NRK Meny
Normal

Kriminelle beholder luksusvarer

Politiet skal prioritere å slå kloa i de kriminelles dyre biler og penger. Det koster så mye at politiet tidvis vegrer seg for å sette i gang inndragning.

En inndratt luksusbil skaper hodebry for politiet i Kristiansand. Bilen ble nylig taksert til nesten 1,8 millioner kroner. Den krever vedlikehold og en egen lagringsplass som må leies.

Poltiet skal prioritere slike beslag, men det straffer seg for dem økonomisk.

Beslag, inndragning og hefte i eiendom er opplest og vedtatt å være gode virkemidler mot kriminalitet.

Det skal ikke lønne seg å spekulere i en kort fengselsstraff og et utbytte som venter etter soning.

– Å ta fra dem verdiene er mange ganger det verste, sier leder av økonomiavsnittet i Agder politidistrikt John Repstad.

Koster å ta verdiene

Det kan være både båter og biler, der politiet må betale for lagring, forsikring og service for at de ikke skal tape seg i verdi før etterforskningen er avsluttet.

John Repstad

Politioverbetjent John Repstad mener politiet her i landet gjør for få beslag av frykt for kostnadene.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Politiet på Sørlandet har siden 2012 sikret verdier for 40–45 millioner kroner i en sak. Det er alt fra hus og leiligheter, til biler og båter, samt bankkontoer med millioner av kroner. Det har kostet politiet 150 000 kroner.

– Dette kan gå utover andre saker i politidistriktet, sier Repstad.

Kvier seg for å bomme

Politiet får tilbake sine utlegg når saken er avgjort med dom, men det kan ta flere år. Hvis politiet ikke får medhold i retten, må de ta utgiftene selv. Det skaper usikkerhet.

– Folk er skeptiske og ikke så offensive som de burde være, sier Repstad og vedgår:

– Politiet i Norge er ikke flinke nok til å ta ifra de kriminelle utbyttet.

Han understreker at dette gjelder saker der etterforsker og politijurist kan påføre distriktet store utgifter.

Se video:

(Artikkelen fortsetter under.)

Politiet skal prioritere beslag av eiendeler som er skaffet til veie gjennon kriminalitet. Men politiet vegrer seg.

Enhver fordel som er oppnådd ved den straffbare handlingen, skal inndras.

Lovdata

Agder-politiet har oppsummert sine erfaringer med å gå etter det såkalte pengesporet i et brev til Politidirektoratet.

«Flere enheter i Agder er skeptiske til å ta beslag eller hefte i gjenstander som biler og båter, fordi de er utrygge på om beslaget blir inndratt ved iretteføringen», skriver kriminalsjef Arne Pedersen.

Arne Pedersen

Kriminalsjef i Agder politidistrikt Arne Pedersen har foreslått at politidistriktene kan sende regningen til Oslo ved kostbare beslag.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ber POD ta regningen

Derfor foreslår Agder politidistrikt at regningen for slike beslag skal dekkes sentralt, og ikke over deres budsjett lokalt.

– Hvis vi med sikkerhet vet at det ikke belaster vår økonomi når vi tar beslag, tror jeg vi vil bli mer offensive og gjøre flere beslag, sier politioverbetjent John Repstad.

«Dersom dette dekkes av Politidirektoratet, vil det føre til en mer offensiv holdning til sikring av verdier», skriver kriminalsjefen.

– Det er for tidlig å si noe om dette nå. Det pågår et arbeid hvor dette spørsmålet er sentralt, opplyser informasjonsavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Direktoratet ba før sommeren alle politidistrikter og særorgan om å melde inn sine erfaringer knyttet til ordningen med fradrag for utgifter ved beslag.

Økokrim bekymret

Økokrim sentralt er også kjent med at dette er en utfordring i flere politidistrikter, og er derfor positive til å diskutere hvem som skal dekke kostnadene.

Lovbryterens formue kan inndras selv om den ikke kan knyttes til bestemte straffbare handlinger.

Lovdata

– Det kan være et virkemiddel å se nærmere på, om vi skal ha en sentral dekning av utgifter, sier avdelingsleder Aage Aase.

Han har lite til overs for signalene om at politiet er forsiktige med beslag og inndragning, der det kan bli kostbart for dem selv.

– Vi har hørt at enkelte distrikter er restriktive med beslaglegging, av frykt for at de må bære utgiftene. Det er sterkt beklagelig.

Må beslaglegge mer

Aase i Økokrim sier videre at det er helt avgjørende for å lykkes med inndragning, at verdiene sikres så tidlig som mulig.

– Vi har erfaring med at verdier blir borte, hvis de ikke sikres ved innledningen av etterforskningen.

I fjor ble det inndratt verdier for 80 millioner kroner her i landet. Hittil i år ligger det på rundt 150 millioner kroner.

– Det er katastrofalt dårlige tall, men vi gleder oss over en positiv utvikling, sier Aase.

Aage Aase

Avdelingsleder i Økokrim Aage Aase mener forslaget fra Agder er verdt å diskutere, i håp om at politiet gjør flere beslag.

Foto: NRK

Politiet måtte øse båt

NRK.no har vært i kontakt med flere politidistrikter.

I Hedmark har politiet ved utgangen av september i år brukt rundt 280 000 kroner på oppbevaring av beslag. Dette gjelder for det meste inndratte kjøretøyer.

– De fleste er utenlandske og inndratt som følge av smugling. De har svært liten salgsverdi, slik at vi selv sitter igjen med det alt vesentligste av kostnadene, sier sjef for Felles kriminalenhet Kjell Kristian Ukkelberg.

Hedmark politidistrikt har så langt ikke unnlatt inndragning på grunn av kostnader, og heller ikke vurdert å unnlate dette i frykt for kostnader, ifølge Ukkelberg.

Hordaland politidistrikt har de siste årene tatt beslag eller hefte i en rekke biler og store båter.

– Det er kostbart å oppbevare for eksempel store båter. Dersom vi beslaglegger, overtar vi råderetten og ansvaret for gjenstanden/tingen, frem til det blir avsagt en rettskraftig dom, sier Frode Meling Karlsen som leder økonomiavdelingen.

Også han vedgår at utgifter kan være en hemsko:

– Det ligger en vegring der ved at kostnadene kan bli vesentlige i forhold til et allerede anstrengt budsjettet. Det er et paradoks i og med at det stilles krav til vi skal bli flinkere til å inndra mer.

Gjenstander og verdier som er brukt i en kriminell handling, eller som er frambragt ved en kriminell handling, kan inndras (…).

Lovdata

Ved ett tilfelle måtte politiet selv sørge for å øse en båt, og betale havneleie.

I en annen sak måtte politidistriktet i samarbeid med den mistenkte ved flere anledninger sørge for vedlikehold på en stor cabincruiser, for at den ikke skulle tape seg i verdi.

Politiet i Bergen har nå valgt å leie et eget stort lager for oppbevaring av biler, båter, motorsykler og andre store gjenstander.

Vestfold politidistrikt er blant dem som ikke har hatt saker med store kostnader knyttet til inndragning.

Var for passive

Inndragning blir sett på som et spesielt viktig virkemiddel mot organisert kriminalitet.

I 2007 ble bruken av beslag innskjerpet med Stortingsmeldingen «Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn.»

I 2012 skrev politiinspektør Reidar Bruusgaard og politirevisor Glenn P. Kristiansen, begge Kripos en artikkel om temaet.

De så 10–15 år tilbake i tid, og konstaterte at samfunnet passivt hadde sett på at lovbrytere kunne beholde pengene de tjente på straffbar virksomhet.

– Følg pengene, skrev de, og advarte mot en rask negativ utvikling der organisert kriminalitet må ses på som en trussel mot demokratiet.

Nærbilde av dyr klokke

I ett av politiets beslag er det flere dyre klokker. Den ene skal ha kostet 40 000 kroner ny. Se flere bilder øverst i saken.

Foto: Thomas Sommerset