Nytt tilbud til de som sliter med psyken og rus

Stadig flere personer som innlegges i psykiatrisk sykehus har rusproblemer i tillegg til sin psykiske lidelse. Til høsten starter Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus et nytt tilbud til denne pasientgruppen (ROP-pasienter).

Psykiatrisk sykehus (Illustrasjonsfoto)

Mange ROP-pasienter i Kristiansand har ikke fått et tilfredsstillende behandlingstilbud på sykehus. Nå etableres et nytt tilbud til disse pasientene i kommunen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: colourbox.no

Kommunen og sykehuset ønsker med dette å gi et helhetlig behandlings- og rehabiliteringstilbud til en viss gruppe ROP-pasienter der det hittil ikke har lyktes verken kommunen eller sykehuset å gi et tilfredsstillende tilbud.

Det sier prosjektleder og kommunelege i Kristiansand Odd Kjøstvedt til NRK.

Behandlingstilbudet omfatter botilbud, aktivitetstilbud, rehabiliteringstilbud
og tilbud om individuell behandling.

– Det er enighet mellom sykehuset og kommunen at dette er en pasientgruppe som ikke har fått et godt nok hjelpetilbud, sier Kjøstvedt.

Tilbudet skal finansieres med "friske" penger fra kommunen og man har også søkt Helsedirektoratet om nærmere 1,6 millioner kroner til prosjektet, ifølge Kjøstvedt.

Endringer i rusmiddelbruk

 Odd Kjøstvedt

Kommunelege og prosjektleder Odd Kjøstvedt har i lang tid arbeidet med å få et bedre hjelpetilbud til ROP-pasienter.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Det har vært relativt markerte endringer i rusmiddelbruken i Kristiansand kommune det siste tiåret.

Mange personer får hjelp gjennom LAR-ordningen (legemiddelassistert rehabilitering med metadon og buprenorfin), og en kartlegging blant ungdomsskoleelever viser også at det i 2013 var mindre forbruk av rusmidler i denne aldersgruppen sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Likevel viser sykehusets registreringer at en stadig større andel av personer som
innlegges i psykiatrisk sykehus, har rusproblemer i tillegg til sin psykiske lidelse.

I en del tilfeller er det også langvarig rusmisbruk som er den vesentlige årsaken til de psykiske lidelsene.

– Vi har jobbet med planer om et tilbud til denne gruppen pasienter i veldig lang tid. Nå har vi laget en konkret plan og et prosjekt som skal gi vesentlig hjelp til disse pasientene, sier Kjøstvedt.

Rus- og voldsmestring

25 personer vil i første rekke få et tilbud om hjelp gjennom dette nye prosjektet.

Dette er alle rusbelastede personer som har en alvorlig psykisk lidelse, men som ikke er karakterisert ved presise diagnoser.

Hittil har ikke disse pasientene hatt nytte av de hjelpetilbud som de tidligere har fått.

– Dette tilbudet vil bli en spesialistbehandling hvor rusmestring og voldsmestring vil bli sentralt. Vi håper selvfølgelig at trangen til vold og kriminalitet skal tøyles hos dem som får dette hjelpetilbudet, sier Kjøstvedt.

Målsettingen er at så mange som mulig av denne gruppen skal få et liv med større stabilitet i sitt boforhold, mindre ruspreg, bedre psykisk og fysisk helse, færre innleggelser i sykehus, bedre tilgang til rusbehandling og større målbar livskvalitet.

– Et permanent tilbud

Det nye behandlingsopplegget vil bestå av tre ulike tiltak eller hovedelementer.

  • "Et Værested". Et hus med enkel bemanning, åpent for personene i målgruppa som det er gjort en egen avtale med.
  • "Et ambulant team" som skal yte hjelp og tjenester til personene i målgruppen som stort sett skal bo i egne boliger (kommunalt eiet eller
    eget eie).
  • "Et forsterket botilbud" som skal gi et bo- og rehabiliteringstilbud til de personene i målgruppa som ikke kan klare seg alene i en bolig.

Kristiansand kommune skal ha ansvaret for drift av "Værestedet", som skal ligge sentralt plassert i Kristiansand, og som skal holde åpent 10–12 timer per dag, hver dag i hele året.

Stedet skal tilby målgruppen 3 måltider, oppholdsrom, samtaler og enkle aktiviteter. "Værestedet" vil også være basen for det ambulerende teamet og ha tilstrekkelig rom for deres aktivitet.

– Dette behandlingstilbudet vil ikke være et tidsbegrenset tilbud, men et permanent tilbud til denne gruppen pasienter, avslutter Kjøstvedt.

– Spennende prosjekt

Leder i organisasjonen Mental Helse i Vest-Agder, Svein Simonsen, sier han vil følge dette nye behandlingstilbudet til ROP-pasienter med spenning.

– Disse pasientene har vært en kasteball i helsesystemet, og det er gledelig og positivt at pasienter som sliter med både rus og psykiske lidelser skal få hjelp. Pasienter som sliter med psykiske lidelser har jo tradisjonelt ikke vært vel ansett i helsearbeidet. Og når man i tillegg sliter med rus, så kan man jo bare tenke seg hvordan disse pasientene har hatt det i forhold til et helsetilbud, sier han.

Simonsen har tidligere vært helse- og sosialdirektør i Kristiansand og han sier at behandling av ROP-pasienter er forholdsvis nypløyd mark.

– Denne gruppen faller ofte mellom to stoler når det gjelder behandling. Og dette er heller ikke en pasientgruppe som det er enkelt å behandle. Det vil nok bli en del prøving og feiling i dette prosjektet, og det vil bli spennende å se hvordan dette behandlingstilbudet virker og om de lykkes med denne pasientgruppen, sier Simonsen.