Psykiater får kritikk av Helsetilsynet

En psykiater som har avtale med spesialisthelsetjenesten i Vest-Agder får kritikk fra Helsetilsynet for ikke å ha et forsvarlig system for å håndtere pasientopplysninger.

Yngve Holmern

Assisterende fylkeslege i Telemark, psykiater Yngve Holmern, var leder av tilsynsteamet som besøkte psykiateren i Vest-Agder og avdekket mangelfull journalføring.

Foto: Stine Hansen / NRK

Bakgrunnen for kontrollen av psykiaterens virksomhet er at fylkeslegemøte i Helseregion Sør-Øst mener det foreligger lite eller ingen tilsynserfaring med denne delen av spesialisthelsetjenesten.

Det er dermed bestemt at man skal ha et økt fokus på denne tjenesten i 2010 gjennom tilsyn og kontroller.

Ved tilsynet ble det gitt ett avvik og to merknader til psykiateren som har avtale med spesialisthelsetjenesten.

Mangelfull journalføring

Helsetilsynet mener spesialisten innen psykiatri ikke har et forsvarlig system for dokumentasjon av og oppbevaring av pasientopplysninger.

Avtalespesialisten bryter dermed flere punkter i Helsepersonelloven.

Da Helstilsynet hadde tilsynskontroll ble det slått fast at pasientjournalen var håndskrevet på kartotekkort. Kort og eventuelle skriv ble holdt sammen med binders.

Han hadde i tillegg spiralnotatbøker med notater for pasientkontakter som etterfølger hverandre i rekkefølge basert på dato. Hver av disse skrivebøkene inneholdt informasjon om mange forskjellige pasienter.

Knappe og uoversiktlige

Helsetilsynet mener journalnotatene på kartotekkortene var generelt knappe og uoversiktelige.

Det var ofte ikke informasjon om diagnose, og notatene inneholdt for øvrig lite om vurderingene som var grunnlag for diagnostikk.

Plan for og evaluering av behandling var sjelden dokumentert i journalen og flere år gamle henvisninger som gjaldt pasienter som ikke var mottatt til behandling, ble oppbevart ved kontoret og i fjernarkiv.

Helsetilsynet mener et pasientjournalsystem skal være organisert slik at andre enn den som skriver journalen kan gå inn og danne seg et bilde av pasienten og problematikken.

Journalen skal slik sett dekke flere funksjoner i tillegg til å være helsepersonellets dokumentasjon rundt pasienten.

Det kan være pasienten selv som ønsker journal utlevert, det kan være etterlatte som vil se journalen. Pasientjournalen kan også være et sentralt dokument i rettssaker (erstatningssaker eller straffesaker) eller for tilsynsmyndigheter.

Helsetilsynet mener derfor at pasientjournaler skal skrives oversiktlig, slik at andre enn den journalansvarlige kan danne seg et bilde av problematikk, utredning, vurderinger, diagnostikk, behandlingsplan og evaluering av behandling, samt hvilke råd som er gitt til oppfølgende instans.

Forbedringspotensiale

Psykiateren får også kritikk fra Helsetilsynet som mener mannen har et forbedringspotensiale når det gjelder kartlegging og vurdering av selvmordsfaren hos pasienter.

Helsetilsynet mener spesialisten har oppmerksomhet rettet mot dette, men at han ikke har en systematisk tilnærming til området.

Helsetilsynet mener også at spesialisten på en bedre måte kan samhandle med pasientens fastlege og annet helsepersonell om pasientbehandlingen.

Mannen har drevet psykiaterpraksis fra 1979 og fra 1997 på heltid med driftstilskudd fra fylkeskommunen og senere etter avtale med regionalt helseforetak (RHF).

Psykiateren har 100 prosent stilling som tilsvarer 1050 konsultasjoner per år.

I 2009 var det registrert 1222 konsultasjoner.