Hopp til innhold

Nå blir det boligblokker på Flekkerøya

Kristiansand kommune går nå inn for bygging av boligblokker ved Lindebø brygge på Flekkerøya, men har redusert høyden til tre etasjer etter protester.

Lindebø brygge - skisse
Foto: Kristiansand kommune/Rambøll

Det er Kristiansand Eiendom og selskapet Flekkerøy Bygg som står bak planene om bygging av leilighetsbygg ved den gamle ferjekaia i Lindebøkilen.

Saken skal politisk sluttbehandles i byutviklingsstyret i slutten av august og i bystyret i slutten av september.

Etter flere høringsrunder og protester fra naboer og offentlige etater er nå planene justert og det er ikke reist innsigelser mot de justerte byggeplanene.

«Likevel fremgår det tydelig av høringsinnspillene at mange naboer ikke ønsker en småbåthavn i området, at utbyggingsvolumet er for stort og lite tilpasset, selv etter de endringene som er gjort», heter det i sakspapirene til byutviklingsstyret.

Tross motstand går det mot bygging av leilighetsbygg med næring og kontorer i første etasje.

Totalt skal det tilrettelegges for cirka 47 boenheter, cirka 830 kvadratmeter næringsarealer, 300 kvadratmeter marina og 4000 kvadratmeter småbåthavn med om lag 50 båtplasser.

– Dette blir bra

Frode Stokkeland

Frode Stokkeland er glad for at det nå blir leilighetsbygg ved Lindebø brygge.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Frode Stokkeland i Flekkerøy Bygg er fornøyd med at det nå går mot utbygging ved Lindebø brygge.

– Jeg tror at prosjektet som nå sluttbehandles blir et godt prosjekt for Flekkerøya, både for allmennheten og de som kommer til å bo og arbeide der i fremtiden, sier Stokkeland.

Han registrerer at det fortsatt er diskusjon og uenighet rundt prosjektet.

– Protestene rundt den planlagte båthavna er i stor grad imøtekommet, siden den nå blir vesentlig mindre. Når det gjelder debatten om bygg og arkitektur, så er det en debatt man aldri blir ferdig med. På planleggingsstadiet vil det alltid være debatt om arkitektur, og slik skal det jo være. Men jeg tror at folk vil se at dette blir bra. Byggesakers natur er at folk er skeptiske, men vi snakker om tre etasjer og ikke noe høyhus, sier Stokkeland.

Protester avklart

Vest-Agder fylkeskommune og fylkesmannens miljøvernavdeling protesterte mot planene under 1.-gangs offentlige ettersyn og innsigelsene gjaldt mangel på støyvurdering, vurdering av alternative hekkelokaliteter for makrellterner i Lindebøkilen, barn og unges sikkerhet ved etablering av sandlekeplass i sjøkanten, og videreføring av kyststitraséen.

Disse forholdene er nå avklart og ivaretatt i det reviderte planforslaget, ifølge kommunens plan- og bygningsetat.

Plan- og bygningsetaten mener planene er i tråd med overordnede føringer i kommunen.

«Det er positivt at hovedtakform er endret til saltak og at etasjehøyden er redusert til 3 etasjer. Dette skal gi en bedre tilpasning, selv om bebyggelsens form og volum sannsynlig fortsatt vil være diskusjonsemne for flere», heter det i sakspapirene som skal til politisk behandling.

Teknisk direktør Ragnar Evensen anbefaler at politikerne vedtar utbyggingsplanen.