Disse har mest fritid – men er minst fornøyd

Bor du øde til? Da er du blant dem med mest og best fritid. Er du mann? Da har du mest fritid, men er samtidig minst fornøyd.

Skisland i Iveland

Om det er langt til naboen gjør du det godt i denne undersøkelsen. Bildet er tatt over Skisland i Iveland kommune.

Foto: Finn Terje Uberg

Forskningen viser at de som bor i Oslo har mindre fritid enn gjennomsnittet, og at de heller ikke er fornøyd med den fritiden de har.

– Folk i Oslo og andre større tettsteder er mindre tilfredse, mens de som er bosatt i spredtbygde strøk er mest fornøyde med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker, sier Mari Lande With, som står bak forskningen.

Statistisk sentralbyrå har nylig forsket på hvem som har mest fritid, og hvem som er mest fornøyd med fritiden sin.

– Fritid er en viktig kilde til god livskvalitet, blant annet fordi dette er tid vi råder over selv. På fritiden henter vi oss inn, og det å ha tilstrekkelig med rekreasjonstid er viktig, sier With.

Studenter og menn

Så mye fritid har vi

Dette viser hvilke grupper som har mest fritid.

Foto: SSB

With sier at det generelt er slik at de gruppene som har mest fritid også er mest fornøyde med den tiden de har til rådighet, men at det er noen unntak.

– Studenter, arbeidsledige og unge er mindre tilfreds med fritiden de disponerer enn middelaldrende og yrkesaktive, sett i forhold til hvor mye fritid de faktisk har, sier hun og fortsetter:

Disse gruppene er mest fornøyd med fritiden

Disse gruppene er mest fornøyd med fritiden.

Foto: SSB

– Studenter har 7 timer og 18 minutter fritid, mot 6 timer og 19 minutter som er gjennomsnittet. En mulig forklaring kan være at studenter har dårlig råd, og dermed ikke har økonomi til å gjøre det de ønsker på fritiden.

Menn har også mer fritid enn kvinner, men er mindre fornøyd med hvordan de bruker den.

– Det er relativt små forskjeller i andelen menn og kvinner som er svært fornøyd med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker, men det er en noe større andel av kvinnene er svært tilfreds, 53 mot 49 prosent.

Interessant funn

– Hva var det mest interessante funnet du gjorde i denne undersøkelsen?

– Det var interessant å se at alderspensjonister er mest tilfreds med den tiden de har til rådighet til å gjøre ting de liker av de gruppene vi ser på, mens en del andre grupper som også har mye fritid er mindre tilfredse.

Hun mener dette kan tolkes som at verdien av fritid ikke bare handler om hvor mye fritid man har, men også hva man fyller fritiden med. At man har ressurser og nettverk som gjør at man kan delta på aktiviteter man ønsker og at man har noen å tilbringe tiden med. Dette kan være en av grunnene til at uføre ikke er tilfreds med sin fritid, ifølge With.

– De som er i arbeid har et større sosialt nettverk enn det personer som står utenfor arbeidslivet har. Vi ser at arbeidsledige og uføre er mer plaget av ensomhet enn det yrkesaktive og alderspensjonister er. Studenter og skoleelever er for øvrig også mer plaget av ensomhet enn yrkesaktive.

Mari Lande With