Kystverket fraråder tareanlegg i Hidrasundet

Kystverket går imot planene om å etablere et produksjonsanlegg for tare i Hidrasundet. Selskapet Seaweed mener sjøområdet egner seg godt for taredyrking.

Hidrasundet

Selskapet Seaweed vil starte produksjon av tare i et anlegg i Hidrasund.

Foto: Lars G. Eie / NRK

Selskapet Seaweed Production AS ble etablert i Flekkefjord i august 2014 for å skape ny næring basert på produksjon av makroalger (tang og tare) i havet, med utgangspunkt i Flekkefjord.

Dyrking av tare har dukket opp som et nytt tilskudd til akvakulturnæringen i Norge, og på verdensbasis dyrkes det i dag langt flere tonn tare i akvakulturanlegg enn laks og ørret, ifølge selskapet.

Seaweed ønsker dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av et tareanlegg i Hidrasundet og saken er sendt ut på offentlig høring til berørte aktører.

Planlagt tareanlegg i Hidrasundet

Slik tenker man seg plasseringen av tareanlegget i Hidrasund.

Foto: Seaweed Production AS

Kystverket skeptisk

Kystverket fraråder at selskapet får dispensasjon fra kystsoneplanen og at det etableres et tareanlegg i det angitte området.

Kystverket mener anlegget vil komme i konflikt med og være til hinder for en planlagt dypvannskai på Launes.

Området ligger også ved skipsleden og Kystverket påpeker at all etablering av akvakulturanlegg og fortøyningsinstallasjoner som kan påvirke fremkommeligheten i hoved- eller bileder, krever tillatelse av Kystverket etter havne- og farvannsloven.

«Gjennom kystsoneplanen er det lagt til rette for etablering av sjørettet næringsvirksomhet og dypvannskai på Launes. Etter vårt syn vil etablering av et akvakulturområde i omsøkt område være til hinder for planlagt dypvannskai på Launes. Vi vil derfor fraråde at det gis dispensasjon», skriver Kystverket i sin uttalelse til Flekkefjord kommune.

Ønsker ingen konfliktsak

Trond Rafoss

Daglig leder i Seaweed Production AS Trond Rafoss.

Foto: Lars Eie / NRK

Daglig leder i Seaweed Production, Trond Rafoss, sier til NRK at han ikke oppfatter dette som en konfliktsak.

– Vi ønsker å få alle forhold på bordet i denne saken før vi eventuelt sender en formell konsesjonssøknad. Hvis det viser seg at det er reelle konflikter som hindrer en etablering av anlegget i Hidrasund, så vil vi ikke sende en formell søknad før dette er ryddet av veien, sier Rafoss.

Han sier Hidrasund har en god beliggenhet for et tareanlegg på grunn av nærhet til fiskeoppdrettsanlegg i området.

– Vi ønsker å finne en egnet plassering for dette demonstrasjonsanlegget i Flekkefjord, og vi satser på å finne et sted og en løsning som alle kan være enige om. Men grunnen til at vi ønsker å etablere oss i Hidrasundet er nærheten til oppdrettsanlegg og gjødslingseffekten fra fisken i disse anleggene, sier Rafoss.

Han fremhever også at et tareanlegg skiller seg vesentlig fra fiskeoppdrettsanlegg.

– Plantene holder seg fast i anlegget og vil ikke forsvinne slik fisk kan rømme fra oppdrettsanlegg. Og tareproduksjon er en dyrking uten noen form for tilsetninger av stoffer, sier han.

Selskapet ønsker også å etablere et storskala produksjonsanlegg i Farsund i et sjøareal på cirka 1000 dekar.

– Politikerne i Farsund skal snart behandle den saken i forbindelse med rullering av kommuneplanen og vi er veldig spent på resultatet av den politiske behandlingen i Farsund, sier Rafoss.

Tar saken opp med Kystverket

Rolf Terje Klungland

Samfunnsplanlegger i Flekkefjord kommune Rolf Terje Klungland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Samfunnsplanlegger i Flekkefjord kommune, Rolf Terje Klungland, registrerer at Kystverket fraråder et slikt anlegg i Hidrasund.

Klungland mener avstanden fra tareanlegget til en fremtidig dypvannskai på Lauvnes er betydelig og han kan ikke se at etablering av en slik dypvannskai vil komme i reell konflikt med området som er avsatt til tareproduksjon.

Han fremhever også at tareanlegget kan flyttes på relativt kort varsel dersom det skulle bli nødvendig.

Tareanlegget vil også ligge tett opp til og i forlengelsen av et eksisterende lakseoppdrettsanlegg i området, og det nye tareanlegget vil ikke strekke seg lenger ut fra land enn eksisterende oppdrettsanlegg og vil dermed ikke komme i konflikt med skipsleden, ifølge Klungland.

– Vi i kommunen vet at dette anlegget ikke vil komme i konflikt med Lauvnes som industrihavn eller med skipsleden. Så jeg har nå sendt en mail til Kystverket om dette og bedt de revurdere sine merknader til prosjektet, sier Klungland til NRK.

Viktig for Flekkefjord

Klungland sier det er viktig for Flekkefjord kommune å få på plass et slikt tareanlegg og han mener dette kan bli en viktig næring i kommunen i fremtiden.

– Vi tror at dette vil bli en viktig næring i årene som kommer. Europa er i dag i en situasjon hvor man importerer tare fra andre verdensdeler. En ser også en utvikling innen forskning på tare som gjør at dette også kan brukes som fiskefór. Og når en da vet at det i dag brukes fisk for å fôre opp fisk, og kan bruke tare som et supplement eller i stedet for, så er dette et veldig spennende produkt. Så derfor ønsker vi en slik etablering i Flekkefjord, sier Klungland.

Algevirksomheten i Norge

Oversikt laget av Sintef og brukt i Seaweed-rapport. Viser virksomheter i Norge som er med å drive frem den nye algenæringen.

Foto: Sintef

Ifølge konseptrapporten fra selskapet Seaweed Production i Flekkefjord er det en rekke virksomheter i Norge som nå er i ferd med å drive frem denne nye algenæringen.

Selv om dyrking av makroalger (tang og tare) fortsatt er i en tidlig fase i Norge, så er oppbyggingen av denne nye næringen godt i gang, ifølge Seaweed.

Klungland ser for seg at Flekkefjord skal være med i denne nye utviklingen.

– Ja, det ser jeg absolutt for meg. Foreløpig er dette på forskningsstadiet og et stykke fram. Men hvis en ikke legger til rette for denne forskningen, så blir det i alle fall ikke noen næring. Når en ser på den utviklingen som har vært innenfor fiskeri og laks, så ser en jo at det er store muligheter til å få fremtidige næringer innenfor dette feltet. Og når en tenker på de miljøutfordringene verden står overfor, så gir det et ekstra dytt slik at dette kan bli en viktig næring, sier Klungland.

En vernekonflikt?

Vest-Agder fylkeskommune vurderer etableringen av et tareanlegg som en interessant nyetablering ut ifra et næringslivsperspektiv.

Men fylkeskommunen påpeker likevel at området i Hidrasundet ligger nær opp til og delvis inn i Flekkefjord landskapsvernområde.

Formålet med et landskapsvernområde er å ta vare på et representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og mektig kysthei, og sikre områder som er viktig for et biologisk mangfold, truede og sårbare plante- og dyrearter og et variert kulturlandskap.

Områdestyret for Flekkefjord landskapsvernområde skal uttale seg i denne saken og har høringsfrist 22. april.

Klungland frykter ikke at landskapsvern skal stanse tareprosjektet i Hidrasundet.

– Nå må vi forsøke å forklare vernestyret hva dette er og hvordan dette kan gjøres. Det er et anlegg som i teorien kan gjøres usynlig. Man kan ha flytepongtonger under vann slik at de ikke er synlige fra overflaten. Samtidig er dette et veldig godt miljøprosjekt. Det vil ligge opp til et lakseoppdrettsanlegg og vil ta næring derfra og få mer oksygen i vannet, så dette er en vinn-vinn situasjon. Det er slike helhetlige og totale vurderinger som må ligge til grunn for en avgjørelse i saken, avslutter Klungland.