Omsorgshjem brøt loven

Varslerne på Margarethestiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal får full støtte fra fylkeslegen. I dag kom tilsynsrapporten som konkluderer med at det har blitt gjort flere brudd i tjenestetilbudet.

Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter

De anonyme ansatte ved Margarethestiftelsen bo- og omsorgssenter får full støtte fra fylkeslegen etter varselbrevet som ble sendt i fjor høst.

Foto: Jon Gelius / NRK

«Både kommunens egen gjennomgang og Fylkesmannens tilsynsgjennomgang kan konkludere med at varselet har tatt opp alvorlige ting som har ført til lovbrudd», står det i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i Agder.

4. september i fjor mottok Fylkesmannen i Agder et anonymt varselbrev fra sju ansatte ved omsorgssenteret. Den alvorligste anklagen handlet om en 94 år gammel dame som døde etter et fall i mars i fjor.

Kan ha framskyndet dødstidspunkt

Fylkesmannen mener det er sannsynlig at det var meningen det skulle etableres fastvakt for kvinnen den kvelden hun falt, men at det ikke ble fulgt opp gjennom natten på grunn av uklare beskjeder.

«Dersom det hadde vært satt inn fastvakt ville mest sannsynlig ikke dette fallet ha skjedd. Pasienten ville da hatt et annet sykdomsforløp. Det er grunn til å tro at skaden etter fallet kan ha medvirket til å fremskynde dødstidspunktet», står det i rapporten.

Fylkesmannen mener likevel det ikke er grunnlag for å si at fallet var den direkte årsaken til at pasienten døde, siden hun hadde flere livstruende sykdommer og var i «en dårlig forfatning».

Det anonyme varselet

I det anonyme brevet som ble sendt i fjor ble det blant annet påstått følgende:

  • «Under sommeren 2018 ble det utstedt ordre fra ledelsen om at man ikke skulle leie inn ekstra ved sykefravær.» Det fremheves at dette i praksis var en nedbemanning som ble gjennomført uten «demokratisk politisk behandling».
  • Det vises videre til den «svært høye andelen sykehjemspasienter ved Margarethestiftelsen».
  • Det sies at bemanningen er for lav. Pasientene får ikke nødvendig stell og pleie.
  • Det har skjedd mange avvik, bla mangel på sårstell og fallulykker. Det nevnes to pasienter som har falt. For den ene beboeren var fallet foranledning til at vedkommende døde.
  • Det hevdes at det er mangel på faglig koordinering.

Erkjenner for dårlige rutiner

I tilsynsrapporten slår Fylkesmannen fast at det ikke har vært en tydelig nok struktur i ledelsen på senteret til at alle ansatte kunne oppfatte hvem som er leder og har ansvaret i Margarethestiftelsen hjemmesykepleie.

Det står også at formidling og fordeling av arbeidsoppgavene ikke har vært godt nok organisert og fulgt opp.

Rådmann i Arendal kommune Harald Danielsen sier til NRK at alt det vesentlige som er påpekt i rapporten er gjort noe med.

– Har rutinene vært for dårlige i kommunen som det har vært til nå?

– At hendelsen skjedde er et uttrykk for at vi hadde for dårlige rutiner. Det er rådmannens ansvar å sørge for at rutinene er gode nok. Det mener vi at vi allerede har på plass nå, sier Danielsen.

Fylkesmannen følger opp saken med et dialogmøte med Arendal kommune 1. april og skal på et nytt tilsyn i juni.

Harald Danielsen

Rådmann Harald Danielsen fra Arendal kommune sier at kommunens rutiner var for dårlige, men at det nå er rettet opp.

Foto: Leif Dalen / NRK