Pålegges å kartlegge forurensning ved Bredalsholmen

Kristiansand kommune pålegges nå av miljøvernmyndighetene å undersøke og kartlegge forurensningen på sjøbunnen ved Bredalsholmen. Det er fortsatt svært høye konsentrasjoner av miljøgifter i området.

Bredalsholmen skipsverft

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ble i 1996 etablert som nasjonalt fartøyvernsenter for verneverdige skip bygget i stål.

Foto: NRK

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder har lenge vært bekymret for konsentrasjonen av miljøgifter på sjøbunnen ved Bredalsholmen i Kristiansand.

Fylkesmannen pålegger nå Kristiansand Eiendom å gjennomføre undersøkelser av forurensningstilstanden.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge forurensningssituasjonen ved og rundt Bredalsholmen, og undersøkelsene må også gi svar på om det er behov for tiltak, heter det i pålegget fra miljømyndighetene.

Allerede i november i fjor varslet miljøvernavdelingen at det ville komme et pålegg om undersøkelse av sjøbunnen.

Høye nivåer av miljøgifter

Sjøbunnen ved Bredalsholmen har tidligere vært "støvsugd" for å fjerne en del av forurensningen.

Etter denne mudringen av bunnen høsten 2013 viser måleresultater at det fortsatt er svært høye konsentrasjoner av miljøgifter i området.

Både kvikksølv, kobber, PAH og TBT er registrert i urovekkende mengder, ifølge en tilstandsrapport fra analyseselskapet Cowi fra mai i fjor.

Miljømålene etter mudringen er dermed ikke nådd, og de høye nivåene av miljøgifter ved Bredalsholmen utgjør en risiko for både økologien i Kristiansandsfjorden og human helse, ifølge miljøeksperter.

Mudringen har dermed ikke forbedret forurensningssituasjonen i tilstrekkelig grad, og nye tiltak må nå vurderes.

Må vurdere miljørisiko

Kristiansand Eiendom pålegges nå å kartlegge omfanget av forurensning i både i areal og dybde, samt vurdere hvilken miljørisiko forurensningen utgjør.

Undersøkelsen skal vurdere om det er behov for tiltak, og i denne sammenhengen er det svært viktig at potensielle aktive kilder for miljøgifter tas med i betraktning, som utslipp av TBT via vann som pumpes ut av dokka ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, heter det i kravene fra miljøvernavdelingen.

Kristiansand Eiendom har fått frist til 10 februar i år med å foreslå og legge frem et analyseprogram for undersøkelsene som skal gjennomføres.

Erik Sønderlind i Kristiansand eiendom sier det ikke var noen stor overraskelse at mudring ikke var nok for å tilfredsstille miljømyndighetenes krav.

– Vi mudret et 13 mål stort område der vi fjernet et 15 centimeter tykt lag med masse. Deretter tok vi nye målinger som viste at forurensningen fortsatt ikke var på et tilfredsstillende nivå.

– Nå skal det tas nye prøver i vinter og vår, og så vil det bli foreslått tiltak ut fra de resultatene. Det naturlige vil vel være tildekking av de forurensede massene som neste tiltak, sier Sønderlind.

Det er ifølge Sønderlind så langt brukt 11 millioner kroner på å rydde på land på Bredalsholmen og 5 millioner i sjøen. Hvor stor den endelige regningen blir kommer an på hvilke tiltak som må gjøres.