Ber om penger fra Staten

Vest-Agder fylkeskommune ber om drøye 400 millioner kroner av regjeringens krisepakke til prosjekter i Vest-Agder. Se hele lista.

veiarbeid på riksvei 9

Vest-Agder fylkeskommune ber om penger til vei, skoler og kultur (illustrasjonsfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkeskommunen ber om 22 millioner kroner til vedlikehold av fylkeskommunale skolebygg.

Men det er også snakk om investeringer vsom skal bidra til å bedre infrastrukturen i fylket, og her ber fylkesordfører Thore Westermoen om 392 millioner kroner.

Hele 168 millioner kroner av disse vil være øremerket for kulturbygg.

I tillegg til de konkrete prosjektene som er kommet så langt i planleggingen at de kan settes i verk, så peker fylkeskommunen også på hvor viktig det er at myndighetene sørger for forsering og utbedring av jernbanenettet i og til/fra vår landsdel.

Her er Vest-Agder fylkeskommunes ønskeliste:


Vedlikehold skole


Vedlikehold av bygg - 10 mill.kr

Brannteknisk vedlikehold 1 mill.kr

Program for energieffektivisering - 6 mill.kr

Universell utforming av fylkeskommunale bygg - 1 mill.kr

Bærbare elev PC er - 4 mill.kr

Kulturbygg


Vennesla regionale kulturhus - 18 mill.kr

Mandal regionale kulturhus - 50 mill.kr

Kulturhuset ”Kilden” i Kristiansand - 100 mill.kr


Vegprosjekter


Gangbro i Liknes i Kvinesdal - 5 mill.kr

Gang og sykkelveger i Lyngdal - 8 mill.kr

Ny bro på riksveg 460 på Vigeland i Lindesnes - 25 mill.kr

Riksveg 460 i Audnedal og Lindesnes -15 mill.kr

Riksveg 44 i Flekkefjord - 15 mill.kr


Riksveg 9 (stamveg)


Gang og sykkelveg på Homstean - 20 mill.kr


E-39 (stamveg)


i Flekkefjord kommune midtrekkverk - -30 mill.kr

Hidra Landfast i Flekkefjord - 27 mill.kr

Asfaltprogrammet - 18 mill.kr

Brosikring - 10 mill.kr

Rassikring - 20 mill.kr

Utbedring av flaskehalser på riksveg 42 - 25 mill.kr


Investering skole


Enøk tiltak - 7 mill.kr

Etablering av vannboren varme - 5 mill,kr

Bedre skolebygg - 20 mill.kr

Utbedring av Mandal videregående skole - 5 mill.kr

Utbedring av Søgne videregående skole - 5 mill.kr

Nybygg Vennesla videregående skole - 4 mill,kr

Kristiansand Katedralskole - 3 mill. kr