Her avslører han ulovleg hummarfiske

Politiet gjennomfører no fleire aksjonar mot ulovleg hummarfiske. På kontrollar mellom Risør og Lillesand vart nesten alt utstyr beslaglagt.

Avslører ulovleg hummerfiske

AVSLØRT: Oppsynsmann Jim Gyttrup i Statens Naturoppsyn kontrollerer ei ruse som er teke i beslag på grensa mellom Risør og Tvedestrand under ein kontroll i sommar.

Foto: Torvild Selås, Agder politidistrikt

– Der er det gjort rundt 40 beslag. Det vil bli oppretta omtrent 20 straffesaker ut ifrå dei beslaga som er gjort, seier miljøkoordinator i Agder-politiet, Torvild Selås til NRK.no.

Torvild Selås

KONTROLL: Torvild Selås i Agder-politiet har vore med på fleire kontrollar av teiner langs kysten dei siste vekene.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK
Hummer

ULOVLEG: Det er ikkje lov å fiske hummer mellom januar og oktober.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

– Vi har hatt større talet på av beslag tidlegare, men det som var spesielt denne gangen var at stort sett alt vi kontrollerte vart beslaglagt, seier Halvard Olsen til teknisk sektor i Lillesand kommune.

Retningsliner

Det er hovudsakleg teiner som er kontrollert. Hummaren er freda mellom januar og oktober. Difor må ein følgje visse retningsliner for å ikkje bli mistenkt for hummarfiske, når du eigentleg driv krabbefiske.

– Når du skal fiske krabbe er det viktig at du set ei teine som står djupare enn 25 meter. Årsaka er at hummaren bevegar seg meir i dei øvste vassmassane. Så må du ha fluktopningar i teina, som er over 80 millimeter på denne tida av året, seier Selås.

No meiner Halvard Olsen at det blir for enkelt å skulde på at ein ikkje kan reglane.

– Det faktisk berre å setje seg inn i reglane for krabbefiske dersom du skal fiske krabbe. Du treng ikkje setje deg inn i reglane for anna fiske, seier Olsen.

Framgang for hummaren

I februar i år kom det fram at hummarbestanden i Skagerrak har teke seg litt opp. Men forskinga viste samstundes at det er langt igjen til gamle høgder.

I september 2006 etablerte Fiskeri- og kystdepartementet fire bevaringsområde for hummar på Skagerrak-kysten, der berre fiske med krok og snøre er lov.

Hensikta er å få vitskapleg basert dokumentasjon på om, eller kor hurtig ein hummarbestand vil byggje seg opp ei eit bevaringsområde.

Hummaraksjonane vil halde fram også gjennom sommaren.