Denne veien er ikke dårlig nok!

Kampen om knappe veimillioner er i gang. I Vest-Agder er det meldt inn mer enn 350 veistrekninger hvor det er behov for betydelig innsats.

Trenger asfalt - veien mellom Åpta og Lyngdal grense

Slik ser veien ut etter hvert stort regnvær. Men til tross for elendig standard: Fylkesveien mellom Åpta i Farsund og Lyngdal grense er en av mange veier som trolig ikke når opp på prioriteringslista når veimidlene skal fordeles.

Foto: Łse Astri Bakka / Farsunds avis

Herad Bygdelag i Farsund har kjempet en lang kamp for å få asfalt på fylkesveien mellom Åpta og Lyngdal – en strekning på 20 kilometer. Men i fylkeskommunens investeringsbudsjett er det bare penger til å asfaltere to kilometer i året! Budsjettposten til fast dekke til grusveier er nemlig på bare fem millioner kroner i året.

Ødelegger bilene

Leif Jarle Kristiansen

Leif Magne Kristiansen, leder av Herad Bygdelag.

Foto: privat

– Vi har bedt Farsund kommune prioritere veien, men ikke nådd fram, sier leder i Herad Bygdelag, Leif Jarle Kristiansen.

– Vinterstid er veien så dårlig at vi ødelegger bilene. Folk som arbeider i Lyngdal har flere ganger vært nødt til å kjøre rundt – via Farsund. Vi er også skattebetalere som har krav på en kjørbar vei, sier Kristiansen.

Men fylkesveien mellom Åpta og Lyngdal grense ser ikke ut til å være dårlig nok. Den blir ikke prioritert av verken kommune eller fylkeskommune.

Dråpe i havet

Det er behov for hele tre milliarder kroner dersom alle fylkesveistrekningene i Vest-Agder skal utbedres til ønsket standard. I dag bruker fylkeskommunen 70 millioner kroner årlig på fylkesveiene. Pengene skal dekke blant annet rassikring, tunnelutbedringer, kollektivtiltak, rekkverker, gang- og sykkelveier osv.

Og størrelsen på budsjett et fremover ser ikke ut til å øke betydelig. Noe mer penger kan komme fra Staten, og fylkeskommunen kan omprioritere litt – men dette blir trolig dråper i havet.

Utfordrende

Lasse Moen Sørensen

Rådgiver Lasse Moen Sørensen i Vest-Agder fylkeskommune sier det er utfordrende å prioritere de knappe veimillionene.

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

Rådgiver Lasse Moen Sørensen i samferdselsseksjonen i Vest-Agder fylkeskommune sier at situasjonen er utfordrende og at det blir desto viktigere å prioritere best mulig i forhold til midlene som finnes.

– Kommunene lager sin prioriteringsliste som deretter vurderes faglig av Statens vegvesen.

Sørensen sier at det er lite trolig at veien mellom Åpta og Lyngdal grense blir prioritert.

– Heller ikke Farsund kommune har prioritert den strekningen. For budsjettposten "fast dekke på grusveier" er svært knapp – fem millioner kroner årlig.

Disse får mest

De veiprosjektene som ligger an til å få de store bevilgningene de neste fire årene er blant andre:

  • Fv 460 i Lindesnes syd for E39 Solheim bru i Sirdal
  • Fv 759 Nøkland–Rossevatn i Hægebostad
  • Fv 359 i Åseral
  • Den såkalte "militærveien"–Fv 42–mellom Aust-Agder grense og Tveiten i Audnedal.

– Det vil alltid være et stort gap mellom ønsker og tildelinger. Det må vi bare leve med, sier rådgiver Lasse Moen Sørensen.

Men beboerne i Herad har ikke tenkt å gi opp.

– Vi kommer til å skrive nye brev for å forsøke å bli prioritert i neste omgang, sier leder i Herad Bygdelag, Leif Jarle Kristiansen.