NRK Meny
Normal

Midtrekkverk og godstog

Samferdselsdepartementet satser på E39, ferdigstillelse av E18 og bedre kapasitet på jernbanelinja.

Jernbane

Det skal bli plass til flere lange godstog på Sørlandsbanen

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

I Aust-Agder er det først og fremst den 38 kilometer nye E18-strekningen fra Grimstad til Kristiansand som gjenspeiles i neste års budsjettforslag.

I tillegg blir det neste år start for en lenge ønsket strekning på E39 fra Vigeland til Osestad.

Og så blir det en kraftig økning i kapasiteten for godstog mellom Ganddal og Kristiansand gjennom utvidelse av kysningssporet på Nodeland.

Samferdselsdepartementet sier i en pressemelding om statsbudsjettet:

E18 ferdig i august

"17,2 millioner kroner i bompenger fra Aust-Agderpakka er avsatt til prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand. Midlene vil bli brukt til etablering av bomstasjon på ny E18, sluttoppgjør for grunnerverv og dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon. I tillegg er det satt av midler til noen mindre arbeider som ikke inngår i OPS-kontrakten. Strekningen Dyreparken – Rona inngår ikke i OPS-kontrakten, og Statens vegvesens kostnader knyttet til denne strekningen finansieres derfor med statlige midler. Prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og midtrekkverk. Delstrekningene Øygardsdalen – Tjoretjerra og Dyreparken – Rona ble åpnet for trafikk i juli 2008. Hele strekningen Øygardsdalen – Rona skal stå ferdig i løpet av august 2009.

Kristiansand-Haukeli

Til riksveg 9 Kristiansand – Haukeligrend er det foreslått en statlig investeringsramme på 12,1 millioner kroner for 2009. I tillegg er det regnet med 6,3 millioner kroner i bompenger fra bompengeordningen i Kristiansand til bygging av en undergang for gang- og sykkelveg på riksveg 9. Innenfor den statlige rammen prioriteres fullfinansiering av prosjektet Ose – Tveit. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Setesdalspakka

I budsjettforslaget vises det til at det nå ikke er lokalpolitisk tilslutning til revisjon av bompengeopplegget for Setesdalspakka. – Videre utbygging må derfor finansieres med statlige midler. En eventuell prioritering av gjenstående strekninger på riksveg 9 i Setesdal, inkludert strekningen Tveit S – Langeid, må følgelig vurderes i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019 og påfølgende handlingsprogram, på lik linje med andre prosjekter og tiltak på stamvegnettet, går det fram av budsjettforslaget.

Rassikring

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 56,6 millioner kroner for 2009. Av dette beløpet er 2 millioner kroner avsatt til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen, mens 9,6 millioner kroner skal brukes til rassikring.

Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak og bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg prioriteres mindre utbedringer. Det legges opp til at forsøksmidlene blir nyttet til tiltak for kollektivtrafikken.

Rassikringsmidlene er planlagt til tiltak på riksveg 9 ved Urdviki i Bygland kommune.

rebus0909

Neste år blir det start på strekningen Vigeland (bildet) og Osestad på E39

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Vest-Agder

30 millioner kroner er foreslått til prosjektet E39 Vigeland – Osestad. Prosjektet omfatter en om lag 5,2 kilometer lang strekning i Lindesnes kommune. På den 1,7 kilometer lange delstrekningen Vigeland – Fardal utbedres eksisterende veg. På delstrekningen Fardal – Osestad bygges ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I hver ende av delstrekningen bygges rundkjøring. Tre bruer og en miljøtunnel inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene skal etter planen startes høsten 2009, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2012.

Midtrekkverk

Innenfor investeringsrammen for E39 Kristiansand – Stavanger – Bergen er det lagt opp til å bygge midtrekkverk på en 1,5 kilometer lang gjenstående strekning mellom Storenes og Tangvall i Vest-Agder.

Transportsystemet

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 112 millioner kroner for 2009. Av dette er 15,7 millioner kroner avsatt til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen, mens 6 millioner kroner gjelder rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 163 millioner kroner i bompenger og tilskudd.

Listerpakken

Det legges til grunn et revidert opplegg for Listerpakken, i tråd med lokalpolitiske vedtak. For neste år er det satt av 52 millioner kroner til å fullføre prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord – Ulland, strekningen Hanesund – Sunde. Av dette beløpet er 2 millioner kroner bompenger. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i mars 2009. I tillegg startes hovedarbeidene på fylkesvegprosjektet Skråveien som omfatter bygging av ny nord- sørgående vegforbindelse like vest for Farsund sentrum. Prosjektet finansieres med bompenger og tilskudd fra Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

I tillegg videreføres arbeidene med utbedring av riksveg 452 mellom Fagerholt og Justvik. Prosjektet er en forutsetning for planlagt boligbygging i området. Prosjektet finansieres i hovedsak av utbyggeren og Kristiansand kommune.

Bompengene øker

Den opprinnelige Listerpakken har hatt kostnadsøkninger, noe som har gjort det nødvendig å foreta en rekke endringer av pakken. Det er lokalpolitisk enighet om et revidert opplegg med sikte på å fullføre Listerpakken som opprinnelig planlagt. Bomtakstene for lette kjøretøy øker fra 20 kroner til 25 kroner og fra 40 til 50 kroner for tunge kjøretøy, i tillegg forlenges innkrevingsperioden med fire år. Den statlige rammen er økt med 160 millioner kroner gjennom omdisponering av midler og økte rammer. Det fylkeskommunale og kommunale bidraget er økt med 30 millioner kroner. Den økonomiske rammen til Listerpakken er økt fra opprinnelig 880 millioner kroner, til om lag 1290 millioner kroner. Samferdselsdepartementet slutter seg til det foreslåtte opplegget for utvidelsen av Listerpakken.

Sikres mot ras

Det legges opp til at forsøksmidlene brukes til kollektivtrafikktiltak. I tillegg er det lagt til grunn 29 millioner kroner fra bompengeordningen i Kristiansand til bygging av gang- og sykkelveger. Rassikringsmidlene vil bli nyttet til tiltak på E39 ved Sjekkefjellet vest for Mandal.

rebus0911

Flere godstog på Sørlandsbanen. Her fra Audnedal stasjon

Foto: Kleiberg, Gunnar / Gunnar Kleiberg/NRK

Plass til flere tog

Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak på jernbanenettet er det satt av midler til å starte arbeid med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen, i Songdalen kommune, om lag 10 minutter fra Kristiansand. Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal i Rogaland. Det eksisterende kryssingssporet vil bli forlenget og bygget om. Arbeidet med hovedplan og reguleringsplan pågår. Kostnadene er foreløpig anslått til om lag 60-85 millioner kroner, avhengig av valg av løsningsalternativ. Endelig kostnadsoverslag for prosjektet vil bli fastsatt i samband med Jernbaneverkets godkjenning av prosjektets hovedplan, går det fram av forslaget.

Belønningsordning

Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det på landsbasis foreslått 323,4 millioner kroner. Ordningen har som formål å påvirke transportutviklingen i de større byområdene, slik at flere velger kollektivtransport framfor egen bil. Kristiansand og åtte andre byområder vil i 2009 være omfattet av ordningen, og vil dermed bli invitert til å søke om å få tildelt midler fra ordningen. – Ved tildeling av midler vil det bli lagt avgjørende vekt på utviklingen i kollektivtransporten og personbilbruken de siste årene. I tråd med ”Klimaforliket” (Innst.S.nr. 145 (2007-2008) skal halve bevilgningen reserveres byområder som inngår forpliktende avtaler med staten om å ta i bruk virkemidler som virker reduserende på bilbrukenhetere det i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet.