KS maner til dialog med lærerne

Frontene mellom KS og landets største yrkesgruppe, lærerne, er harde rundt forhandlingene om lærernes lønns- og arbeidstidsavtale. Nå ber styreleder i KS Agder partene om å besinne seg.

Arne Thomassen

Arne Thomassen som er styreleder i KS Agder, innrømmer at de kom skjevt ut i forhandlingene med lærernes organisasjoner. (arkivfoto)

Foto: Anne Wirsching / NRK

KS, kommunesektorens organisasjon, har sagt opp arbeidstidsavtalen som regulerer lærernes arbeidstid. Etter forhandlingsbruddet i januar, har forholdet vært preget av stillingskrig.

Arne Thomassen, styreleder i KS Agder, beklager situasjonen og håper på et bedre forhandlingsklima.

Innrømmer at KS kom skjevt ut

KS ønsker at kommunene, som eier av skolene, og rektorene i større grad skal styre over lærernes arbeidstid. Forslag om kortere sommerferie og at lærerne jobber på skolen også når elevene ikke er der, har møtt massiv motstand.

Lærere på Agder har uttalt at de kan komme til å bytte yrke de neste årene dersom lærerne blir pålagt å jobbe kortere arbeidsdager, men flere arbeidsuker gjennom et arbeidsår.

Thomassen håper begge parter nå vil besinne seg.

– Det er jo en tilspisset situasjon. Vi ser jo på alt det som skrives fra Utdanningsforbundet og så må vi jo innrømme at vi kom litt skjevt ut fra hoppkanten i KS. Så nå vi ber partene besinne seg litt frem til forhandlingene starter.

Hva har partene gjort feil?

– Hva mener du har Utdanningsforbundet gjort feil?

– Jeg vil ikke kritisere de for noe, bare si at det er ganske harde fronter og at det er viktig å få det ned på et reelt og godt forhandlingsklima, sier Thomassen

– Hva har KS gjort feil?

– Jeg tror KS kanskje ikke har klart å kommunisere sitt budskap på en god nok måte, sier han

Thomassen sier de siste ukene har vært krevende for KS og helst sikkert for Utdanningsforbundet også. Han understreker at det nå er viktig å sette seg ned og konsentrere seg om det som er det aller viktigste – nemlig elevene.

Uttalelse fra KS Agder

I dagens møte i KS Agder møtte 52 av 80 delegater fra kommuner og fylkeskommuner. Et flertall av delegatene vedtok en uttalelse hvor de ber om en bedre dialog mellom partene.

Mandag møter Thomassen i hovedstyret i KS, hvor de skal ha en grundig gjennomgang og ha telefonmøte med alle fylkeslederne.

– Da håper jeg vi får manet til en dialog så vi får landet dette på en god måte, sier han.

DETTE ER UTTALELSEN FRA KS AGDERS STRATEGIKONFERANSE 13.2.14

KS skal i løpet av våren forhandle frem en ny arbeidstidsavtale med organisasjonene i undervisningssektoren. KS Agder beklager bruddet i forhandlingene mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene som har ført til at ny avtale må forhandles i hovedoppgjøret. Fylkesmøtet ser med bekymring på den tilspissede situasjonen som nå er oppstått mellom arbeidsgiversiden og organisasjonene og ber om at partene tar de nødvendige initiativ for å få en bedre dialog.
For å skape en god skole er en av forutsetningene god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den må basere seg på gjensidig tillit og respekt.
Fylkesmøtet henstiller til hovedstyret at man ut fra det mandat som er gitt vurderer hvordan saken skal tas inn i hovedoppgjøret.
For å skape en enda bedre skole må det tilrettelegges for godt lederskap og gis god mulighet for lokal tilpasning.