Hopp til innhold

Nå planlegges firefelts motorvei på hele E39

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen om å utarbeide planer for firefelts motorvei på hele E39 fra Søgne til Ålgård. Det betyr også firefelts vei fra Vigeland og vestover.

Kø på E39

Bilistene klager over kø og dårlig vei på E39. Nå kan det gå mot firefelts motorvei helt fra Kristiansand til Rogaland.

Foto: Anders Sårheim/NRK

I planleggingen av ny E39 fra Søgne i Vest-Agder til Ålgård i Rogaland har man lagt opp til at deler av strekningen skal ta utgangspunkt i midtrekkverks-konseptet.

Det betyr firefelts vei på strekningen fra Søgne til Vigeland og tofelts vei med midtrekkverk og enkelte forbikjøringsstrekninger mellom Vigeland og Ålgård.

Men nå ber Samferdselsdepartementet om at hele E39 fra Søgne til Ålgård planlegges med sikte på firefelts motorvei som langsiktig løsning på hele strekningen.

Fornøyd vegsjef

Kjell Inge Davik

Regionvegsjef Kjell Inge Davik er glad for at departementet nå ber om at det planlegges for firefelts motorvei på E39 helt fra Søgne til Ålgård.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Samferdselsdepartementet ber nå om at kurvatur og linjeføring i nåværende veiplaner mellom Vigeland og Ålgård planlegges slik at strekningen kan inngå i en fremtidig firefelts vei.

«Departementet vil be om at Statens vegvesen utarbeider kommunedelplaner som viser en firefeltsløsning for E39 på hele strekningen Søgne- Ålgård», heter det i brevet fra departementet.

Regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen Region sør sier til NRK at han er meget positiv til signalene som nå kommer fra departementet, og at man er ett skritt nærmere en firefelts motorvei helt fra Kristiansand til Rogaland.

– Dette er en positiv avklaring. Vi er allerede i gang med mye av planleggingsjobben på E39 og dette betyr at vi nå må planlegge en stivere kurvatur på veien både horisontalt og vertikalt for å tilrettelegge for en firefelts vei kontra det som opprinnelig var planen i den forrige regjeringsbeslutningen om E39, sier regionvegsjefen.

– Betyr dette nå at dere kan gå rett på bygging av firefelts motorvei på hele strekningen?

– Ja, det er nå fullt mulig. Det er klart at planarbeidet og finansiering hører sammen, men dersom vi har en forutsigbar finansiering, så vil dette kunne gå fortere, sier Davik.

Mer trafikk enn forutsatt

Regionvegsjefen sier til NRK at økningen i trafikken på E39 er større enn man tidligere har lagt til grunn i planleggingen av ny E39 vest for Vigeland.

– Vi ser at den reelle trafikkutviklingen på de strekningene med lavest trafikk er høyere enn det som opprinnelig var synliggjort i konseptvalgutredningen. Så slik sett er det et tydelig og klart signal om at vi skal planlegge langsiktig for en firefelts vei, og det er jeg veldig glad for, sier Davik.

Han legger til at det er veldig mange som de siste årene har jobbet for en firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger som er to av de mestvoksende byområdene i landet.

– Jeg mener det er riktig med en firefelts vei på hele strekningen i et lengre perspektiv sammenlignet med en tofeltsvei med midtdeler. Trafikkmengden mellom Vigeland og Ålgård er per i dag langt under en firefeltstrasé. Men vi ser at veksten i dette området er større enn beregnet, og da tror vi det er klokt å gå rett på planlegging av en firefeltsløsning.

Davik sier det nå blir opp til politikerne om de ønsker å gå rett på bygging av en firefelts motorvei og droppe en mellomløsning med to felt og midtdeler, og forbikjøringsfelt enkelte steder.

– Det er politikerne som må beslutte om det skal bygges en firefelts vei eller om det skal bygges en midlertidig løsning med to/tre felt i samme trasé som en firefeltsløsning. Det er jo også fullt mulig, sier han.

Sammenhengende veiplan

Regionvegsjef Kjell Inge Davik sier Statens vegvesen nå er godt i gang med en sammenhengende veiplan fra Varoddbrua i Kristiansand til Lyngdal og videre mot Rogaland og Ålgård vest.

Han sier at departementets planleggingsønske i forhold til en firefelts motorvei fører til at Statens vegvesen nå vil forsøke å se hele strekningen under ett og finne de mest rasjonelle traseene og de gode løsningene for hele E39.

– På folkemunne heter det at Statens vegvesen bare driver klattvis veiutbygging og at når en strekning står ferdig, så er utbyggingen for liten i forhold til behovet. Blir det nå annerledes på E39?

– Vi er pålagt å bruke Statistisk sentralbyrås trafikkvekstutvikling. Men så ser vi at trafikken øker mer i en del områder. Og dette skjer spesielt i vekstområder. Trafikkveksten på E18 mellom Kristiansand og Grimstad har vært høyere enn forventet, og vi forventer at det også kan komme til å skje på E39 mellom Kristiansand og Rogaland, sier Davik.

– Når kan det bli sammenhengende firefelts motorvei fra Kristiansand til Rogaland dersom det er politisk vilje og pengene legges på bordet?

– Alt er avhengig av finansiering, og det er viktig å ta noen forbehold. Men dersom det er politisk vilje og penger til å betale et sammenhengende utbyggingsprosjekt mellom Kristiansand og Stavanger, så er det fullt mulig å få dette ferdig bygget i løpet av 10–15 år, avslutter regionvegsjefen.

Jubel i Lindesnes

Janne Fardal Kristoffersen

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen er glad for nyheten om at det skal planlegges for firefelts vei på E39 fra Vigeland til Rogaland.

Foto: Lars Eie / NRK

Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen (H), sier til NRK at det er fantastisk og gledelig at Statens vegvesen nå starter planlegging av firefelts motorvei fra Vigeland til Ålgård.

– Ja, dette er fantastiske nyheter. Vi har hatt et enormt fokus på E39 i lang tid. Vi har vært på flere møter med samferdselsministeren, så det var egentlig ikke overraskende. Regjeringen er opptatt av vei, og det var meget gledelig når regionvegsjefen ringte og informerte oss om utviklingen i saken, sier Kristoffersen.

Hun er innforstått med at det bare er planleggingsarbeidet som skal settes i gang, men hun frykter ikke at man først bare bygger en tofelts vei med midtdeler for så å "utvide" veien senere.

– Nå tror jeg på en god løsning og at det blir bygget en firefelts motorvei når man først går i gang med byggingen. Det vil bli mye dyrere å bygge en ny tofelts vei som senere skal utvides til fire felt. E39 har blitt kalt dødsveien, og nå er det på høy tid at man bygger en skikkelig fremtidsrettet vei i vårt område, sier Lindesnes-ordføreren energisk.

– Hva vil en firefelts E39 ha å si for Lindesnes kommune?

– Det vil ha stor betydning. Avstanden til Kristiansand vil bli mye kortere og det vil bli raskere å komme seg dit. Dette vil ha stor betydning for alle som pendler til og fra jobb. Det er helt avgjørende å ha en god vei å kjøre på til og fra jobben, og det vil vi få nå, sier hun.

Fardal Kristoffersen tror også at en firefelts motorvei vil ha stor betydning for fremtidig bosetting i kommunen.

– Vi har billige hus og tomter og en god vei vil helt avgjort ha stor betydning for økt bosetting. Jeg tror flere vil flytte til Lindesnes og bosette seg her når veien til de større byene blir bedre, avslutter hun.

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,89 kr
Dyrest kl. 09 1,01 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %