Hopp til innhold

PFU: NRK Sørlandet brøt god presseskikk i MC-klubbomtale

Pressens Faglige Utvalg har kommet frem til at NRK Sørlandet brøt god presseskikk i en sak som omhandlet MC-klubben Coffin Cheaters Norway, avdeling Arendal.

PFU Logo

Her er hele kjennelsen fra Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

«Klagen gjelder en nettartikkel og et tv-innslag på NRK Sørlandet som omhandlet MC-klubben Coffin Cheaters, avd. Arendal. Ifølge omtalen ber politiet og politikerne utestedene om å nekte MC-klubbens medlemmer adgang. Dette fordi klubben, ifølge politiets etterretningsinformasjon, driver med kriminalitet. Det opplyses at det først og fremst er narkotikakriminalitet gjengen på 10 til 15 medlemmer driver med. Klager er den omtalte motorsykkelklubben, som reagerer på at NRK fremsetter grove, feilaktige opplysninger om medlemmene. Det vises til at det ikke foreligger en eneste dom mot noen av medlemmene i klubben som omhandler narkotika/omsetning av narkotika eller lignende. Slik klageren ser det, er påstandene injurierende og ærekrenkende. Klager anfører at det ville vært enkelt for NRK å sjekke om de faktiske forhold stemmer. Det vises til at omtalen rammer alle enkeltmedlemmene i klubben, deres barn, barnebarn og øvrige familie. NRK avviser klagen, og mener kanalen ikke kan la være å omtale det lokalt sterke engasjementet for å hindre etablering av klubben. Videre beskriver NRK omfattende forsøk på å få klubben i tale, noe som ikke har lykkes kanalen. Når det gjelder opplysningene, skriver NRK at dette er politiets påstander. Det vises til politiets etterretningsmateriale som dokumentasjon. Slik NRK ser det, må ikke omtalen tolkes som at hvert enkelt medlem kjøper eller selger narkotika. Politiet mener klubben finansierer deler av driften med narkotikasalg, og ved å være en del av klubben er medlemmene også med på det kriminelle. Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om medienes selvstendige ansvar når det gjelder kontroll av opplysninger. Dette gjelder også for opplysninger som kommer fra politiet. Politiet er også en kilde som må være gjenstand for kildekritiske vurderinger. I det påklagede tilfellet er det politiet som uttaler at klubben anses å være kriminell. Slik utvalget ser det, er NRK i sin fulle rett til å omtale dette og navngi klubben. Utvalget viser her til pressens informasjonsansvar. Videre registrerer utvalget at NRK – i tråd med Vær Varsom- plakatens punkt 4.14. – har anstrengt seg for å få klager i tale forut for publisering, men klager har ikke villet uttale seg. Etter utvalgets mening innehar klager en rolle i offentligheten som tilsier at man burde kunne svare på kritikken. Utvalget vil her minne klager om siste del av punkt 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Imidlertid har utvalget en rekke ganger uttalt at selv om den angrepne ikke vil uttale seg, kan ikke andre presseetiske regler settes til side. Det vises i dette tilfellet spesielt til punkt 3.2, om kildebruk og kontroll av opplysninger. I den påklagede artikkelen og tv-innslaget sies det: «Det er først og fremst narkotikakriminalitet gjengen på 10 til 15 medlemmer driver med.» Dette er en svært alvorlig og konkret påstand som rammer enkeltmedlemmene personlig, da det må antas at klubbens medlemmer er kjent i nærmiljøet. Selv om utvalget ser at påstanden peker tilbake på politiet, fritar det ikke NRK for ansvaret det innebærer å sette en slik påstand på trykk. Utvalget har tidligere uttalt at mediene ikke bare skal gjengi kilder korrekt, men også kontrollere at de faktiske opplysningene kildene kommer med, er korrekte. Spesielt viktig blir det i de tilfeller der opplysningene er av en svært alvorlig karakter. Så langt utvalget forstår, ut fra klage og tilsvarsrunde, har det ikke fremkommet informasjon som skulle tilsi at de påklagede forhold er dokumentert. Etter utvalgets mening er det en avgjørende forskjell på å vise til politiets etterretningsinformasjon når det gjelder klubben generelt, og det å påstå at de 10-15 medlemmene i Arendal-klubben driver med narkotikakriminalitet. Sett i lys av påstandens konkrete innhold og konstaterende form, mener utvalget at NRK burde tatt flere forbehold eller gjort mer for å dokumentere disse opplysningene. NRK har brutt god presseskikk».


«Oslo, 19. juni 2012.

Line Noer Borrevik, Kirsti Nielsen, Martin Riber Sparre, Håkon Borud Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Reidun Førde»

Her er artikkelen NRK Sørlandet er felt for: