Hopp til innhold

Nå blir det P-avgift hele døgnet på Odderøya

Kristiansand kommune vil innføre parkeringsavgift alle dager og hele døgnet på de avgiftsbelagte P-plassene på Odderøya. Trafikken på øya er et problem og en utfordring, ifølge ingeniørvesenet.

Parkering Odderøya 1

Trafikksituasjonen på Odderøya er uheldig og det er til dels stor biltrafikk inn i området, hevder kommuneadministrasjonen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det er registrert opp til 1.600 kjøretøy per døgn på den smale og uoversiktlige veien på Odderøya.

Veien har ikke fortau, veilysanlegget er dårlig og det mangler rekkverk langs Odderøyveien som er hovedadkomstveien til øya på en høy fjellskjæring ovenfor Sjølystveien.

Parkering Odderøya

Det kan bli parkeringsavgift hele døgnet på alle kommunale plasser på Odderøya.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Asfaltdekket er stedvis meget dårlig og det har skjedd minst en alvorlig sykkelulykke på grunn av dette.

Det går fram av sakspapirene til møtet i byutviklingsstyret i slutten av august.

Nå foreslår ingeniørvesenet en rekke tiltak for å bedre trafikksituasjonen på øya.

P-avgift hele døgnet

Et av forslagene er å innføre P-avgift hver dag hele døgnet på alle de avgiftsbelagte parkeringsplassene på øya.

Parkering på Odderøya

I dag er det kun betaling fram til klokken 18 på Odderøya.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dette er planlagt gjennomført i løpet av høsten og innføringen og gjennomføringen finansieres av parkeringsselskapet.

Den store trafikken på Odderøya skyldes at kommunen har leid ut nesten hele bygningsmassen til kunstnere, håndverkere og ulike konsulenter og at øya har blitt et meget attraktivt friluftsområde for besøkende og byens befolkning.

Ingeniørvesenet overtok ansvaret for Odderøyveien fra Kristiansand Eiendom i 2014 og det var da ikke foretatt utbedringer av veien eller veilysanlegget etter at øya ble overtatt fra Forsvaret i 2004.

Parkering Odderøya

Kommunen har foretatt telling som viser at det kjører inn og ut omkring 1600 kjøretøy på Odderøya per døgn.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Kommunen mener trafikkbelastningen på dagens adkomstvei vil bli redusert i forbindelse med boligutbyggingen som er planlagt på Silokaia og bygging av ny hovedadkomst fra Sjølystveien og opp til det første platået på øya.

Per i dag er det cirka 95 uregulerte parkeringsplasser ved de ulike virksomhetene på øya, 158 avgiftsbelagte plasser og 12 plasser for funksjonshemmede.

I tillegg foregår det utstrakt parkering på plener og sidearealer på gode utfartsdager.

Her er forslagene:

  1. Etablering av 4 nye fartsdempere i Odderøyveien.

  2. Flytting av øvre bom til oversiden av virksomhetene.

  3. 23 avgiftsbelagte plasser i øvre del fjernes.

  4. Det innføres parkeringsavgift hele døgnet og alle dager på avgiftsbelagte plasser.

  5. Etablering av fysiske sperringer for å hindre parkering på plener og sidearealer.

  6. Utskifting og supplering av veibelysning langs Odderøyveien.

  7. Veirekkverk langs Odderøyveien mot Sjølystveien.

  8. Utbedring av asfaltdekke inklusive nødvendige sluk og overvannsledninger.

  9. 2 supplerende bommer på gangveinettet.
Odderøya

Odderøya er et populært utfartssted og trafikkproblemene på øya er økende.

Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK