Nei til boliger i strandsonen

Beboere mener kommunen bryter med gjeldende politikk.

Eldreboliger i Ternevig
Foto: Illustrasjon: Kristiansand Eiendom

Både beboere og Fylkesmannens miljøvernavdeling protesterer mot et planlagt boligprosjekt i Ternevig i Vågsbygd i Kristiansand.

Kristiansand Eiendom har regulert inn lavblokker samlet i fem tun, 30-40 meter fra vannkanten.

- Dette er ikke i tråd med politiske føringer om å verne strandsonen, mener beboerne.

30 år gammel plan

Kristiansand eiendom har lagt en reguleringsplan fra 1977 til grunn for boligprosjektet. Kommunalutvalget behandlet saken i 2004 og vedtok en arkitektkonkurranse der vinneren fikk mellom 100 000 og 150 000 kroner.

Deretter startet reguleringsarbeidet og 18. januar i år vedtok byutviklingsstyret enstemmig å sende saken ut på høring. Styremedlem Bjørn Harald Sandvik i Ytre Vågsbygd miljøvernutvalg sier de har protestert på planene, og mener Kristiansand eiendom handler i strid med kommunens politikk.

-  Vi synes det er drøyt av Kristiansand kommune å bryte med det som er gjeldende politikk om å verne 100-metersbeltet i strandsonenbare fordi en 30 år gammel reguleringsplan åpner for bebyggelse i området. Det er rett og slett for dårlig håndverk, mener Sandvik.

Innsigelse

Sandvik får støtte av Fylkesmannens miljøverndirektør Tom Egerhei som har levert inn innsigelse på reguleringsplanene.

- Vår innsigelse er knyttet til inngrep i de nære strandområdene. Vi kan godta en bebyggelse i området, men da må strandsonen skånes, sier Egerhei.

Han hadde helst sett at området forble urørt fordi det i dag er et populært rekresasjonsområdet både for Sjørstrand og Møvig skoler og Ternevig barnehage, og beboerne i området. Probelemet med å få beholde området ubebygd ligger i at det foreligger en utbyggingsplan fra 1977.

- Ja, det stemmer og det er derfor vi kan godta en bebyggelse utenfor strandsonen. Planene som lagt fram for området er ikke forenelig med de føringer som i dag helder for strandsonen, slår Egerhei fast.

Gammel sak

Utbyggingsplanene for Ternevig og Flatholmen ble behandlet allerede i 2004 i Kommunalutvalget. Bakgrunnen for det var at området allerede var regulert for bebyggelse i henhold til planen fra 1977. I 2005 ble det utlyst en arkitetktkonkurranse som et firma fra Oslo vant.

- Premien var omlag 150 000 kroner, sier Nils Olav Berge, saksbehandler i Kristiansand Eiendom. Det er han som er ansvarlig for reguleringsplanen slik den foreligger i dag.

- Vi utviklet dette som et pilotprosjekt i samarbeid med Husbanken, sier Berge. Han presiserer at det videre arbeidet har skjedd i nært samarbeid med Sjøstrand skole som bruker området i skoletiden.

- Det har også vært møter med beboerne og vi har ikke regisetrert en unison protest mot prosjektet. Vi har også tatt hensyn til gjeldende miljøkrav i arbeidet, sier Berge.

 

Et av tunene sett fra stranda
Foto: Illustrasjon: Kristiansand Eiendom