NRK Meny
Normal

Kampen om miljøet rundt Korsvikfjorden

Bygging av en ny båthavn i Korsvikfjorden i Kristiansand skaper strid og partene står steilt mot hverandre. Velforeninga kjemper for miljøet og frykter at fjorden blir ødelagt. Utbyggerne sier alt er gjort på riktig måte.

Arbeid i Korsvikfjorden

Dette bildet er tatt i vår, mens man arbeidet med å legge ut masser i Korsvikfjorden, der man skal lage parkeringsplasser til småbåthavna. Arbeidet ble stoppet 15. juni, fordi det ikke er gitt lov til å arbeide i fjorden om sommeren. Arbeidet vil starte opp igjen når nødvendige tillatelser er gitt.

Foto: Trond Jarle Repvik/Korsvikfjorden Velforening

Utbyggerne av Støodden Båthavn og næringstomta på Støodden har søkt Kristiansand kommune og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om lov til å fortsette arbeidet innerst i Korsvikfjorden.

Arbeidet med båthavna og næringstomta, der bedriften NOV opprinnelig skulle flytte inn, startet i vår.

Så langt er det fylt ut 20 000 kubikkmeter masse i sjøen ved Knarrevik, der Støodden Båthavn med 122 båtplasser og i overkant av hundre parkeringsplasser etter planen skal stå klar neste sommer.

Trenger tre ganger så mye masse

På grunn av vanskeligere bunnforhold enn beregnet, har Støodden Båthavn AS nå søkt Fylkesmannen om å få legge ut ytterligere 40 000 kubikkmeter steinmasse i et område på opptil 8 000 kvadratmeter.

Planen sier ingenting om hvor mye masse som kan fylles ut i sjøen, dermed er det opp til utbygger å finne ut hva som trengs for å lage parkeringsplasser, bølgebryter og brygger.

Rune Torsøe

Styreleder Rune Torsøe i Støodden Båthavn.

Foto: Privat

– Det går med mer stein enn vi antok, men landarealet blir det samme. Vi har fylt på 20 000 kubikk, men trenger totalt 60 000 kubikk. Nå håper vi å få tillatelse til å fylle resten, slik at vi får det godkjente landarealet til parkeringsplasser i båthavna, sier styreleder Rune Torsøe i Støodden Båthavn.

På næringstomta på Støodden søker Støodden Utvikling ifølge Torsøe kommunen om å få starte arbeidet med å fylle 20 000 kubikkmeter masse i sjøen for å planere ut tomta.

– Tomta forberedes til videre utbygging. Det skal sprenges ned en fjellformasjon som skal fylles i sjøen. Det er godkjent i planen. Vi venter på den endelige godkjenningen, så vil arbeidet begynne.

Begge søknadene er til behandling og svar er ventet i løpet av få uker.

– Kan ikke sitte stille og se på at fjorden blir ødelagt

Korsvikfjorden Velforening mener utfylling av steinmasser i fjorden allerede har gjort stor skade og frykter at forholdene blir enda verre med ytterligere 40 000 kubikkmeter steinmasser.

Øystein Jørgensen

Leder av Korsvikfjorden Velforening, Øystein Jørgensen.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

Velforeninga mener også at det søkes stykkevis og delt, slik at det blir vanskelig å få en oversikt over det totale bildet.

– Vi er veldig for byutvikling og for at noen er villige til å ta en økonomisk risiko for å få dette til. Men vi har ikke sansen for måten dette er gjort på. Vi ser oss nødt til å gjøre jobben som vaktbikkje, for vi kan ikke sitte og se på at det gjøres uopprettelige skader på miljøet vårt, sier leder for velforeninga, Øystein Jørgensen.

– Klager dere ikke egentlig bare på en vedtatt reguleringsplan som dere er imot?

– Nei, vi mener ikke det. Vi klager på hvordan tillatelsen og vilkårene følges opp i båthavna i Knarrevik. Det som utføres i naturen der nå, er ikke i henhold, mener vi, sier Jørgensen.

Velforeninga har blant annet engasjert dykkere som har dokumenter bunnen i området før arbeidet startet og etter at det var i gang. Foreninga mener det er fylt steinmasser utenfor det tillatte området og at ikke alle massene er rene masser.

I tillegg mener foreninga at siltgardinet, som skal hindre spredning av partikler til området utenfor, ikke har fungert som det skal.

– Det er kanskje gitt tillatelser, men vi er ikke nødvendigvis enige. Vi mener at fjorden vår, viktige gyteplasser og fuglelivet blir ødelagt. Fjorden blir ikke sett på som en helhet. Denne bit for bit-politikken som er ført de siste årene, med delprosjekt på delprosjekt, er skadelig. Totalpakka blir en for stor slitasje på fjorden, sier Jørgensen.

– Alt er etter planen

Rune Torsøe er helt uenig med Jørgensen og mener det blir feil at en velforening vil overprøve fagkompetanse.

– Vi har forholdt oss til de godkjenninger som er gitt av fagmyndighetene. Det er de som har kompetanse til å avgjøre om dette er faglig forsvarlig eller ikke, og tillatelsene foreligger.

Torsøe sier at massene som er fylt i sjøen er klarert av geolog. Og at de har hatt tett dialog med Fylkesmannen gjennom hele prosessen.

– Det er rene masser som det er helt uproblematisk å fylle i sjøen. Alt er gjort i henhold til tillatelsen.

– Er du sikker på at det ikke er fylt stein i et større område enn det er gitt lov til?

– Det er jeg. Det er gjort skanninga av bunnen for å ha kontroll på det, sier Torsøe.

Må vurdere miljøkonsekvensene

Seniorrådgiver Bjørn Stokke er saksbehandler hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Han mener velforeninga kan være trygg på at arbeidet som er gjort så langt er forsvarlig.

– Det er fastsatt vilkår i den eksisterende utslippstillatelsen. Hvis utbyggerne forholder seg til disse vilkårene, mener vi det er forsvarlig at utfyllinga gjøres. Vilkårene skal ivaretar miljøhensynet, sier Stokke.

Han framholder at det er stilt strenge spredningsbegrensende vilkår i søknaden som allerede er godkjent. Blant annet skal utbygger ta målinger av partikkelinnholdet i vannmassene på utsiden av siltgardinet.

– Disse målingene skal avdekke dersom siltgardinet ikke virker og arbeidene skal stanses ved overskridelser. Det er tidligere dokumentert visuelt at det har vært forhøyet partikkelnivå på utsiden av siltgardinet, og dette ble også påpekt i rapport etter tilsyn i mai, sier Stokke.

– Dersom det innvilges tillatelse til ytterligere utfylling, vil det være aktuelt å føre tilsyn med de videre arbeidene.

Den nye søknaden om utfylling av ytterligere 40 000 kubikk med stein er nå til behandling og er ikke avgjort.

– De har allerede fått lov til å fylle ut deler av fjorden, den saken har gått helt til Miljødirektoratet. Den nye vurderingen blir om den økte massen gjør at dette blir uakseptabelt. Vi må vurdere om utvidelsen vil gi ytterligere forurensnings- eller miljøulemper, sier Stokke.