NRK Meny
Normal

Bred protest mot boligblokker på Flekkerøya

Både Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune er kritisk til bygging av flere leilighetsblokker ved Lindebø brygge på Flekkerøy i Kristiansand.

Fra før har også naboer uttrykt sterk motstand mot blokkbebyggelse og en stor småbåthavn i dette området.

Det er Kristiansand kommune og selskapet Flekkerøy Bygg som planlegger bygging av fire leilighetsblokker på tre-fire etasjer (totalt 48 leiligheter), samt en stor marina i området med 100 båtplasser.

Eksisterende småhusbebyggelse innenfor planområdet er regulert inn i planen, mens eksisterende sjøboder er regulert til fritidsbebyggelse.

Fylkesmannen i Vest-Agder er skeptisk til prosjektet i forhold til naturmangfoldet, og Vest-Agder fylkeskommune mener hele prosjektet kan være i strid med kyststi-prosjektet på Flekkerøya som skal sikre at allmennheten får tilgang til sjønære områder.

Høringsfristen for å komme med innspill og innsigelser på utbyggingsplanen gikk ut 1. september og mandag møttes representanter fra Kristiansand kommune, fylkesmannen og fylkeskommunen til samtaler og diskusjon om leilighetsprosjektet.

Utbyggingsplaner Lindebø Brygge

En skisse av prosjektet Lindebø Brygge etter utbyggingen. Leilighetsbyggene sees bakerst i bildet.

Foto: Kristiansand kommune/Rambøll

Opptatt av kyststien

– Vi mener at kyststien ikke ivaretas godt nok i dette prosjektet og har bedt om mer informasjon.

Det sier rådgiver i plan- og miljøseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune, Frode Amundsen, til NRK.

Han sier at strandsoneproblematikken på Flekkerøya er et viktig element i denne saken.

– Dette er den første reguleringssaken etter strandsoneproblematikken i sjøbodsakene på Flekkerøya. Det er derfor viktig for oss å sikre at kyststien og strandsonen blir ivaretatt på en skikkelig måte før vi eventuelt sier ja til et slikt byggeprosjekt, sier Amundsen.

Fylkeskommunen har varslet at man vurderer å fremme en innsigelse mot byggeprosjektet og at innsigelsen vil gjelde forhold knyttet til strandsonen, kyststien og bevaring av kystlandskapet.

– Vi vil ha en tett dialog med kommunen i denne saken og har avtalt ytterligere drøftingsmøter fremover, sier Amundsen.

Støy og naturmangfold

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder har allerede fremmet en innsigelse og protest mot byggeplanene og planforslaget i Lindebø slik det foreligger.

Fylkesmannen fremhever en rekke punkter som ikke er tilstrekkelig ivaretatt eller vurdert i planforslaget:

  • Støyhensyn er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Det må utarbeides en støyrapport som inneholder vurderinger av nødvendige skjermingstiltak både på bygningskropp og eventuelt behov for anlegging av støyvoll e.l. langs fylkesveien.
  • Hensynet til naturmangfold er ikke tilstrekkelig vurdert og tatt hensyn til i planarbeidet. En utfylling som beskrevet i planforslaget vil medføre at en nylig brukt hekkeholme for makrellterne går tapt. Det bør gjøres en vurdering av alternativ plassering og størrelse på småbåthavna som i større grad kan ta hensyn til hekkeholmen.
  • Planforslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser med hensyn til plassering av nærlekeplass.

Fylkesmannens miljøvernavdeling er også kritisk til prosjektets størrelse og mener at en utbygging med vesentlig lavere grad av utnyttelse til bebyggelse og båthavn vil kunne løse mange av de negative utfordringene i planforslaget.

Lindebø Brygge kartskisse

Leilighetsbyggene (mørkt gult felt) skal ligge lengst vekk fra sjøen og båthavna (mørkt blått felt).

Foto: Kristansand kommune/Rambøll

Kritiske naboer

Også naboer i området har tidligere uttalt seg kritisk til bygging av leilighetsbygg på Lindebø.

Naboene frykter blant annet at en så stor og omfattende boligutbygging vil gi en betydelig økning i biltrafikken.

De frykter at dette vil føre til kaos og farlige situasjoner når over halvparten av de 600 skoleelevene i området møter biltrafikk fra så mange husstander.

Problemet vil ytterligere forsterkes på grunn av økt trafikk til og fra marinaen og småbåthavna, heter det i naboprotestene.

– Overdimensjonert

Naboene reagerer også på at det planlegges et så stort utbyggingsprosjekt på Flekkerøyas smaleste punkt. I tillegg frykter man at en så stor småbåthavn innerst i den trange kilen vil gi både oljesøl og forsøpling.

«Det eksisterende boligmiljø vil bli skadelidende i forhold til økt trafikk, forurensning og økt støynivå. I tillegg vil bademiljøet bli betydelig redusert. Vi ser at utbyggingsplanen er relatert til utbygging av to boligblokker som ligger tett opptil sjøen. Disse synes for oss overdimensjonert i forhold til arealet, det vil si antall leiligheter og høydenivå», heter det i en felles uttalelse fra flere naboer som blir berørt av utbyggingen.

Også fuglelivet vil kunne bli sterkt påvirket og skadelidende, ifølge naboene, som også frykter at blokkbebyggelsen vil bli for ruvende og dominerende i området som er preget av småhusbebyggelse.

«Vi reagerer sterkt på blokkbebyggelse i dette miljøet, det blir altfor ruvende og vil dominere hele området. I tillegg vil flytebrygger og båttrafikk innerst i kilen være til stor sjenanse for alle de som har hus, hytte og brygge der fra før. De vil med denne type utbygging få sine eiendommer sterkt forringet.», heter det i en annen av høringsuttalelsene fra naboene.

Tror det blir bygging

Frode Stokkeland

Frode Stokkeland i Flekkerøy Bygg regner med at det blir bygging på Lindebø brygge.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Kristiansand kommune er en stor grunneier i området og sammen med selskapet Flekkerøy Bygg står Kristiansand Eiendom bak planene om å utvikle Lindebø brygge og bygge leilighetsbygg og ny småbåthavn.

Frode Stokkeland i Flekkerøy Bygg sier til NRK at han er godt kjent med protestene og innsigelsene mot prosjektet.

Han tror partene vil bli enige.

– Leilighetsbyggene på østsiden er nå kuttet i høyden og blir på tre etasjer. Og når det gjelder terna i området, så er vi like opptatt av den som alle andre. Vi mener likevel at et skjær i sjøen, hvor det engang hekket terner, kan bli tatt i bruk i forhold til dette prosjektet, uten at dette vil gå utover ternebestanden. I et visst omfang så tror jeg at det blir bygging ved Lindebø brygge til tross for protestene, sier Stokkeland.

Området trenger forskjønning

Planlegger i plan- bygg og oppmålingsetaten i Kristiansand kommune, Christina Rasmussen, sier til NRK at man har registrert protestene og innsigelsene mot prosjektet.

– Området trenger en forskjønning, men det er viktig at dette skjer med kvalitet, sier hun.

Hun bekrefter at kommunen har hatt møte med fylkeskommunen og fylkesmannen for å avklare tema for innsigelse, og partene skal ha et nytt møte i oktober.

– Før det møtet skal regulanten bestille analyser for støy og ternehekking i området, sier hun.

Plan- og bygningsetaten i Kristiansand kommune er klar på at det nok vil være behov for å tilpasse prosjektet i forhold til protestene.

– Den sterke motstanden mot prosjektet medfører behov for å vurdere en mer tilpasset og tradisjonell bebyggelsesform, sier Rasmussen.