Flere barnehager bryter loven

Manglende bygningsmessige godkjenninger, manglende årsplaner og at normen for bemanning ikke følges. Dette er noen av lovbruddene som er oppdaget når kommunen har foretatt et stedlig tilsyn i en rekke barnehager i Kristiansand.

Opplæring i barnehagen.

Flere barnehager i Kristiansand bryter loven. Det mener oppvekstetaten etter en rekke kontroller og tilsyn i fjor. (Arkivfoto)

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I 2013 gjennomførte Kristiansand kommune 29 temabaserte/stedlige tilsyn.

Totalt 29 barnehager ble besøkt, av disse var 6 kommunale, 13 private barnehager og 10 private familiebarnehager.

Det ble totalt registrert 11 avvik/lovbrudd i de private barnehagene og 9 avvik/lovbrudd i de private familiebarnehagene.

Ingen av de kommunale barnehagene fikk registrert avvik.

Det går frem av tilsynsoversikten som nå skal politisk behandles i oppvekststyret 25. mars.

I tillegg ble det registrert 15 merknader tilknyttet de private barnehagene og familiebarnehagene.

Merknader er brudd på reglene som over tid kan føre til et lovbrudd.

Flere ting som mangler

Ifølge tilsynsoversikten fra kommunen dreier avvikene seg i hovedsak om manglende synliggjøring av formålsparagrafen, manglende godkjenninger, manglende samarbeidsutvalg og foreldreråd, samt manglende årsplan.

I tillegg kommer ulovlig innkreving av turpenger i tillegg til den ordinære foreldrebetalingen.

Merknadene handler mye om mangler innenfor vedtekter og manglende rutiner for å synliggjøre barnehagens opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten.

– Vi er veldig glad for at lovbruddene ikke gjelder alvorlige ting som går ut over sikkerhet og helse i barnehagene, men når det er sagt så ønsker vi selvfølgelig at tingene blir rettet opp. Vi ønsker jo at alt skal være i orden etter loven.

Det sier rådgiver i oppvekstsektoren i kommunen Sissel Engelstad Bakke til NRK.

Ønsker mer foreldremedvirkning

Det foregår mye godt planleggingsarbeid i barnehagene, men likevel bør mange barnehager ha større fokus på vurderingsarbeidet, ifølge Bakke.

Hun mener også at mange barnehager bør ha større fokus på foreldremedvirkning.

Barnehagene bør legge større vekt på tilrettelegging av og utarbeidelse av rutiner for både barns og foreldres medvirkning både i planleggings- og vurderingsarbeidet.

– Vi opplever at det er et forholdsvis stort fokus på barns medvirkning i det som skjer i barnehagene, men vi ønsker økt fokus på foreldremedvirkning. Dette er viktig fremover, sier Bakke.

Kommunen ønsker ikke å fortelle konkret hvilke barnehager som har fått registrert avvik eller merknader.

Her er lovbruddene og merknadene:

Avvikene som er funnet dreier seg om følgende forhold:

  • Mangler synliggjøring av formålsbestemmelse (brudd på barnehageloven § 1 og § 7, 1. ledd)
  • Barnehagen tar inn turpenger i tillegg til ordinær foreldrebetaling (brudd på forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 1 og skriv fra kunnskapsdepartementet av 25.10. 2007)
  • Manglende bygningsmessig godkjenning fra Plan- og bygg. (brudd på barnehagelovens § 6)
  • Mangler årsplan for inneværende år (brudd på barnehagelovens § 2 og rammeplanen kap. 4, pkt. 4.1)
  • Bemanningsnorm er ikke oppfylt (brudd på forskrift om familiebarnehager § 5 og barnehagelovens § 18)
  • Manglende samarbeidsutvalg og foreldreråd (brudd på barnehagelovens § 4)

Merknadene knytter seg til følgende forhold:

  • Manglende innhold i vedtekter
  • Mangler oppsigelsesfrist
  • Manglende definering av barnehagens opptakskrets
  • Barnehagens opplysningsplikt til barnevern og sosialtjenesten