Normal

Full haistrid langs Skagerak-kysten

Det er full strid mellom fiskere og haientusiaster langs Skagerak-kysten. Store mengder av haiarten pigghå ødelegger nå fisket av juletorsken.

Pigghå

Fiskerne vil ta ut mer av pigghåen som nå ødelegger for juletorsken, mens haientusiaster vil stanse torskefisket deler av året for å skåne haiarten.

Foto: På Tegnander / NRK

Den rødlista pigghåen fyller opp torskegarna i det viktige fisket før jul, og fiskerne krever at fredningen av den rødlista haiarten oppheves.

Foreningen Hjelp Havets Haier (HHH) vil tvert om stanse fisket etter juletorsk.

Stort problem

Fisker og leder av Risør Fiskemottak, Yngvar Aanonsen viser NRK åtte av torskegarna sine på kaien i Risør. På torsdag i forrige uke fikk han 320 kilo pigghå og kun 7 kilo torsk i disse.

– Sånne tilstander har det vært på denne tida, fem år på rad, og det tyder jo ikke akkurat på en truet art, sier han.

Yngvar Aanonsen

Haiene ødelegger for juletorsken og myndighetene må øke kvotene for å få ned bestanden, mener Fisker og leder av Risør Fiskemottak, Yngvar Aanonsen.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Det kun er lov å fiske 20 prosent pigghå av den totale fangsten, og med så lite torsk gir haien bare problemer i form av økt byråkrati, ødelagte garn og fortrengning av torsken, sier Aanonsen, som ønsker at myndighetene øker fangstkvotene på pigghåen.

Pigghå

Store mengder pigghå er resultat av tilfeldige stimer, og betyr ikke nødvendvis økt bestand, mener haientusiastene.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Kutt fisket av juletorsk

Foreningen Hjelp Havets Haier (HHH) har nå kastet seg inn i diskusjonen og advarer sterkt mot å åpne for større bifangster av haisorten.

Leder Fredrik Myhre vil gå stikk motsatt vei:

Fredrik Myhre

Fredrik Myhre i foreningen Hjelp Havets Haier vil stanse fisket etter juletorsken for å hindre store bifangster av rødlistet hai.

Foto: Privat

– Torskefisket bør stanses de ukene av året pigghåene kommer sammen i større stimer langs kysten, for å unngå at den rødlista bestanden svekker ytterligere.

– Men dette er vel i praksis å forby fiske av den viktigste juletorsken mange steder?

– Ja, enkelte steder vil det ramme torskefisket før jul, men det er eneste måten å sikre at ikke bestanden av pigghåen svekkes ytterligere. Samtidig vil dette også avhjelpe den svake torskebestanden, mener han.

Men fisker Yngvar Aanonsen i Risør avviser forslaget som helt urealistisk og sier garnfiske etter torsk før jul er et svært kjærkomment og tradisjonsrikt fiske langs Skagerrak-kysten.

– Feil å forby julefiske

Midt imellom fiskere og haiforkjemperne står havforskerne, og vi ber Ole Thomas Albert ved Havforskningsinstituttet om en vurdering.

Ole Thomas Albert

Havforsker Ole Thomas Albert har ikke sans for å forby torskefisket før jul, men bestanden bør undersøkes nærmere før man øker kvotene av haiarten.

Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

– Ut fra mange rapporter om store fangster av pigghå langs kysten helt nord til Trondhjem den siste tida, er det lite som tyder på at pigghåbestanden fortsatt er truet.

Albert har derfor liten sans for å forby torskefisket med garn og ramme juletorsken, slik HHH foreslår.

Han sier samtidig at det for tidlig å oppheve fredningen av haisorten slik fiskerne ønsker, før en har skaffet seg bedre oversikt over bestanden til pigghåen.