Mener folket må bestemme

Freddy de Ruiter er toppkandidat for Arbeiderpartiet i Aust-Agder. Han vil ha folkeavstemning om sammenslåing av Agder-fylkene.

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter er skeptisk til en sammenslåing av Agder-fylkene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Freddy de Ruiter har sittet en periode på Stortinget og vil fortsatt arbeide for å styrke landsdelens gjennomslag i viktige saker nasjonalt, dersom han blir valgt inn for en periode til.

– Dette kan ikke gjøres alene, men ved å bygge videre på det gode samarbeidet med kommunene, fylkeskommunene, næringsliv, fagbevegelse, frivillig sektor, UiA og forskningsmiljøene, sier de Ruiter.

Han vil aktivt benytte det nettverket han har fått bygd opp i Stortinget og i regjeringsmiljøet for å få enda større gjennomslag for lokale og regionale saker.

Les også: Vil granske sykehuset

Må bygge nettverk

– Vi sørlendinger må bli flinkere til å bygge og utvikle nettverk. Det har jeg lært mye om i løpet av de fire årene jeg har sittet på Stortinget. Vi må tenke mer strategisk og bygge allianser både internt i vår egen landsdel og mot andre regioner der vi kan definere felles interesser, sier de Ruiter.

Han mener det er viktig at landsdelen opptrer samlet om felles prioriteringer.

– Kommunene og spesielt ordførerne, fylkeskommunene, næringsliv, fagbevegelse, UiA og forskningsmiljøene må i enda større grad opptre samlet og utvikle tydelige, felles prioriteringer for landsdelen. Jeg vil også benytte meg aktivt av det nettverket jeg har fått bygd opp i Stortinget og i regjeringsmiljøet for å få enda større gjennomslag for lokale og regionale saker, sier han.

Les også: Rød-grønn uenighet foran valget

Videreutvikle landsdelen

– Sørlandet har gjennomgått en fantastisk utvikling de siste 10-15 årene. Vi er blitt en av landets ledende eksportregioner og vi er også en av de regionene med størst nyskapning i næringslivet. Skal denne utviklingen fortsette, må vi videreutvikle kompetansen i regionen, sier de Ruiter.

Han mener det er nødvendig med et bredt samarbeid i fremtiden.

– I denne stortingsperioden fikk vi Universitetet i Agder. Nå må vi utnytte dette gjennom et tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor og næringslivet og slik legge til rette for fortsatt vekst i landsdelen. Samtidig er investeringer i kompetanse, fra barnehage til universitet, det viktigste virkemiddelet for å utjevne levekårsforskjeller i landsdelen.

Skeptisk til ett fylke

Selv om de Ruiter snakker varmt om at hele landsdelen må stå samlet og samarbeide, er han skeptisk til en fylkessammenslåing.

– Jeg er skeptisk til en sammenslåing av fylkene. Jeg forholder meg til de vedtak som er fattet i Aust-Agder Arbeiderparti som sier at man nå skal forhandle og ta stilling til dette etter at et forhandlingsresultat ligger på bordet. Dessuten mener jeg at det bør avholdes folkeavstemming om denne saken, sier han.

Når det gjelder levekårsutfordringene på Sørlandet så mener han at dette er landsdelen største sosiale utfordring.

– Det viktigste i kampen for å bedre levekårene for alle, er å sørge for at alle har et meningsfullt arbeid de kan gå til. Kompetanse og kunnskap er nøkkelen som åpner døra til arbeidsmarkedet for alle. Det betyr at vi må starte allerede i barnehagene og jobbe målrettet for å gi flest mulig et best mulig grunnlag til å utvikle sitt eget potensial.

– Hva er en perdfekt dag for deg utenom det politiske?

– En perfekt dag er å slappe av, gå en tur, lese en bok, se en håndballkamp eller en fotballkamp, eller en reise i Norge eller utlandet. Aller helst er det en dag sammen med min samboer og datter.

Felles spørsmål

Alle stortingskandidatene i Norge har fått fem felles spørsmål fra NRK som de skal besvare. Her er Freddy de Ruiters svar:

– Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

– Jeg har valgt Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker et samfunn hvor alle har de samme mulighetene og hvor man kjemper mot store forskjeller og urettferdighet.

– Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

– Jeg vil kjempe for den norske velferdsmodellen slik at alle fortsatt skal ha de samme muligheter til utdanning, helsehjelp og omsorg.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Det viktigste for meg med hensyn til hvem vi samarbeider med er at vi i størst mulig grad er enige om hvilken vei man vil at samfunnet skal gå.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– SV og Sp

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Høyre og Fremskrittspartiet er det minst naturlig å samarbeide med fordi de ønsker et helt annet samfunn enn det vi i Arbeiderpartiet gjør. Vi kan ikke samarbeide med partier som vil rive ned det norske velferdssamfunnet og erstatte det med et samfunn kun for de rikeste og mest ressurssterke, avslutter de Ruiter.