Flere kvinner bør styre

Hans Fredrik Grøvan er andrekandidat på Kristelig Folkepartis liste i Vest-Agder. Han mener det er nødvendig med flere kvinner i ledende stillinger.

Hans Fredrik Grøvan

Hans Fredrik Grøvan vil ha flere kvinner i ledende stillinger.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Hans Fredrik Grøvan mener det er viktig at landsdelen er synlig nasjonalt.

Det vil han få til gjennom et godt samarbeid med offentlig og privat sektor og skape fokus på noen viktige saker for landsdelen.

– Samarbeid mellom politikerne på Agder-benken på tvers av partigrenser er viktig for å få gjennomslag, sier Grøvan.

Han vil også søke samarbeid med nabofylker for å samle støtte for viktige landsdelsaker som også kan ha betydning for en større region, som for eksempel vei og jernbane.

Samferdsel er det viktigste

Det viktigste i neste stortingsperiode er en storsatsing på samferdsel og infrastruktur, mener Grøvan.

– E39 -utbygging, sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen og styrke Kjevik som flyplass er det viktigste, sier han.

• Bør Aust-Agder og Vest-Agder slås sammen så fort som mulig?

– Ja. Det er viktig å styrke landsdelen som region med større gjennomslagskraft overfor nasjonale myndigheter, sier Grøvan.

Bedre levekår

Agderfylkene scorer lavt på en rekke levekårsindekser som likestilling, trygd, helse osv. Grøvan mener flere tiltak må til for å endre dette.

– Vi må endre dette gjennom målrettet arbeid i skolen. Vi må bidra til å gi ungdom selvtillit og mot til å foreta frie, kjønnsuavhengige utdannings- og yrkesvalg. Det er også nødvendig å styrke kvinners kompetanse, evne og mot til å etablere egne virksomheter, sier Grøvan.

Han vil også styrke tilbudet innenfor psykisk helse spesielt i forhold til unge mennesker som utgjør den sterkeste veksten av uføretrygdede i landsdelen.

– Vi må få til en egen likelønnspott i arbeidslivet og legge trykk på offentlig sektor, kommuner og staten, for å rekruttere kvinner til ledende stillinger, sier han.

• Hva er en perfekt dag utenom politikken for deg?

– Sein frokost sammen med kona, tur i skog og mark og et hyggelig lag med familie eller venner om kvelden er en perfekt dag for meg, sier Grøvan.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i hele landet får fem spørsmål fra NRK som de må besvare. Her er svarene til Hans Fredrik Grøvan.

• Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Et sterkt samfunnsengasjement for å være med å gi de svake og utsatte gruppene i vårt samfunn, nasjonalt og internasjonalt, et verdig liv i kombinasjon med et kristent livssyn.

• Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Styrke ekteskapet og familien som samfunnets viktigste institusjon.

• Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Søke samarbeidspartnere som kan bidra til støtte for egne viktige politiske prioriteringer på områder som ekteskap- og familiepolitikk, skolepolitikk og uløste vei- og jernbaneutfordringer i landsdelen.

• Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Høyre og Venstre.

• Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– SV.