Turområde til salgs

Et av Sørlandets største turområder, Jegersberg i Kristiansand, legges nå ut for salg.

Opprydding Jegersberg

Forsvarsbygg har gjennomført sikring og miljøopprydding av tidligere øvings-/skytebaner på ca. 22 dekar av eiendommene, som totalt er på over 7.600 dekar.

Foto: Pål Skovli Henriksen

Forsvarets eiendommer i Jegersberg skal nå selges og er taksert til nærmere 6,4 millioner kroner.

Taksten er utført av Areal og Eiendom AS på Kongsvinger, som skriver:

– Eiendommen er verdsatt ut ifra at den skal overtas av en annen offentlig eier og benyttes i friluftssammenheng og til fortsatt landbruksdrift.

Det går fram av et formelt varsel fra Forsvarsbygg om avhending av Forsvarets eiendom Gimlemoen/Jegersberg.

Staten har forkjøpsrett

Området består av skog og friluftsområde, som er mye brukt og svært populært i Kristiansand. Det er mange kilometer med lysløyper og turstier der.

Jegersberg

Deler av området måtte stenges for turgåere under opprydding på nedlagte skytebaner.

Foto: Inger-Lise Hansen / NRK

Statlige etater har fortrinnsrett til området før eventuelt Kristiansand kommune eller Vest-Agder fylkeskommune kan kjøpe eiendommene til takst.

Fristen for å melde sin interesse for eiendommen er satt til 15 okt. 2015, ifølge brevet som NRK.no har fått tilgang til.

Området vil bli lagt ut for salg i det åpne markedet av Skifte eiendom, dersom ingen statlige etater ønsker å overta.

– Ønsker ingen statlige etater å overta eiendommen, vil den bli tilbudt henholdsvis fylkeskommunen eller kommunen til takst, heter det i brevet.

Ryddet for sprengstoff og miljøgifter

Store deler av den produktive skogen er vernet som naturreservat og
landskapsvernområde. Området ligger tre til sju kilometer fra Kristiansand sentrum.

Området er nå ryddet for forurensing etter forsvarets aktivitet i området over mange år.

Forsvarsbygg har gjennomført sikring og miljøopprydding av tidligere øvings- og skytebaner på ca. 22 dekar av eiendommene, som totalt er på over 7.600 dekar.

Verdien på snaut 6,4 millioner kroner er satt under forutsetning av at ryddingen er ferdig.

I verdivurderingen er det lagt velt på kvalitetene i friluftsområdet, forventet verdi på tømmerhogst og jakt.

Det er ikke tatt hensyn til mulig verdi på tomter ved eventuell utbygging, siden området i gjeldende kommuneplan er avsatt til landbruk, natur og friluftsliv.

Kart over Gimlemoen

Det var er et område på over 50.000 kvadratmeter som måtte ryddes for eksplosiver og miljøgifter.

Foto: Kartgrunnlag hentet fra Kristiansand kommune