 • Feda, Fjotland og Kvinesdal slås sammen. Geografi og lokalpatriotisme taler imot.
 • Austad, Kvås og Lyngdal slås sammen. Lyngdal, som største sokn og et sentrum, trenger gudstjeneste hver søndag. Kvås er et lite, men robust sokn. Kanskje en spesialisering i retning kulturkirke. Opprettholde alle folkekirkedagene etter lokal tradisjon i Austad kirke.

Otredal prosti:

 • Bygland og Årdal slås sammen.
 • Hægeland, Vennesla og Øvrebø slås sammen. Vennesla er underbemannet med hensyn til presteressurser. Har utfordring med for eksempel ny kirke. Hvis de 3 soknene med hver sin historie skulle slås sammen, vil kanskje utfordringene i Vennesla kunne ta all oppmerksomhet. Et alternativ 2 er å bare slå sammen Hægeland og Øvrebø.

Vest-Nedenes prosti:

 • Birkenes, Herefoss og Vegusdal slås sammen.
 • Eide og Landvik slås sammen.
 • Høvåg og Lillesand slås sammen.

Arendal prosti:

 • Austre Moland, Flostad og Stokken slås sammen. Et annet alternativ er å slå sammen Austre Moland og Stokken.
 • Trefoldighet og Barbu slås sammen. Menighetsarbeidet, med for eksempel trosopplæring og diakoni, vil kunne utnytte sammenslåing. De to kirkebyggene vil kunne utfylle hverandre og utvikle nye strukturer.

Aust-Nedenes prosti:

 • Risør og Søndeled slås sammen.
 • Dypvåg, Holt og Tvedestrand slås sammen.
 • Gjøvdal og Åmli slås sammen.

Ønsker endringer i løpet av 2015

Høsten 2015 er det valg til menighetsråd og bispedømmeråd. Nominasjonsprosessen starter allered på vårparten. Det er derfor viktig at endringer i soknestrukturen er avklart så tidlig som mulig. Bispedømmerådet ønsker at den nye strukturen kan iverksettes 1. januar 2016.

Bispedømmerådsleder Jan Olav Olsen lover at bispedømmerådet skal være lydhørt overfor argumentene som kommer inn fra lokalt hold i løpet av høringen.

Vegårshei Kirkes inngangsparti

Strukturendringer i vente for menighetene i Agder og Telemark bispedømme.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK