Kirken er redd for å miste ansvaret for begravelser

Kristiansand kirkelige fellesråd mener at kirken fortsatt bør ha et hovedansvar for gravferdsforvaltningen her i landet, og er kritisk til forslag om at dette skal bli et kommunalt ansvar.

Død11

Kristiansand kirkelige fellesråd mener kirken har utført sitt gravferdsansvar på en god måte og bør få beholde ansvaret.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Kirken er invitert til å komme med synspunkter på Kulturdepartementets offentlige utredning: Det livssynsåpne samfunn.

Når det gjelder gravferdsforvaltningen mener Kristiansand kirkelige fellesråd at gravferder fra gammelt av er en selvsagt del av den lokale kirkens ansvar, og kirken og kirkegården har vært sett på som en helhet.

Fellesrådet peker på at flere utredninger de siste årene har vurdert at gravferdsforvaltningen skal være et kommunalt ansvar, og rådet er kritisk til en slik endring.

Kirken har lang tradisjon i å ikke gå inn og presse på et kristent budskap dersom pårørende ikke ønsker dette i forhold til en begravelse

Konstituert kirkesjef Jannicke Greipsland

Vil beholde dagens ordning

Konstituert kirkesjef Jannicke Greipsland fremhever i høringsuttalelsen at Den norske kirke har utført sitt gravferdsansvar på en god måte, også overfor mennesker med annen tro og livssyn.

– Vi ønsker å beholde en ordning som vi mener fungerer godt. I Kristiansand har vi to livssynsnøytrale kapell og jeg mener at vi ivaretar alle tros- og livssynssamfunn på en så god måte som mulig, sier Greipsland til NRK.

Hun forstår ikke hvorfor man nå ønsker at dagens ordning ikke videreføres av prinsipielle grunner, selv om utredningen bekrefter at kirken har gjort en god jobb i forvaltningen av gravferder.

I høringsuttalelsen skriver hun følgende:

«Begravelsesbyrå og tros- og livssynssamfunn bistår de pårørende med seremonier og andre tjenester i forbindelse med dødsfall. I tillegg har vi et offentlig gravferdstilbud som sikrer gravlegging, kremasjon og drift av offentlige gravplasser. Utredningen bekrefter at Den norske kirke har utført sitt gravferdsansvar på en god måte, også overfor mennesker med annen tro og livssyn. Selv om utvalget erkjenner godt utført arbeid, ønsker de at dagens ordning ikke videreføres av prinsipielle grunner.»

Hun utdyper synspunktene sine overfor NRK.

– Slik jeg oppfatter dette så mener utvalget at kommunen skal administrere alt som har med gravferd å gjøre. Kommunen skal legge programmet, også er det kirken eller andre kirkesamfunn som forestår selve begravelsen. Utvalget mener at de som skal organisere begravelser må være livssynsnøytrale. Men kirken har lang tradisjon i å ikke gå inn og presse på et kristent budskap dersom pårørende ikke ønsker dette i forhold til en begravelse, sier Greipsland.

Hun mener også at departementet sier lite om hvordan de tenker seg at en kommunal gravferdsordning skal fungere, og at det store flertallet av folk er godt fornøyd med kirkens håndtering av gravferder.

«Utvalget beskriver i liten grad hva den nye ordningen skal innebære. De er mer opptatt av hvilken instans som utfører arbeidet enn av det faktiske innholdet i arbeidet. Flere brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med kirkens håndtering av gravferdsansvaret», skriver Greipsland i høringssvaret til Kulturdepartementet.

Kirken tar hensyn til alle

Greipsland henviser til Gravferdsloven av 2011 som hun mener viser at det er en tverrpolitisk enighet om at Den norske kirke kan ivareta dette samfunnsoppdraget på vegne av hele befolkningen.

Hun mener at kirken har lang tradisjon når det gjelder å ta hensyn til alle mennesker uavhengig av tro og livssyn.

«Tilrettelegging av gravplasser for muslimer ble foretatt første gang i 1973. Siden den gang har det skjedd en gradvis utvikling der gravplasser har vært arena for økende mangfold når det gjelder ritualer og ulike former for deltagelse fra pårørende og nye markeringer. Det har vært lite konflikter knyttet til dette arbeidet», skriver Greipsland.

Og derfor mener hun det er viktig og helt nødvendig at kirken beholder ansvaret for gravferdsforvaltningen.

«For fellesrådet er det viktig å beholde gravferdsforvaltningen. 75,8 % av befolkningen tilhører Den norske kirke, og det vil være feil dersom kirken selv skal rokke med en godt fungerende ordning. Kristiansand kirkelige fellesråd ønsker at gravferdsansvaret skal forbli i Den norske kirke», heter det i høringssvaret.