Bør frede rognhummeren

Kritikk fra Naturvernforbundet mot manglende vernetiltak for hummerbestanden.

Hummer
Foto: NRK

Naturvernforbundet er kritisk til at en rekke varslede tiltak for å verne hummerbestanden ikke er gjennomført.

Rådgiver for marint miljø i naturvernforbundet, Alf Ring Pettersen mener myndighetenes forvaltning av den svake hummerbestanden er for dårlig.

Historisk lavmål

I januar er det fem år siden fiskere, forskere og myndigheter satt sammen på Flødevigen i Arendal og diskuterte mulige tiltak for å få hummerbestanden opp på et akseptabelt nivå igjen. Hummerbestanden er på et historisk lavmål, og både forskere og fiskere har vært enige om at tiltak må gjennomføres. Bedre kontroll av tjuvfiskere har vært et sentralt krav fra fiskerne.

Bør frede rognhummer

Et annet tema var fredning av rognhummer. Det har også blitt diskutert om minstemålet burde økes og om det også bør innføres maksmål for å sikre at de godt voksne hummerne som bærer store kull får leve i fred. Det eneste tiltaket som er gjennomført er innføringen av fire verneområder langs kysten. To av demligger i  Aust-Agder. Dette er relativt små områder som er ment for forskning rundt hummerens bevegelser og reproduksjon dersom den får leve uten fangstaktivitet i området.

Variabelt

For et par år siden ble det nedsatt et utvalg for å se på hvilke tiltak som kan og bør gjennomføres når det gjelder begrensninger i hummerfisket.

Fra Mandal og vestover har årets hummerfiske vært noe variabelt, men stort sett dårligere enn i fjor, forteller daglig leder i Fiskerlaget Sør, Trygve Bjørnerem. Østenfor Mandal har det vært omtrent på linje med i fjor, det vil si et relativt godt år hvis man ser 5 -10 år tilbake i tid, men fortsatt svært dårlige fangster dersom man har 50-årsperspektiv. Likevel vil ikke fiskerlaget sør være med på tiltak, dersom ikke kontrollen økes