Innrømmer svikt av ferdigbehandlede pasienter

Kristiansand kommune innrømmer at de ikke klarer å gi alle et forsvarlig botilbud etter psykiatrisk behandling.

psykisk syk

(Illustrasjonsfoto)

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

I forrige uke fortalte NRK Sørlandet at flere ferdigbehandlede pasienter med psykiske problemer har bodd over år på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus, fordi hjemkommunene ikke klarer å ordne et tilfredsstillende botilbud.

Sykehus mente det var problematisk og utilfredsstillende for pasientene som har sitt hjem på et sykehus.

Virksomhetsleder for oppfølging i Kristiansand kommune, Inger Ingebretsen, sier kommunen klarer å følge opp flesteparten, men at enkelte faller gjennom.

– Det er enkelttilfeller hvor vi har forsøkt utskrivning til kommunale botilbud i nært samarbeid med sykehus, men hvor vi erfarer at kommunen ikke klarer å gi dem et forsvarlig og godt botilbud.

– Dette handler i stor grad om den enkeltes behov for videre spesialisert kompetanse, og om rammene i kommunens lovverk. Den viktigste forskjellen i lovverket er at en i kommunen ikke kan anvende tvang for å begrense vedkommendes handlinger eller bevegelser, sier Ingebretsen.

Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk

– Pasientens sykdomsbilde avgjør

Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus har i årevis hatt et nært og tett samarbeid om pasienter med særlige problemstillinger innen psykiatri og rus, forklarer Ingebretsen.

I 2009 ble det opprettet et samarbeidsorgan bestående av beslutningstakere fra begge forvaltningsnivå. Samarbeidsorganet finner løsninger i enkeltsaker som ikke løses gjennom ordinære samhandlingsrutiner.

– Hva tenker du om at det i 2015 bor psykiatriske pasienter på sykehus over år som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten og trenger et botilbud i sitt nærmiljø?

– Kristiansand kommune ønsker å gi pasienter med psykiske lidelser botilbud i sitt nærmiljø. Vi må imidlertid erkjenne at sykdomsbildet hos noen få pasienter medfører at de i perioder trenger lengre opphold i sykehus for å få ivaretatt sine behov.

Ingebretsen sier videre at det dreier seg om få personer som representerer «unntak fra hovedregelen».

– Disse personene utgjør en utfordring, faglig og etisk, for kommunen, for sykehuset, for politiet og for samfunnet for øvrig, sier hun.

Jobber med nytt prosjekt

Da saken ble kjent i forrige uke sa regiondirektør i kommunenes fagorganisasjon KS, Jan Inge Tungesvik, at det jobbes kontinuerlig med et helhetlig pasientforløp, men at disse sakene er veldig komplekse og vanskelige.

Ingebretsen mener kommunen gjennom nye samarbeidsformer med sykehuset likevel har tatt imot mange personer med store utfordringer.

Hun mener de sammen med Sørlandet sykehus er i oppstartfasen med et nytt forsterket samarbeidsprosjekt.

– Brukerne i dette prosjektet vil få samtidig tilbud om hjelp både fra kommune og spesialisthelsetjenesten. Gjennom denne typen tiltak har en lykkes i å skrive ut svært mange som en ikke hadde faglig trygghet nok til å ta imot for få år siden, avslutter hun.