NRK Meny
Normal

Får gebyr fordi vannet sank i lakseelv

Agder Energi AS får et gebyr på 700.000 kroner fordi de tørrla store områder i Mandalsvassdraget slik at laksen døde.

Mandalselva

Det er mye laks i Mandalsvassdraget, og elva er populær for laksefiskere.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat gir Agder Energi AS et overtredelsesgebyr på 700.000 kroner for brudd på den såkalte aktsomhetsparagrafen i vannressursloven i Mandalsvassdraget. I tillegg er Otteraaens Brugseierforening ilagt et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner for brudd på konsesjonsvilkår i Otra.

– Dette er to saker der brå vannstandsendringer fikk konsekvenser for laksebestanden med den følge at et stort antall fiskeunger strandet og døde. Vi ser alvorlig på dette, sier Øyvind Leirset, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn.

Vannstanden sank brått

Norges vassdrags- og energidirektorat skriver i en pressemelding at mot slutten av juni 2014 fikk de henvendelser fra lakseinteressentene i Mandalsvassdraget og nedre deler av Otra om at vannstanden sank brått.

I Mandalsvassdraget fant hendelsen sted nedstrøms Bjelland kraftverk. Den skyldtes en planlagt stans i kraftverket i forbindelse med vedlikehold av en høyspentbryter. Det ble sluppet vann fra Tungesjø som er inntaket til kraftverket, men ikke nok for å hindre at vannstanden sank. Vannstandsreduksjonen kunne merkes ned til Mannflåvann.

Nesten samtidig ble det også påvist en brå vannstandsreduksjon nedstrøms Vigeland kraftverk i Otra. Vannføringen ut fra Byglandsfjord ble redusert brått fra ca. 100 m3/s til underkant av 60 m3/s. Denne hendelsen skal ha hatt forbindelse med manøvreringen av vannmassene i vassdraget og testing av det nye Skarg kraftverk.

Vannstandsreduksjonen førte i begge vassdrag til tørrlegging av store areal på lakseførende strekning. Betydelige mengder yngel av laks ble dermed fanget på grunne områder og strandet.

Mange tusen smolt døde

I begge tilfellene ble Norsk institutt for naturforskning bedt om å finne ut effekt på laksebestanden det hadde at vannstanden sank.

I Mandalsvassdraget er det antatt at 3300-4000 laksesmolt er tapt eller omtrent ti prosent av smoltproduksjonen på strekningen i perioden 2015-2017. Dette er antatt å utgjøre mellom en til tre prosent av den totale smoltproduksjonen i vassdraget i samme periode.

I Otra er det antatt at 6900-9700 laksesmolt er tapt. Det utgjør to til tre prosent av den totale smoltproduksjonen i vassdraget i perioden 2015-2017. For ørret har de ikke hatt mulighet til å anslå noe antall.

NVE bemerker at de som regulerer begge vassdragene hadde rutiner. Mens disse ikke ble fulgt i Otra, var det manglende kontroll med at rutinene virket etter hensikten som var tilfelle i Mandalsvassdraget.

Tjente ikke på de ulovlige forholdene

De ulovlige forholdene har ikke bidratt til økt kraftproduksjon og dermed økt fortjeneste for selskapene.

– Overtredelsesgebyr gis ved kun grove overtredelser og er en streng reaksjon. NVE har siden 2010 gitt 14 overtredelsesgebyr for bygging og drift av vannkraftanlegg. Ved fastsetting av gebyret tas det blant annet hensyn til grovheten i overtredelsen, skadevirkning, økonomisk gevinst og selskapets økonomi, sier seksjonssjef Øyvind Leirset.

NVE bemerker at vedtaket kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det er mottatt.