NRK Meny
Normal

Laksekonflikt i Grønsfjorden

Fiskeridirektoratet får massiv kritikk fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Fylkesmannen vil oppheve tillatelsen direktoratet har gitt til etablering av lakseoppdrettsanlegg i Grønsfjorden.

Video Redd for lakseoppdrett

Fylkesmann og fiskeentusiaster kritiserer etablering av lakseoppdrettsanlegg i Grønsfjorden i Lyngdal og er redd spredning av lakselus. Eieren av anlegget mener det er liten grunn til bekymring, og synes fylkesmannen opptrer uprofesjonelt. Se video ved å klikke på bildet.

Illustrasjon oppdrettsanlegg

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder reagerer på at Korshamn Havbruk har fått tillatelse av Fiskeridirektoratet til å lage oppdrettsanelgg for laks ved Nakkestad og Revøy i Grønsfjorden i Lyngdal (Illustrasjonsfoto).

Foto: Villa

Korshamn Havbruk har fått tillatelse av Fiskeridirektoratet til å lage oppdrettsanelgg for laks ved Nakkestad og Revøy i Grønsfjorden i Lyngdal. Nå ber fylkesmann Ann-Kristin Olsen om at tillatelsen gjøres om, skriver Farsunds Avis.

Korshamn Havbruk fikk sommeren 2008 tillatelse til oppdrett av torsk. Senere ble søknaden forandret til å gjelde laks, og Fiskeridirektoratet ga 22. og 23. desember 2009 Korshamn Havbruk tillatelse til oppdrett av inntil 760 tonn laks.

Informerte ikke

Fylkesmannen er svært kritisk til måten direktoratet har håndtert informasjonsplikten sin på. Fylkesmannen skriver at Lyngdal kommune ikke har mottatt søknaden om lakseoppdrett ved Revøy, og at berørte parter derfor ikke har fått mulighet til å uttale seg.

Fylkesmannen fikk ikke beskjed om at direktoratet hadde tillatt lakseoppdrett ved Nakkestad før 3. mars, over ti uker etter at direktoratet hadde fattet vedtaket.

Ikke nok miljøhensyn

Fylkesmannen mener også Fiskeridirektoratet har lagt for lite vekt på miljøhensyn og nasjonale føringer når det har gitt tillatelse til oppdrett både ved Revøy og Nakkestad.

Blant annet vises det til at utløpet av Mandalselva ligger 25-30 kilometer fra nærmeste lokalitet, og at Mandalsvassdraget har status som nasjonal laksevassdrag. I tillegg vises det til at Audna, Lygna og Kvina ligger henholdsvis 15, 30 og 60 kilometer fra lokaliteten.

«Laksebestanden i alle disse elvene er nå i ferd med å komme tilbake etter å ha vært totalt utryddet på grunn av forsuring. Stor innsats er lagt ned av Staten og lokalbefolkningen via kalking og fiskekultivering for å få dette til» skriver Fylkesmannen.

Bekymret for lakselus

Fylkesmannen er bekymret for at det skal bli en sterk økning av lakselus på grunn av oppdrettsanlegget, og er også bekymret for at rømning fra anleggene skal føre til tap av genetisk mangfold hos villaksen i elvene i nærheten.

«For Mandalselva sin del er økt smittepress i strid med intensjonen med de nasjonale laksefjordene om at truslene mot de ville stammene av anadrom laksefisk skal motvirkes og oppheves gjennom tiltak» skriver Fylkesmannen.