– Vi trenger en nasjonal bymarklov

Landsmøtet i Norges Naturvernforbund krever at det opprettes en egen lov for bymarker, for å bevare nærnaturen rundt alle norske byer. – Arendalsmarka trenger sterkere vern, mener Guro Fiola Andreassen i Naturvernforbundet i Arendal.

uro Fiola Andreassen i Naturvernforbundet i Arendal.

Guro Fiola Andreassen i Naturvernforbundet i Arendal tror en nasjonal bymarklov vil gjøre det mulig å bevare bymarkene for fremtidige generasjoner.

Med Markaloven av 2009 ble det tatt grep for å ta vare på friluftsområdene rundt Oslo. Nå mener Naturvernforbundets landsmøte at en nasjonal bymarklov bør på plass.

10 000 mennesker

– En nasjonal bymarklovgivning vil være en viktig styrking av beskyttelsen av nærnaturen i hele Norge. Det er et kinderegg som både styrker naturvernet, sikrer viktige friluftsområder, og hindrer at byene får ese ut i naturen med bilbaserte forsteder, sier Guro Fiola Andreassen i Naturvernforbundet i Arendal.

– 10 000 mennesker har i dag gangavstand til det som en gang var en hel bymark i Arendal, forteller hun.

– Vi har omtrent 20 ferskvann med en rik ørretbestand, bekker med gytende sjøørret, gammelskog, fuktjorder, og myrer med et rikt plante- og dyreliv. En nasjonal bymarklov kan bidra til å bevare disse verdiene for fremtidige generasjoner, sier Andreassen.

Selv har miljøaktivist Guro Fiola Andreassen aksjonert mot arbeidet som nå pågår i bymarka med bygging av en tilførselsvei til den nye E18-traseen mellom Arendal og Tvedestrand.

Generell bymarklov

Naturvernforbundet mener at en generell bymarklov må bygge på følgende prinsipper:

  • Grensene for bymarkene må være faste, uten adgang til justeringer i de ordinære arealplanene.
  • Friluftsliv og naturopplevelse må prioriteres foran annen virksomhet
  • Skogbruk og annen næringsvirksomhet må reguleres i loven
  • Hjemmel for vern av friluftslivsområder må gjøres gjeldende også i de andre bymarkene.
  • Ansvaret for forvaltningen av bymarkene må samles i Klima- og miljødepartementet.
  • LES: Slik blir nye E18
  • LES: Klubbet ned, men fortsatte likevel