Her er den ferske avtalen mellom sentrum-venstre partiene

I ettermiddag kom Arbeiderpartiet, MDG, Tverrpolitisk folkeliste, SV, Sp og Rødt til enighet om et samarbeid i Kristiansand bystyre. Her er den politiske plattformen de vil styre etter.

Enighet sentrum/venstre Kristiansand

Forhandlingsleder Astrid Hilde (Ap) sammen med Sentrum-venstre koalisjonen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Avtalen er godkjent av styrene i alle partiene. Det som gjenstår er en godkjenning i medlemsmøtet i Arbeiderpartiet.

Jan Oddvar Skisland (Ap) blir ordfører og Tverrpolitisk Folkeliste får varaordføreren. Deres kandidat er Erik Rostoft.

Sentrum-venstre partiene er enige om å arbeide for å sikre gjennomslag i de følgende politiske sakene for bystyreperioden 2019 – 2023:

1. Kunstsilo – drifts- og investeringsbudsjett økes ikke utover allerede vedtatt nivå.

2. Havn – Flytting av containerhavn og annen havneaktivitet til Kongsgård Vige gjennomføres ikke i 4-årsperioden. Mulighetsstudiet for Lagmannsholmen fortsetter, og det gjennomføres en grundig uavhengig utredning av KMV-alternativet/regionalt samarbeid, og en tilsvarende utredning av konsekvensene en eventuell flytting av havna kan få for marint liv i Topdalsfjorden. Dette vil ta tid og kan ha konsekvenser for framdrift, utforming og gjennomføring av Gartnerløkkaprosjektet. Ytterligere investering/arbeider i Kongsgård Vige igangsettes ikke.

3. Parallelt med Samferdselsdepartementets eksterne kvalitetssikring av Gartnerløkkaprosjektet (KS2) skal det settes ned lokal arbeidsgruppe, som skal gjennomgå volum og økonomi i prosjektet. Arbeidsgruppen skal være bredt sammensatt av både faglige og politiske parter. Belønningsmidlene utsettes ikke, slik at kollektivsatsing kan fortsette.

4. Det skal utredes økonomiske, areal- og miljømessige konsekvenser av å redusere cruisesatsingen i Kristiansand, samtidig som en skjerper miljøkravene.

5. Styrking av nærmiljøene gjennom opprustning, folkehelsetiltak, innbyggerinvolvering og økt støtte til lag og foreninger.

6. Beholde skolestrukturen i Vågsbygd. Avslutte utredningen omkring 3 stk. 1-10-skoler. Avklare Vågsbygd skole avd. Åsane sin fremtid så fort som mulig.

7. 10% reduksjon i politikergodtgjørelsene i forhold til nivå fastsatt i fellesnemdas vedtak. Lønnsutviklingen skal ikke overstige vekst i konsumprisindeksen.

8. Dyrket mark og nærdyrket mat – Alle planer der matjord er regulert til andre formål, skal gjennomgås for å se på mulighetene for tilbakeføring til LNF. Det skal utarbeides en jordvernplan.

9. Bred satsing på å redusere ufrivillig deltid, og fokus på å bygge en heltidskultur. Gjerne etter modell fra Songdalen.

10. Styrke arbeidet med å redusere andelen barnefamilier som lever med vedvarende lavinntekt.

11. Styre etter et forpliktende og etterprøvbart klimabudsjett i alle enheter og alt planarbeid, med mål om årlige kutt. Dette innebærer en institusjonalisering av klimaarbeidet i kommunen.

12. Jobbe for økt åpenhet og innsyn som innebærer at omverden får se hvordan kommunen drives og hvordan beslutninger tas.