Ny sykehusrapport: - Ett stort sykehus i Kristiansand er best for hele landsdelen

Ett stort sykehus kombinert med flere regionale helsesentre er den beste løsningen for den fremtidige sykehusstrukturen i Agder-fylkene. Og sykehuset bør ligge i Kristiansand, fordi dette vil gi minst samlet reisetid for alle pasienter i landsdelen. Det er hovedkonklusjonen i utviklingsplanen for Sørlandet sykehus frem mot 2030.

Utviklingsplan 2030 fra Sørlandet sykehus ble lagt frem i dag og skal nå sendes ut på høring til alle berørte parter, offentlige institusjoner og politikere i hele landsdelen.

I planen skisseres tre mulige modeller når det gjelder den fremtidige sykehusstrukturen i landsdelen:

  1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.
  2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus.
  3. Ett stort hovedsykehus.

I alle de tre modellene kombineres sykehus-løsningen med regionale helsesentre (RHS) ulike steder i landsdelen.

De tre ulike modellene er vurdert i forhold til antall RHS, størrelse på disse, hva de skal tilby og inneholde, og plasseringen av disse regionale helsesentrene i landsdelen.

Befolkningsgrunnlaget som disse sentrene skal betjene er også tatt med i vurderingen.

...ett sykehus kombinert med regionale helsesenter, bør være den fremtidige sykehusstruktur for Agder-fylkene.

Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus

Ett stort sykehus er best

På bakgrunn av disse vurderingene konkluderer Utviklingsplan 2030 med at ett stort sykehus (modell 3) er den beste løsningen på lang sikt.

Denne modellen gir best faglig kvalitet, gir de mest robuste fagmiljøene og de beste beredskapsordninger.

Ett stort sykehus er også den beste løsningen sett i forhold til økonomi og et helhetlig pasientforløp, heter det i planen.

Modell 1 scorer best på kriteriet samfunnsmessig bærekraft, mens alle tre modellene vurderes som likeverdige i forhold til kriteriet tilgjengelighet.

«En samlet vurdering tilsier at modell 3, ett sykehus kombinert med regionale helsesenter, bør være den fremtidige sykehusstruktur for Agder-fylkene», heter det i utviklingsplanens konklusjon.

Planen konkluderer også med at mulighetene for å rekruttere personell med nødvendig kompetanse i fremtiden vurderes å være best i modell 3.

Bør ligge i Kristiansand

Reisetid til et nytt sykehus på Sørlandet

Transportanalyser viser reisetiden til ett nytt sykehus for befolkningen i 2030. (Klikk på kartet for å gjøre det større)

Foto: Grafikk Asplan Viak

Når det gjelder lokaliseringen av ett nytt hovedsykehus så konkluderer Utviklingsplan 2030 med en anbefaling om at landsdelens hovedsykehus bør ligge i Kristiansand.

Anbefalingen er begrunnet i transportanalyser som viser at det punktet som vil gi minst samlet reisetid for hele Agders befolkning fra hjemsted til ett fremtidig sykehus, ligger sentralt i Kristiansand.

Ifølge planen viser transportberegningene også at 83 prosent av Agders befolkning i 2030 vil nå et sykehus i Kristiansand innen en time med ambulanse, og 99 prosent innen to timer.

Ikke plass i Arendal

Sørlandet sykehus Arendal

Det er ikke mulig å utvide sykehuset i Arendal til et hovedsykehus for hele landsdelen. Det går frem av utviklingsplanen for Sørlandet sykehus frem mot 2030.

Foto: NRK

Utbyggingsmulighetene ved de tre nåværende sykehus i landsdelen er også vurdert, og konklusjonen er at det ikke er mulig å få en brukbar løsning for ett sykehus eller ett hovedsykehus for landsdelen på nåværende sykehusområde i Arendal.

Både Arendal, Flekkefjord og Kristiansand har gode utviklingsmuligheter dersom man velger løsningen med tre sykehus i landsdelen, men Arendal er ikke egnet for store utvidelser med tanke på et stort hovedsykehus, ifølge utviklingsplanen.

«På Eg i Kristiansand er det derimot gode muligheter for etablering av ett sykehus/hovedsykehus for hele Agder», heter det i planen.

Ved eventuelt en gjennomføring av modell 3, vil valget stå mellom utvikling av anlegget på Eg og bygging av et nytt sykehus på ny tomt.

Kostbart

Investeringsbehovet for Sørlandet sykehus frem mot år 2030 er anslått til et beløp på mellom 5,5 og 6,0 milliarder kroner for modell 1 og modell 2.

For modell 3 (ett sykehus) er investeringene estimert til 8,1 milliarder kroner ved utvikling av eksisterende anlegg på Eg i Kristiansand og til 13,5 milliarder kroner ved bygging av helt nytt sykehus i 2030 (inkludert vedlikehold av nåværende sykehus frem til 2030).

Men Sørlandet sykehus ser også for seg store innsparinger ved å endre dagens struktur fra tre sykehus.

Sykehuset ser for seg en innsparing i årlige driftskostnader på mellom 160 og 225 millioner kroner på å gå fra dagens ordning til modell 2 (ett hovedsykehus og ett eller flere mindre sykehus).

Innsparingen ved å gå fra dagens ordning med tre sykehus til ett stort hovedsykehus (modell 3) vil være mellom 465–610 millioner kroner.