Dette kan bli trasé for ny sykkelekspressvei

Ny sykkelekspressvei fra Andøya til Dyreparken bør krysse Otra ved Kjøita og Tordenskjolds gate. Og traséen bør gå langs Oddernesveien, mener administrasjonen i Kristiansand kommune.

Ny sykkelekspressvei og bro

Her bør den nye sykkelekspressveien krysse Otra, mener teknisk direktør og plan- og bygningssjefen i Kristiansand kommune. Rolf's Elektro ligger midt i bildet.

Foto: Statens vegvesen / Grafikk

Sykkelekspressveien skal lokke flere til å velge sykkel som daglig framkomstmiddel. Nå foreligger konsekvensutregningen for strekningen fra Oddemarka til Tordenskjolds gate. Traséen blir en viktig forbindelses-åre mellom Universitetet i Agder og Kvadraturen.

Kart sykkelvei

Blå trasé langs Oddernesveien og grønn trasé over Otra anbefales.

Foto: Statens vegvesen / Grafikk

Det har vært strid om hvor den nye brua skal krysse Otra, og om den skal følge grøntområdet Lovisenlund allé eller Oddernesveien. Om én uke skal planen på politikernes bord.

– Oddernesbrua kan ikke utvides

Statens vegvesen mener at selve Oddernesbrua ikke kan utvides. Dagens sykkelsti langs brua kan imidlertid utvides, og det kan bygges en støyskjerm, men løsningen kan ikke gi sykkelekspress-standard.

Trafikksikkerheten blir heller ikke god nok, ifølge vegvesenet.

Vegvesenet anbefaler at brua bør krysse Otra fra Kjøita (ved Roklubben) til Tordenskjolds gate. Teknisk direktør Ragnar Evensen slutter seg til dette.

sykkelskspressvei, bro over Otra

Ny sykkel- og gangbru i forgrunnen. Oddernesbrua bak.

Foto: Statens vegvesen / Grafikk
Elvebredden vest, otra

Elvebredden vest. Ny bru kan komme til å lande til venstre for de rød-brune bygningene.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Frykter konsekvensene ved redusert parkering

Den anbefalte løsningen vil gi dårligere parkeringsforhold for tradisjonsrike Rolf's Elektro som ligger der brua vil lande i Tordenskjolds gate. Dersom antall parkeringsplasser blir drastisk kuttet, går bedriften en usikker tid i møte.

Kommunen skriver at det ligger «et visst utbyggingsvolum på tomta, og det må påregnes at eiendommen kan bygges ut i tråd med gjeldende plan i framtida. Atkomst, parkering og uteareal bør da vurderes i samsvar med en ny situasjon som også omfatter sykkelekspressbrua».

– Frykter at brua blir for lav

Ny sykkelekspressvei og bru over Otra.

Brua sett fra Lundsiden med boliger på Kjøita til venstre og Roklubben til høyre.

Foto: Statens vegvesen / Grafikk

Roklubben er bekymret for at brua skal bli for lav og mener det fort kan blir konflikt mellom syklister og håndtering av båttilhengere som skal transporteres. De ønsker en utvidelse av eksisterende bro. Det samme gjør beboere på Kjøita som ikke ønsker brua tett innpå boligene.

Men teknisk direktør og plan- og bygningssjefen mener det er klart best for gående og syklende at brua går fra Kjøita til Tordenskjolds gate.

Elvebredden øst, Kjøita

Elvebredden øst med roklubbens lave bygning mellom Telenor og boligene på Kjøita.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Bevarer grøntområdet

Lovisenlund-Oddernesveien

Illustrasjonen viser begge alternativene med Oddernesveien til venstre og Lovisenlund allé til høyre. Oddernesveien anbefales som trasé. I forgrunnen: rundkjøringen i Torridalsveien.

Foto: Kristiansand kommune / Grafikk

Byplanleggerne foreslår også at gang- og sykkelveien lokaliseres til Oddernesveien fordi det alternativet gir færrest negative konsekvenser, og gir en god framkommelighet for syklister.

– Vi er opptatt av at parkdraget skal bevares som en grønn lunge for bydelen og Lovisenlund skole, og er opptatt av at hensynet til trafikksikkerhet rundt skolen skal ivaretas på en best mulig måte, skriver de.

Byutviklingsstyret

Traséen for sykkelekspressveien skal behandles av by- og miljøutvalget 8. september.