Hopp til innhold

Kritisk til snøskuterløyper i Åseral

Fylkesrådmannen i Vest-Agder er kritisk og skeptisk til å etablere egne snøskuterløyper for fritidskjøring i Åseral. Hensynet til villreinen er årsaken.

Snøskuter

Det er uenighet om etablering av snøskuterløyper for fritidskjøring i Åseral. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Klima- og miljødepartementet har tidligere godkjent en forsøksordning som gir kommunene anledning til å etablere egne snøskuterløyper for fritidskjøring.

Torsdag besluttet regjeringen å midlertidig stanse innføringen av denne forsøksordningen i 2014 etter press fra Sivilombudsmannen som mener at regjeringen brøt loven da de bestemte at forsøksordningen skulle omfatte alle kommuner som ønsker å delta.

Regjeringen starter nå arbeidet med å endre loven slik at man kan gjennomføre forsøksordningen på et senere tidspunkt.

Fortsetter planleggingsarbeidet

Seks kommuner på Agder (Sirdal, Hægebostad, Åseral, Valle, Gjerstad, Åmli) ønsker å etablere snøskuterløyper for fritidskjøring.

Litt over 100 kommuner totalt her i landet fikk grønt lys til å etablere løyper og prøveordningen skulle etter planen vare frem til 2018.

Åseral kommune fortsetter sitt planarbeid i forhold til å etablere snøskuterløyper for fritidskjøring, sier ordfører Oddmund Ljosland.

Men nå møter Åseral kommune også motstand fra fylkesmyndighetene i Vest-Agder som uttrykker skepsis til skuterløypene i kommunen.

Viktige friluftsområder

Kristin Tofte Andresen

Fungerende fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen er skeptisk til snøskuterløyper i Åseral kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

«Store arealer i Åseral ligger innenfor Nasjonalt villreinområde eller Hensynsone villrein i Heiplanen. Det følger av forskriften at det ikke er anledning til skuterløyper i Nasjonalt villreinområde. For hensynssone villrein er det ikke samme begrensninger, men fylkeskommunen gir likevel råd om å unngå løyper inn i disse områdene», skriver fylkesrådmannen i sin høringsuttalelse som skal politisk behandles i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder i slutten av juni.

Fylkesrådmannen mener også at snøskuterløyper som ligger utenfor vernesonen eller hensynssonen, vil kunne virke negativt inn på villreinen i området.

Fylkesrådmannen henviser også til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet der det er et prinsipp om at hei- og fjellområdene i fylket skal forvaltes på en måte som sikrer at hensynet til friluftsliv og naturopplevelse blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv.

«Etter fylkesrådmannens vurdering vil dette ikke være forenelig med snøskuteraktivitet», heter det i uttalelsen.

Fylkesrådmannen mener at dersom man skal ha slike snøskuterløyper i Åseral, så må man legge disse i tilstrekkelig avstand til vernesonene, og det bør kun åpnes opp for snøskuterløyper i områder der hensynet til friluftsliv, vilt og kulturminner blir tilstrekkelig ivaretatt.

Har nok plass

Oddmund Ljosland (Sp)

Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland forstår ikke skepsisen til snøskuterløyper for fritidskjøring.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Ordfører i Åseral, Oddmund Ljosland (Sp), sier til NRK at kommunen har mer enn nok plass til å etablere snøskuterløyper som ikke vil komme i konflikt med verneområdene og villreinen.

– Åseral kommune er på 888 kvadratkilometer. 222 kvadratkilometer er verneområde, og her kan vi ikke legge slike snøskuterløyper. Det betyr at kun en fjerdepart av vårt areal er vernet. Vi har store områder i østre del av kommunen som ikke er vernet. Så det må da være mulig å få dette til, sier Ljosland.

Han har liten forståelse for fylkeskommunens skeptiske holdning til løyper for fritidskjøring med snøskuter.

– Vi snakker om vinterløyper hvor det ikke er gjort fysiske inngrep i naturen. Det er også snakk om en forsøksordning som skal evalueres og kan justeres dersom den ikke fungerer slik vi ønsker. Vi har felles interesse i forhold til naturen, men negative utspill om snøskuterløyper ser jeg på som skremselspropaganda, sier han.

Ordføreren mener også at lovlig snøskuterkjøring i etablerte traseer vil føre til mindre ulovlig kjøring med snøskuter i Åseral.

– Vi må alltid vurdere ting i en større sammenheng. Dersom vi etablerer egne skuterløyper vil dette kunne føre til mindre ulovlig kjøring. Og det vil jo være positivt. Jeg mener det er feil vinkel på saken som fylkeskommunen signaliserer i forhold til snøskuterløyper, sier Ljosland.

Naturvernforbundet kritisk

Også Naturvernforbundet i Vest-Agder er kritisk til snøskuterløyper i Åseral.

Etter at regjeringen nå har utsatt forsøksordningen med snøskuterløyper for fritidskjøring i påvente av en lovendring, så mener Naturvernforbundet at Åseral kommune ikke bør igangsette det annonserte arbeidet med slike skuterløyper.

«Det Agder heller trenger, til vanns, i skogen og på fjellet er å dempe bruken av motoriserte kjøretøyer», skriver Naturvernforbundet i en pressemelding.

Naturvernforbundet ber politikerne i Åseral kommunestyre om å skrinlegge planene om snøskuterløyper for lystkjøring.