NRK Meny
Normal

Nå skal sykmeldte i jobb etter åtte uker

Sykmeldte skal tilbake på jobb etter åtte uker og mange kan jobbe selv om man har en objektiv sykdom, mener NAV-direktør. Dette gjør vondt verre, mener fylkespolitiker.

Elisabeth Blørstad

NAV vil nå ha økt fokus på aktivitetsplikt for arbeidstakere etter åtte ukers sykmelding.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Vest-Agder har det tredje høyeste langtidssykefraværet i landet med en gjennomsnittsvarighet på 53 dager, viser tall fra NAV.

– Hver eneste dag er det drøyt 3500 arbeidstakere i Vest-Agder som er borte fra jobb, og når vi går inn og ser på tallene og sammenligner med resten av landet, så er vi avgjort i den verste enden av skalaen.

Det sier fylkesdirektør Elisabeth Blørstad til NRK.

NAV vil nå ha økt fokus på aktivitetsplikt for arbeidstakere ved åtte ukers sykmelding og har nylig sendt brev om dette til alle kommunene i fylket samt alle leger som sykmelder.

Hvis du er sykmeldt og det ikke er tungtveiende medisinske grunner for det, så skal du tilbake i jobb senest ved 8 uker.

Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør i NAV
Elisabeth Blørstad

Fylkesdirektør i NAV Elisabeth Blørstad.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Funksjonsevnen til den sykmeldte arbeidstakeren skal vurderes opp mot aktuelle arbeidsoppgaver på arbeidsplassen og NAV ønsker at flere arbeidstakere som er 100 prosent sykmeldte blir vurdert opp mot en gradert sykmelding.

Og du skal ha gode medisinske grunner for å slippe å gå på jobb.

– Det er ikke slik at det ikke skal være lov å være 100 prosent sykmeldt, men vi mener at arbeid er helse. Og loven er slik at dersom du er sykmeldt og det ikke er tungtveiende medisinske grunner, så skal du tilbake i jobb senest ved åtte uker, sier Blørstad.

– Har NAV vært for slappe tidligere med å håndheve regelverket om aktivitetsplikt?

– Ja, det tror jeg enkelt vi kan si. Vi har ikke klart å gjøre dette godt nok. Nå forsterker vi jobbingen rundt dette og det gjør vi ut fra en tenkning om at arbeid er helse, sier fylkesdirektøren.

Varsler stans i sykepengene

Det finnes noen unntak fra reglene om aktivitetsplikt etter åtte uker.

Den sykmeldte slipper arbeidsaktivitet dersom det foreligger tungtveiende medisinske grunner som hindrer deltakelse i arbeid og aktivitet, eller dersom arbeidsgiveren dokumenterer at det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet for den sykmeldte.

NAV vil vurdere i hvert enkelt tilfelle om det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å slippe aktivitetsplikten.

Etaten varsler også opphør i utbetaling av sykepenger dersom unntaksvilkårene ikke er oppfylt.

– Tror du slike trusler gjør arbeidstakerne mer eller mindre friske?

– Vi truer ikke med dette. Vi bare forklarer hva som vil skje. Og det vi vet er at det vil være for mange en veldig god anledning til at en dialog kommer i gang, og en dialog på arbeidsplassen hvor man som arbeidsgiver får anledning til å koble NAV inn mye tidligere enn det en kanskje ellers hadde gjort, sier Blørstad.

NAV benytter egne leger

NAV vil også benytte egne rådgivende overleger i konkrete saker om aktivitetsplikt for å vurdere om det er tungtveiende grunner til at den sykmeldte ikke skal kunne være i arbeidsaktivitet.

– Er dette en mistillit til pasientenes fastleger som sykmelder?

– Nei, det er det overhodet ikke. Jeg tror mange leger vil oppfatte det som en ganske god støtte til den utmerkede jobben de gjør i forhold til den medisinske siden. Det er ikke godt for en lege å sitte og vurdere hvilke muligheter en arbeidsgiver har for å legge til rette akkurat på det arbeidsstedet som vedkommende jobber. Og det er ikke noe nytt at vi bruker våre rådgivende leger og overleger for å vurdere slike saker. De har vært inne i slike vurderinger også tidligere, men ikke så systematisk som vi gjør nå, sier Blørstad.

– Tviler dere på fastlegenes vurderingsevne i forhold til hvor syke pasientene er?

– Nei, det gjør vi ikke.

Det går an å være i noe jobb, selv om man har en objektiv sykdom.

Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør i NAV

Kan gjøre vondt verre

Vidar Kleppe i fylket

Vidar Kleppe (Dem) mener aktivitetsplikt kan gjøre vondt verre for enkelte sykmeldte.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkespolitiker Vidar Kleppe i Demokratene mener aktivitetsplikt ikke nødvendigvis er av det gode.

– At syke mennesker skal «presses» ut i arbeidsaktivitet etter åtte uker kan faktisk gjøre vondt verre ved at sykdommen kan vare lenger, sier Kleppe til NRK.

Han mener syke først og fremst bør få tilbud og hjelp slik at de kan bli friske, fremfor å bli pålagt arbeidsaktivitet etter åtte uker.

– Jeg mener at syke medmennesker først og fremst skal få faglig og medisinsk hjelp til å bli friske, men når sykdommen er over, så må selvsagt friske mennesker tilbake i jobb, sier han.

Kleppe frykter at resultatet av NAVs fokus på tidlig oppfølging av sykmeldte ikke blir som etaten forestiller seg.

– Jeg frykter at avstanden mellom bruker og NAV-systemet ikke har den nødvendige tillit som gjør at resultatet av denne endringen blir som ønsket, sier han.

– Må få syke raskt i arbeid

Christian Eikeland

Gruppeleder i Vest-Agder Frp Christian Eikeland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Gruppeleder i Vest-Agder Frp Christian Eikeland skriver i en e-post til NRK at det er viktig å få de syke raskt i arbeid.

– Det er viktig å få til tiltak som får mennesker raskere tilbake i arbeid. Økte midler til private sykehus med ledig kapasitet er et utrolig godt og effektivt virkemiddel som denne regjeringen har satt i gang, sier han.

Eikeland mener opphør i utbetaling av sykepenger må tilpasses individuelt.

– Når det gjelder stans i utbetaling om man ikke oppfyller aktivitetsplikt, så må dette tilpasses hver enkelt. Det må ikke bli en flaskehals i et tungrodd NAV-system. Det er lov å være syk, men det er også lov å sette i gang tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb, sier Eikeland.

Kan dette oppfattes som tvang?

Sykmelding

NAV ønsker økt bruk av gradert sykmelding.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Fylkesdirektør Elisabeth Blørstad sier NAV vil jobbe for økt bruk av graderte sykmeldinger for å få ned langtidssykefraværet i landsdelen.

– Vi vet at der vi kan få til en gradert sykmelding så bevarer man forholdet til arbeidsstedet og en tilbakeføring til jobb blir mye lettere, sier hun.

– Sykmeldte vil kanskje oppfatte at NAV nå vil tvinge dem inn i arbeid raskere enn helsetilstanden tilsier. Hva vil du si til de som tolker det slik?

– Det skal selvfølgelig fortsatt være anledning til å være 100 prosent sykmeldt. Noen mennesker er det. Samtidig så vet vi at det går an å være i noe jobb, kanskje 20 prosent stilling i løpet av en uke, selv om man har en objektiv sykdom. Men det er ikke noe vi skal vurdere. Det er medisinsk kompetanse som skal vurdere dette i det aktuelle tilfellet og om det er aktuell sykdom som foreligger som gjør at det ikke er forenlig med å være på jobb, sier hun.

Godt oppfølgingsarbeid i fylkeskommunen

Toril Runden

Torill Runden (Ap) sier Vest-Agder fylkeskommune har et godt oppfølgingsarbeid av de sykmeldte.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fylkespolitiker Toril Runden (Ap) sier i en kommentar til NRK at hun er skeptisk til å skulle tvinge sykmeldte inn i en arbeidssituasjon etter åtte uker.

Hun har ikke et inntrykk av at sykmeldinger og aktivitetsplikt er et problem eller en utfordring blant ansatte i fylkeskommunen.

– Jeg kan bare uttale meg om dette i forhold til Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver og vi har et forholdsvis lavt sykefravær i fylkeskommunen bortsett fra enkelte sektorer. Vi har også et godt oppfølgingsarbeid i forhold til våre ansatte som er syke, sier Runden.

Viktig å ha kontakt med arbeidsplassen

Sally Vennesland

Sally Vennesland fra Høyre sier det er viktig å holde kontakten med arbeidsplassen når man er sykmeldt.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkespolitiker Sally Vennesland fra Høyre sier erfaring viser at det er viktig å holde kontakten med arbeidsplassen ved en langtidssykemelding.

– Dersom arbeidsgiver legger til rette for aktivitet i samarbeid med NAV, og lege har vurdert grad av aktivitet som forsvarlig ut fra sykdomsbildet, tenker jeg at dette er en tilnærming som er et egnet middel for rehabilitering, sier hun.

Hun forstår NAVs ønske om å stanse utbetalingene av sykepenger dersom aktivitetsplikten ikke følges.

– At NAV kan stoppe utbetaling av sykepenger hvis den sykmeldte ikke følger opp avtalt aktivitet, vil være et mulig virkemiddel ut fra at det tidligere er vurdert at aktivitet er mulig å gjennomføre, sier Vennesland.

Hun mener at det store flertall av sykmeldte har en interesse av å komme raskest mulig i jobb igjen.

– Å formalisere noe mer forpliktende mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV kan være et godt hjelpemiddel i den retning, mener hun.