Har brutt utslippskravene - Miljødirektoratet krever tiltak

Bedriften Saint-Gobain Ceramic Materials i Lillesand har hatt flere brudd på utslippskravene i 2016. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og krever nå at bedriften gjør korrigerende tiltak.

Saint Gobain i Lillesand
Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ifølge bedriftens egenkontrollrapport fra 2016 hadde Saint-Gobain høyere utslipp enn tillatt av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH/tjærestoffer) i første halvår i fjor.

Saint-Gobain informerte Miljødirektoratet om dette og utslippsgrensen ble endret med virkning fra 1. juli 2016.

Ledelsen i Saint-Gobain har tidligere opplyst til NRK at bedriften ikke har sluppet ut ytterligere mer PAH, selv om utslippsgrensene ble økt i fjor sommer.

Andre halvår ble det rapportert et utslipp av benzo(a)pyren på 13,85 kg, mens utslippsgrensen er 10 kg.

Utslippsgrensen er fastsatt ut fra at årsgrensen for benzo(a)pyren er 20 kg. Bedriften har rapportert et utslipp av benzo(a)pyren for hele 2016 på 19 kg.

Saint-Gobain har også rapportert overskridelser av støygrensene og at det vil bli gjennomført støyreduserende tiltak i 2017.

I tillegg kommer fire utslipp av svoveldioksid i fjor som overskred grensene som er fastsatt av miljømyndighetene.

I bedriftens egenkontrollrapport kommer det også frem at det har vært diffuse utslipp av prioriterte miljøgifter til Moelva og at dette vil bli innrapportert 1. september 2017.

Krever tiltak

Ragnhild Orvik

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Ragnhild Orvik sier at situasjonen ved Saint-Gobain i Lillesand følges nøye.

Foto: Dag Aasdalen/NRK

Miljødirektoratets oppsummering av den lokale luftkvaliteten i Norge, som er kvalitetssikret av kommunene, viser at Lillesand hadde for mange dager med for høye konsentrasjoner av svoveldioksid i lufta.

Overskridelsene i Lillesand skyldes utslipp fra Saint Gobain, ifølge miljømyndighetene.

Miljødirektoratet forutsetter nå at bedriften gjennomfører korrigerende tiltak for å sikre at miljøkravene blir overholdt i fremtiden.

Det sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Ragnhild Orvik til NRK.

– Når en virksomhet får en utslippstillatelse fra oss, så forutsetter vi at de følger kravene som vi stiller. Når vi opplever overutslipp slik som i dette tilfellet, så tar vi det opp med bedriften, sier Orvik.

Hun legger til at dette er forhold som også kan bli fulgt opp ved framtidige tilsynsbesøk fra Miljødirektoratet.

– Det har i lang tid vært klager fra naboer i området på utslippene. Er dere bekymret for det som skjer i Lillesand rundt bedriften Saint- Gobain?

– Vi er kjent med klagene og vi har et høyt fokus på virksomheten. Vi håper at vi kan få til en bedre situasjon i fremtiden. Vi venter nå spent på de utredningene som bedriften skal sende til oss, sier Orvik.

Direktoratet forutsetter også at bedriften ikke har hatt andre utslipp som kan ha hatt betydning for miljøet i 2016 enn det som er innrapportert.

En totalplan i august

Hilde Nordvik

Administrerende direktør Hilde Nordvik i Saint-Gobain Lillesand.

Foto: Pressefoto Saint-Gobain

Administrerende direktør Hilde Nordvik i Saint-Gobain sier til NRK at bedriften nå blant annet kartlegger alt som berører utslippene av svoveldioksid (SO2).

– Vi har ikke hatt noen overskridelser på utslipp av svoveldioksid i 2017. Vi hadde fire utslipp som overskred utslippsgrensene i fjor. Nå kartlegger vi alt rundt svovelutslippene og vi gjør omfattende støvanalyser i hele vårt nærområde, sier Nordvik.

Hun sier Saint-Gobain allerede har gjort en rekke tiltak i produksjonen for å redusere og forhindre utslipp av svovel.

– I august vil vi også legge frem en totalplan for å redusere utslippene våre. Det krever en god del innsats å finne de riktige tekniske løsningene for å redusere utslippene. Vi må investere for å finne disse løsningene og vår største investering i 2017 er nettopp på miljøsiden. Vi ansetter nå personer med god kompetanse som skal hjelpe oss i dette arbeidet, avslutter Nordvik.